[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Čo sa Janko nenaučí, to sa Jano nedoučí. 


  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Lernen (Učenie)|Lernen Übungen_sk].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr|Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Kar se Janezek nauči, to Janez zna.] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Was Janezek lernt, das weiß auch Janez."\\ /% 
* Česky: [Ohýbej mě mamko, dokud jsem já Janko. Až já budu Jano, neohneš mě mámo. | Ohýbej mě mamko, dokud jsem já Janko. Až já budu Jano, neohneš mě mámo] 
* Maďarsky: [Amit Jancsi nem tanult meg, János sem tudja. | Amit Jancsi nem tanult meg, János sem tudja] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Čo sa Janko nenaučil, to nevie ani Ján."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [čo|Search:skkomčo] Lemma: [čo|Search:sklemčo]

* [Janko|Search:skkom.Janko] Lemma: [Janko|Search:sklem.Janko]

* [nenaučí|Search:skkomnenaučí] Lemma: [naučiť|Search:sklemnaučiť]

* [Jano|Search:skkom.Jano] Lemma: [Jano|Search:sklem.Jano]

* [doučí|Search:skkomdoučí] Lemma: [doučiť|Search:sklemdoučiť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje skúsenosť, že [vedomosti|Search:skbegvedomosti] a [zručnosti|Search:skbegzručnosti] treba nadobúdať [v mladom veku|Search:skbegv00mladom00veku], pretože [neskôr|Search:skbegneskôr] sa vedomosti [získavajú ťažko|Search:skbegzískavajú00ťažko]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie je málo frekventované, v SNK je doložené len niekoľkými dokladmi. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   Frekventovanejšie je synonymné príslovie ''Starého psa novým kúskom nenaučíš''.
   \\
   Veľmi frekventované je významovo príbuzné ''Čo sa za malada naučíš, to akoby si na starosť našiel''.
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Čo sa Janko nenaučí, to Jano vedieť nebude. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Tvarový variant 2 %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty s jednoduchou zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\


%%(display:inline;) Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi
%%tip-X 
||zástupný komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| napr. \\zástupný komponent1\\zástupný komponent2\\zástupný komponent3 | Slovný druh zástupného komponentu | Komentár k zástupným komponentom /% [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Ide o zriedkavé, čiastočne zastarané príslovie. 
%% \\ 

/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Samozrejme -základom poklesu morálky a neraz aj nepochopenia významu vzdelania náboženského i všeobecného treba vidieť a hľadať v samotných rodinách a v rodičoch, v kríze manželstva a rodiny... (aký otec, taký syn, aké drevo, taký klin, aká matka, taká Katka...) Opakovanie niektorých vecí mi pripomína povestné hádzanie hrachu na stenu. Pritom náprava musí začať práve v rodine...(__čo sa Janko nenaučí, to sa Jano nedoučí__, Ohýbaj ma mamko, dokiaľ som ja Janko...) Ďakujem všetkým otcom a matkám ktorým záleží nielen na prospechu ich detí, ale aj na spáse ich duší! %%tip-Zdroj http://www.evanjelik.sk/node/5114 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
__Čo sa Janko nenaučí, to sa Jano nedoučí.__ Poznávame slovné druhy  učiť sa, zbierať skúsenosti treba od detstva; mnohé z toho, čo sa ako deti nenaučíme, ako dospelí nemusíme zvládnuť. %%tip-Zdroj www.unipo.sk/.../Frazeologický%20slovník%20pre%201.%20st.%20ZŠ%20-%20Príloha%20K.doc /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Hráte ping‐pong, tenis, golf, rugby, poker? Boxujete a v akej váhe, keď áno, prečo nie? Šermujete, strieľate do terča, mimo terča? Skáčete do vody, do výšky, do diaľky, do hĺbky? Hltáte oheň, viete dýchať cez uši, vypúšťať dym očami, strihať ušami, škúliť, zjesť naraz päťdesiat knedlí? A vôbec, čo ešte viete? Podrobne opíšte svoje zvláštne schopnosti. Podrobne opíše, že okrem horeuvedených zvláštne schopnosti, žiaľ, nemá. Lebo __čomu sa Janko zamladi nenaučil, to asi Jano nikdy nebude potrebovať.__ %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Čo sa Janko nenaučí, — poznamenal som ešte, — to Jano vedieť nebude. %%tip-Zdroj [[http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/do_query?query=(%C4%8C%7C%C4%8D)o%20sa%20Janko&corpname=prim-4.0-public-all&start=0&cnt=10] /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
TVrátil som sa k synovi. — Čo sa za mladi naučíš, — povedal som mu trochu neisto, ale zasvätene a dôstojne, — v starobe akoby si našiel. — Vstal v očakávaní a oddane na mňa hľadel. — __Čo sa Janko nenaučí__, — poznamenal som ešte, — __to Jano vedieť nebude.__ — Syn zrejme zhruba súhlasil a stále ešte čakal. Z dvora sa ozývalo: — Prihraj ... centruj ... na bránu ... Aut! Pristúpil ku mne po chvíli, rukou sa mi dotkol ramena a ticho sa teda opýtal: — A ty ... vieš písať .. ? — Pravdaže viem! — prisvedčil som rýchlo, s veľkým úsilím osvedčujúc jasné čelo, bezstarostnú náladu a dôveryplný optimizmus . %%tip-Zdroj [[http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/do_query?query=Janko%20nenau%C4%8D%C3%AD&corpname=prim-4.0-public-all&start=0&cnt=10] /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Stále aktuálne slovenské príslovia a porekadlá __Čo sa za mladi nenaučíš, to na starosť nepochopíš.__ Proti veku nieto lieku. Chlap nech je len trochu krajší od čerta, už je dosť pekný. Dobrý gazda pracuje, múdra žena gazduje. %%tip-Zdroj 	Castrum Novum. Týždennník mesta Nové Zámky. Nové Zámky: Mestský úrad 2004, roč. 7, č. dec. /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
 Dokážu byť prísni vládcovia a niekedy sú takí aj otcovia a matky k svojim deťom. Vyznačujú sa vysokou realistickosťou života. Zákony a pravidlá života dôsledne rešpektujú. Vyznačujú sa dobrým zdravím a vždy myslia na budúcnosť, ale ešte viac sa orientujú na prítomnosť. Platí pre nich porekadlo: "Čo sa naučíš v mladosti, v starobe ako by si našiel," alebo __"Čo si sa naučil v mladosti, to sa už v starobe nenaučíš".__ %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2002/10 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
— Strýco Taubert, nemôžem ísť s vami? — So mnou? Čo by si tam robil? — Trúbil by som, — odpoviem. — Trúbil? Takých by bolo! Kúp si trúbu, môžeš trúbiť , koľko chceš. — Strýco Taubert, ale ja sa už učím ... — To je dobre, že sa učíš. __Kým si mladý, len sa uč!__Keď budeš mať toľko rokov, koľko ja, __potom sa už nič nenaučíš__. %%tip-Zdroj Vincent Šikula - Prázdniny so strýcom Rafaelom. Bratislava: Mladé letá 1966. /% 
 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="Janko"] [[]* [[word="nenaučí"][[]* [[word="Jano"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]