[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Žiadna odpoveď je tiež odpoveď

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Keine Antwort ist auch eine Antwort] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Kdor molči, desetim odgovori. | Kdor molči, desetim odgovori] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Wer schweigt, der antwortet vielen."\\ /% 
* Česky: [Žádná odpověď je taky odpověď. | Žádná odpověď je taky odpověď]
* Maďarsky: [Ha nincs válasz, az is válasz; a hallgatás is válasz. | Ha nincs válasz, az is válasz; a hallgatás is válasz] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Keď nie je odpoveď, aj to je odpoveď; aj mlčanie je odpoveď."\\ /%
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [žiadna|Search:skkomžiadna] Lemma: [žiaden|Search:sklemžiaden]

* [odpoveď|Search:skkomodpoveď] Lemma: [odpoveď|Search:sklemodpoveď]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie je reakciou na to, že aj [mlčanie nepriamo niečo vypovedá|Search:skbegmlčanie00nepriamo00niečo00vypovedá] o tom, prečo niekto nechce [reagovať na výzvu|Search:skbegreagovať00na00výzvu] alebo na otázku a je pravdepodobné, že odpoveď by mohla byť preňho [nepríjemná|Search:skbegnepríjemná] alebo [škodlivá|Search:skbegškodlivá]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Žiadna odpoveď je tiež odpoveďou. \\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 Hmmm, pán Ján K. zatiaľ neodpovedal na priamu otázku priamou odpoveďou, iba vyhýbavým mlžením. Ale veď pôsobenie Oravca na tomto fóre i na jeho stránke je natoľko jednoznačné, že jednozačné odpovede nie sú problém. Ale napokon, __žiadna odpoveď je tiež odpoveď__... %%tip-Zdroj http://areopag.christ-net.sk/viewtopic.php?p=78439&sid=bf38c1ea3e0278e82f2f6d11afb9c1ae /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Za najfundovanejšie a najlogickejšie odpovede označili reakcie R.Filkusa a za im najsympatickejšie považujú názory M.Dzurindu. Niektorí oslovení nepochopili zámer zostavovateľov ankety - zmapovať ľudské postoje jednotlivých členov vládneho kabinetu a ich možnosti ovplyvňovať závažné rozhodovanie - a poslali názory ministerstva, čo nebolo cieľom. Kuriózny, ale zároveň veľavravný je fakt, že minister životného prostredia Juraj Hraško neodpovedal ani na tretie požiadanie, uviedol M.Huba. Skonštatoval, že anketa nesplnila ich očakávanie, ale potvrdila, že je významné rozvíjať takéto demokratické dialógy medzi verejnosťou a ňou volenými zástupcami, ktorých moc je odvodená od parlamentu. Hovorí sa, že __žiadna odpoveď - je tiež odpoveď__, uzavrel predseda STUŽ. %%tip-Zdroj http://mesto.sk/prispevky_velke/presovsky/anketaopostojochc774184920.phtml 

 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Ak je jasné z povahy veci, že __žiadna odpoveď je tiež odpoveďou__, je to považované za prejav vôle ... na podobnom princípe je postavená aj napr. verejná vyhláška, ktorou sa žiada napr. Vlastník, aby si uplatnil svoje práva k veci, a ak tak neurobí do nejakého času, vec prepadá, alebo sa s ňou nakladá tak, akoby nemala vlastníka ... Keďže v tomto prípade predpokladám, že to bolo odniekiaľ stiahnuté a nikto z adminov (alebo iných zodpovedných) tejto stránky už nevie odkiaľ, (alebo už tu ani dotyčný napr. nepôsobí,) nik nový sa k tomu nevyjadrí (každý si kryje zadok, čomu sa ani nedá čudovať), takže niet inej cesty, ako to naformulovať tak, aby to bolo ok ... a mohol to hocikto používať ... %%tip-Zdroj http://forum.mozilla.sk/viewtopic.php?f=11&t=3906 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
A teraz dovoľte, aby som prešiel k samotnému zneniu mojej interpelácie. Chcem interpelovať predsedu vlády, a to bol dôvod, prečo som sa dožadoval jeho prítomnosti a prečo som s odvolaním na ods. 7 § 130, ktorý jasne hovorí, že je povinnosťou členov vlády byť tu prítomný na rokovaní o interpeláciách, sa pýtal legitímne, aký je dôvod neprítomnosti predsedu vlády. Ale myslím si, že __aj žiadna odpoveď je odpoveď__ a preto, že som odpoveď nedostal, vyvodzujem z toho, že dôvodom je ignorovanie parlamentu, pohŕdanie parlamentom a dôvodom je aj slabošstvo a zbabelosť. 
Idem hovoriť a interpelovať pána predsedu vlády vo veci správy o priebehu privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu. Správa, ktorú vláda predložila a parlament o nej dlho rokoval, je príkladom právneho a ekonomického paškvilu. Je dokumentom, ktorého jediným účelom je zahmlievať, zahmlievať neschopnosť vlády a korupciu vlády. %%tip-Zdroj http://www.nrsr.sk/appbin/net/nrozprava/Download.aspx?Type=NRozprava.RozpravaRaw&Ref=XXX080207171500000_080207173000000.txt /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Márne sme sa usilovali rozlúštiť tenisové Waterloo s jeho aktérmi. Ochotne predstavili svoje stanoviská športovci, aj funkcionári. Podľa dohovoru v stredu, aj v piatok sme volali Mariannu Hantuchovú. Telefonáty odmerane prebral syn Igor. Zavolajú späť. Iste. Nezavolali. Vypli telefón. __Aj žiadna odpoveď je odpoveď.__ Koža z ruského medveďa sa nedelila. %%tip-Zdroj http://www.noveslovo.sk/archiv/2001-31/ospolocnosti.html /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Za odpoveď ďakujem, aj keď pravdupovediac neodpovedali ste mi na moju prvú otázku a vlastne na jedinú, ktorá ma vyprovokovala k napísaniu meilu. /K napísaniu tohto listu ma primäl Váš dnešný príhovor a Vaša poznámka v dnešných oznamoch na svätej omši. Chcem sa opýtať,čo Vás núti neustale sa vracať poznámkami, narážkami a invektívami na pôsobenie a prácu nášho bývalého dôstojného pána farára? /__Aj žiadna odpoveď je odpoveď.__ Možno ešte výrečnejšia. Ináč s Vami súhlasím. Živú farnost treba budovať a neustále. Myslím, že v tom si nikdy nebudeme môct tu na zemi povedat: Super, už som všetko urobil perfektne. Nikde som nespomínala, že je tu vo farnosti všetko O.K. a dokonalé. Ale živú farnosť na mŕtvom základe nevybudujete. A ten základ sú predsa tie malé rodinné spoločenstvá %%tip-Zdroj http://www.farar.inky.sk/ZMailovejPosty.htm /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="žiadna"] [[]* [[lemma="odpoveď"][[]* [[lemma="odpoveď"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]