Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie opisuje protireakciu na negatívne počínanie niekoho, voči ktorému sa následne ostatní správajú rovnako nepríjemne alebo odmietavo. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často používa len v skráenej podobe Ako sa do hory vola... [Doklad 3] [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Napríklad , ak je váš adresát mladý človek neznášajúci oficiality, môžete ich vynechať . To všetko však len v prípade, že ho skutočne poznáte osobne, a to veľmi dobre. Nie je nič horšie, ako keď drzo a neviazane napíšete žiadosť o zamestnanie človeku, o ktorom ste sa len z druhej až tretej ruky dozvedeli, že má rád jednanie na rovinu. Môže sa vám stať, že vás rovnako drzo a neviazane pošle kade ľahšie. Povedané slovami ľudového mudrca: Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Ak očakávate serióznu odpoveď, tak začnite seriózne už vy. Žiadateľom o zamestnanie sa často odporúča, aby získali u adresáta body znalosťou firmy, kam žiadosť posielajú. Aby do svojej žiadosti vložili aj konkrétne predstavy, ako by ich osoba mohla byť prínosná pre budúceho zamestnávateľa. Tu však treba dávať veľký pozor ! Vyhnite sa akémukoľvek kritizovaniu a formuláciám, že vy niečo zlé či nefungujúce u budúceho zamestnávateľa zlepšíte. http://www.inzine.sk/article.asp?art=5168; Kámasútra pre ženy

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Napríklad výrok „ Zabudol vôl , že teľaťom bol “ sa dá chápať doslovne i na prenesenej rovine. Prirodzene, obraznosť ľudových prísloví sa nevyčerpáva zvieracím svetom. Na každom kroku sa stretávame s prísloviami, ktoré sa pri vzniku opierali o iné pojmové oblasti, napríklad „Nosí vodu do Dunaja“, „Aj maličký oheň veľký les zapáli“, „Márna práca vodu košom načierať“, „Aké chotáre, také koláče“, „Aká matka, taká Katka“, „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“, „Čo kto ľúbi, to ho hubí“, „Žiadna ruža bez tŕňa“, „Chodila po celom háji, vyťala na samom kraji“ atď. Prísloviam sú veľmi blízke hádanky, ktoré ich pripomínajú vnútornou výstavbou po obsahovej stránke. Podobne ako príslovia aj hádanky sa zakladajú na veľmi konkrétnych obrazoch, ale s dôrazom na utajení tenora, ktorý treba uhádnuť. Krupa, Viktor: Metafora na rozhraní vedeckých disciplín. Bratislava: Tatran 1990


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Našiel som teba a ty si mojím pánom, lebo mi kladieš otázky. Matej Ako si ma poznal? Stratenec Nepoznal som ťa, pane, až keď si prehovoril a dal mi otázku. Tak bolo vždy: pán kladie otázky. Na všetko odpovedá sluha. Vždy som vedel, že som sluha, lebo k čomusi mám bližšie, čosi mi napovedá, podstrkuje odpovede, príslovia, povrávky, piesne. Kto druhému jamu kope ? Komu sa nelení ? Ako sa do hory volá? Všetko viem. Ešte nevieš, čo sa opýtaš, už je prichystaná odpoveď. Sú, ktorí nalievajú z fľašky, len aby si cvičili zápästie, ale my, aby sme poznali jej hĺbku. Buzássy, Ján: Básne. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1978.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Ja si na to dobre pamätám, možno lepšie ako tuto... ( ukázal na susedný dom )... Výbochovci, ktorým bývalý majetok odrazu zatemnil rozum, až sa zdá, že sme tu spolu nesusedili a tieto domy vedno nestavali. No, skáču odrazu, a ja im darmo hovorím, že to cestou ľahšieho odporu a nejakých diskusií nešlo. Však viete : keď sa rúbe les, triesky lietajú... — a akože inak?...“ „Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva,“ povedal Marton. „No... ( Žila sa povrtel na lavici, lebo neuhádol, ako to Marton myslí )... svet sa zmeniť musel. Zmeniť sa musel. Nie? A pomaly a... fajnovo, v rukavičkách, ako sa vraví, to nešlo. Aj mne tu Výbochovci, viete, hovoria, že mám pridobrú penziu na to, čo som celý život robil... a že som bol ostrý. Ballek, Ladislav: Lesné divadlo. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1987.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Pomôžte mi! Pri takomto type úloh učiteľ nabáda žiakov, aby uviedli viaceré možnosti, ktoré prezentujú pred triedou. Takto možno rozvíjať ich komunikatívne zručnosti a pripraviť ich na reálne životné situácie. Spestrením vyučovacej hodiny môže byť aj práca s frazeologickými jednotkami. Vhodné sú najmä príslovia a porekadlá. Vety možno rozstrihať a žiaci správne ukladajú jednotlivé časti viet. Dva razy meraj / a raz strihaj. Kto do mlyna chodí, / ľahko sa zamúči. Kde nechodí slnko, / tam chodí lekár. Ako sa do hory volá, / tak sa z hory ozýva. Niektoré z prísloví môžu žiaci vysvetliť, či vymyslieť krátku príhodu zo života. Vo svojom príspevku som sa zamýšľala, ako pomôcť učiteľom pri príprave hodín zo skladby. Tvoriví učitelia zaiste nájdu množstvo ďalších zaujímavých úloh pre svojich zvedavých žiakov. Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatúry. Bratislava: SLJŠ - PaeDr. Mária Melichárová 1997


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Avšak robiť to zdravo, poctivo, ale hlavne bez následkov sa to dá málokde. Ja som sa rozhodol to všetko robiť v Petržalke, v extrémnych nočných podmienkach a v zime... A v lekcii 2 Vám poviem niečo ohĺadom toho, ako to robiť bez následkov; - ) Ono to celé vyzerá veľmi jednoducho, človek si povie " Idem si zabehať " a hor sa do ulíc... Avšak ako sa vraví, ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva. Určite sa divíte, čo to má spoločné s dnešnou témou. Poviem Vám pravdu. Aj ja sa divím a neviem prečo som to napísal: - ) ale nieje to pekná myšlienka? http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=255416503&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

I keď obliekol svoju myšlienku do bankovej rovnošaty, je zrejmé, že ju tento rámec neobmedzuje. Rovnako platí v ktorejkoľvek sfére, tú našu školskú nevynímajúc. Veď sa len pozrime ! Univerzít na Slovensku ako maku Študijné programy sa často podobajú ako vajce vajcu. Navyše, možnosť študovať v zahraničí. Naozaj treba pridať nejakú tú hodnotu, ktorá uchádzačov o štúdium zaujme! Možno sa to zdá malicherné, ale z malých vecí sa skladajú tie veľké. Alebo, ako sa do hory volá... Trpezlivá a prívetivá odpoveď na otázku klienta, v našom prípade uchádzača o štúdium či niekoho, kto hľadá odpoveď na svoj problém, korektná odpoveď na list, vhodne zostavený a pútavý informačný materiál, príjemná atmosféra na pracovisku, ochota a úsmev. Jasné, nie je každý deň nedeľa, no pýtajúci sa či návštevník našej univerzity nemusí pocítiť, že mi včera prihorela večera ! Mal by cítiť, že prišiel do prostredia, kde pojem kultúra nie je cudzím slovom. Poľnohospodár. Dvojtýždenník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Nitra: SPU 2004, roč. 49, č. 16.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="hora"] []* [lemma="volať"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«