This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Prehľad# Prehľad prísloví#

Prehľad významových okruhov#

Prehľad viacjazyčných úloh a cvičení#

Fázy osvojovania sa prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«