[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Ako si ustelieš, tak budeš spať.

----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wie man sich bettet, so liegt man] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Ako sa ustelie, tak sa spí."\\ /%
* Slovinsky: [Kakor si boš postlal, tako boš spal. | Kakor si boš postlal, tako boš spal] 
* Česky: [Jak si kdo ustele, tak si také lehne. |Jak si kdo ustele, tak si také lehne]
* Maďarsky: [Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. | Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Ako si niekto ustelie, tak sníva svoj sen (doslovne: tak spí svoj sen)."\\ /%


%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [ako|Search:skkomako] Lemma: [ako|Search:sklemako]

* [ustelieš si|Search:skkomustelieš si] Lemma: [ustlať si|Search:sklemustlať si]

* [tak|Search:skkomtak] Lemma: [tak|Search:sklemtak]

* [budeš|Search:skkombudeš] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [spať|Search:skkomspať] Lemma: [spať|Search:sklemspať]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje životnú skúsenosť, podľa ktorej sa človeku v živote vodí tak, ako sa sám postará o svoje potreby. [Doklad 1 | 1][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa často vyskytuje s adverbiálnymi aktualizáciami komponentov ustelieš a spať, napr. Ako si za malda ustelieš, tak buedš na starosť spať. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Ako si ustelieš, tak si ľahneš. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [ľahneš|Search:skvkoľahneš] Lemma: [ľahnúť|Search:skvleľahnúť]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často s rôznymi aktualizáciami komponentov, napr. Ako si dnes ustelieš, tak budeš zajtra spať. [Doklad 6 | 6 ] 

