This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Prehľad
#

Nie všetky príslovia v banke dát sú aj didakticky spracované. Z tohto dôvodu sa na stránkach banky dát nachádza záznam, ak existujú k prísloviu cvičenia a úlohy. Aby sa ešte viac uľahčilo hľadanie istých prísloví, ponúkame niekoľko prehľadov o prísloviach a významových okruhoch, ktoré boli didakticky spracované. Tak môžete rýchlo zistiť, či príslovie alebo významový okruh, ktorý vás zaujíma, je aj didakticky spracovaný.

Prehľad prísloví#

Prehľad významových okruhov#

Prehľad viacjazyčných úloh a cvičení#

Fázy osvojenia si prísloví#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«