Príslovie sa v textoch často vyskytuje s aktuallizovaným komponentom namiesto "spať". [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Výtvarník do stredu javiska postavil ozrutný výklad mäsiarstva. Ten výklad inscenátori povýšili na výkladnú skriňu inscenácie. Iba raz na nej otvoria dvere, ale potom je celý čas nehybná, nepremenná. Je iba zhmotnením hmotárstva, mamonárstva, pomníkom nad padlou čestnosťou. Monument, ktorý ani moment nemá dramatickú funkciu. Výraznejším scénickým prvkom je oveľa menší honosný dobový sekretár, ktorý v druhej časti postavia pred onen „ auzlág “. Pribúdajúci a čoraz veľkopanskejší nábytok totiž upresňuje miesto a dobu deja, nafukovanie sa zbohatlíkov podľa porekadla : __Ako si ustelieš, tak budeš spať.__ Pevnou súčasťou scény sú aj železné trámy s mäsiarskymi hákmi, na ktoré však nevešajú ani polovice svíň, ani „zbojníkov“, iba „ nazbíjané “, parádne šatstvo. (Tento prvok použil Ciller aj v martinskej inscenácii.) Inak sa hrá na celom veľkom javisku, v popredí aj vzadu, ba aj v orchestrisku ( ulica, kaviareň ). Chvíľu trvá, kým sa divák zorientuje v tomto chaotickom scénickom priestore, kým onen statický monument začne vnímať ako výhru či príťaž hrdinov hry. %%tip-Zdroj Literárny týždenník. Časopis Spolku slovenských spisovateľov. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2000, roč. 13, č. 40 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Získal si povesť čestného protivníka a dokonca sa začalo uvažovať aj o manželstve jeho brata so sestrou Richarda Levie Srdce. 55 Dvaja muži, dvaja vodcovia. Takí rovnakí a zároveň takí rozdielni. A to je hlavná myšlienka tejto kapitoly. Poukázať na ich povahové vlastnosti, ktoré ich spájali, a ktoré ich rozdeľovali. Mohli sme tu postrehnúť päť vybraných vlastností, ktoré mali títo vodcovia spoločné, a ktoré ovplyvnili ich činy a tiež tie, ktoré ich rozdeľovali, ale tiež ich do určitej miery ovplyvnili. __Ako si ustelieš, tak budeš spať.__ Alebo inak povedané, čo raz spravíš, ostane ti to na celý život. Nedá sa to vymazať. Svojimi skutkami píšeš históriu. Myslíme si, že obaja vodcovia napísali kus histórie, ku ktorej sa je radosť vrátiť aj po mnohých rokoch a skúmať ju opäť. Bitka o Arsuf Táto bitka sa odohrala 7. septembra pri meste Arsuf. Richard sa viac ako pri ostatných bitkách zaoberal rozostavením vojska. Pramenilo to z toho, že vedel aká je táto bitka dôležitá pre ďalší vývoj križiackej výpravy. %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=265751135&corpname=prim-4.0-public-all /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Každý rok pribúdajú tisíce občanov, ktorí prestávajú pracovať. Nie pre to, že by nechceli — odchádzajú do starobného dôchodku. Systém základného dôchodkového poistenia funguje na princípe priebežného financovania. Koľko dostane Sociálna poisťovňa od ekonomiky aktívneho obyvateľstva, ktoré si do nej povinne odkladá časť príjmov, toľko môže rozdeliť ekonomicky neaktívnym. Nepriaznivé demografické trendy sú dôvodom zmeny pasívnej polohy na aktívnu. Človek musí viac vplývať na svoju budúcu sociálnu situáciu. Doslova platí: __Ako si za mlada ustelieš, tak si budeš v starobe žiť.__ Doplnkové dôchodkové poistenie je druhým stupňom, ktorý umožňuje aj občanom tretieho veku plnohodnotne žiť. Jeho význam je určovaný úrovňou základného systému dôchodkového poistenia. Charakteristickým znakom doplnkového dôchodkového poistenia tak v štátoch Európskej únie, ako aj u nás je to, že na jeho tvorbe a financovaní sa podieľajú spoločne zamestnávatelia a zamestnanci. Zamestnávatelia prispievajú k tomu, že zamestnanci budú zabezpečení vyššími príjmami v sociálne definovaných situáciách, t. j. v starobe, invalidite a po úmrtí. %%tip-Zdroj Bergman, Eleanor: Kniha (nielen) pre starých rodičov. Bratislava: Perfekt 1998. /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
"Keď sa Roy vrátila do Beverly Hills, urobila čosi nepredstaviteľné. Odsťahovala sa od mamy a začala žiť v spoločnej domácnosti so slobodným mužom. NolaBee na ňu vychrlila s južanským prízvukom sériu prosieb, varovaní a výčitiek oddelených potiahnutiami z cigarety. Tvrdila, že Waceovci, Royovci a Fairburnovci sa obracajú vo svojich greenwardských hroboch. Keď si Roy začala odnášať kartóny so svojimi vecami, neodpustila si poslednú invektívu: "__Ako si ustelieš, tak si ľahneš__, Roy. Ja sa už do teba starieť nebudem." Roy matku pozvala na večeru, potom na nedeľný obed, no NolaBee všetky pozvania rázne odmietala a Roy zakaždým pocítila pichnutie starej, dobre známej žiarlivosti: keď šlo o Marylin, jej matka vždy odpustila všetko. Roy sa nechcela odcudziť matke ani šokovať svoje bývalé kolegyne z Ká Zet. Ale nemohla si pomôcť. Gerry Horak jej úplne počaril. Keď sa mu oddávala, akoby mu pritom odovzdávala aj svoju dušu. Stal sa jej pánom. %%tip-Zdroj Briskin, Jacqueline: Všetko, ba ešte viac. Bratislava: Remedium 2000. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Váš organizmus znesie i väčšiu záťaž. Môžete si pokojne „zahýriť“. Popoludní sa však už miernite. Pozitívne vplyvy planét na váš organizmus v priebehu dňa slabnú. PANNA 24. 8. - 23. 9. Mali by ste si dať pozor na všetko, čo sľubujete. Na vaše sľuby sa nezabudne a čoskoro bude niekto vyžadovať, aby ste ich splnili. Plne si overíte platnosť hesla : __Ako si dnes ustelieš, tak budeš zajtra spať__. VÁHY 24. 9. - 23. 10. Nepodceňujte mienku svojho okolia. Rast vašej vážnosti v jej očiach odstráni vaše vnútorné zábrany. Odrazu nadobudnete nový pohľad na niektoré veci a vyjasníte si smer svojho napredovania v budúcnosti. ŠKORPIÓN 24. 10. - 22. 11. Dnes je ohrozený váš pohybový aparát. Majte sa na pozore pred fyzickým preťažením. Práce v záhrade nepreháňajte, a ak športujete, tak len s mierou a nanajvýš opatrne. %%tip-Zdroj SME 2003/05 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Úpravy podvozku sú natoľko zásadnou vecou, že neposkytujú žiadny priestor na experimentovanie. Chovanie auta môže byť v kritických situáciách kľúčové, a tak je nutné zveriť všetky úpravy podvozku do rúk odborníkom. Všeobecne pre tieto úpravy platí, že každé za má svoje proti. Dôraz na športové vyžitie prináša znížený komfort. Podložky pod kolesá na rozšírenie rozchodu kolies zase zvyšujú stabilitu auta, ale menia okrem iného polomer otáčania. __Ako si ustelieš, tak budeš jazdiť__. Úpravy motora sú najzložitejším odvetvím tuningu. V poslednej dobe sa na zvýšenie výkonu motora používa vstrekovanie NOx. Okrem lekárskych účinkov tejto látky slúži tiež k podstatnému nárastu výkonu spaľovacieho motora. Zo štyridsaťkoňového motora vyčaríte šesťdesiat bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu. Všeobecne vzaté, pridaním rajského plynu NOx je možné zvýšiť výkon motora o 35 až 70 %. V odborných dielňach zaberie montáž systému s NOx najviac pol dňa. V interiéri auta platí - __ako si ustelieš tak budeš mať__. %%tip-Zdroj SME03/09 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
V máji 1946 sa rozhodlo o prestavbe pivovaru na väčšiu kapacitu. V období znárodňovania sa v pivovare udiali viaceré reorganizácie. Pivovar často menil názov. Jeho súčasným majiteľom je Eduard Rada a nesie názov Pivovar Steiger Vyhne, s. r. o. S ročnou kapacitou 250 - tisíc hl piva sa zaraďuje medzi stredné pivovary. 26 Napriek zvýšeniu cien za teplo proces transformácie tepelnej energetiky na Slovensku sa začína veľmi pomaly. Už starí otcovia tvrdili : __ako si v lete ustelieš, tak budeš v zime spať__. Pre zásobovanie Slovenska teplom sa dá toto staré porekadlo pozmeniť - akú koncepciu politiky zásobovania teplom si politici schvália, takú priazeň obyvateľstva môžu v zime aj v ďalšom období očakávať. Teplo je totiž najmä v súvislosti s kvalitou bývania vnímané ako veľmi citlivá oblasť. %%tip-Zdroj Profit 1999/07 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="ustlať"] [[]* [[lemma="spať"]__ \\
   
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]