[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Brada apoštolská, fúzy diabolské
 

----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Außen hui, innen pfui] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Zvonku huj, zvnútra fuj."\\ /%
* Slovinsky: [(Od) zunaj huj, (od) znotraj fuj. | (Od) zunaj hNavrch huj a vespod fuj]
* Česky: [Navrch huj, vespod fuj.|Navrch huj, vespod fuj]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [] Lemma: []

* [] Lemma: []

* [] Lemma: []
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie negatívne hodnotí fakt, že niekto alebo niečo navonok vzbudzuje [kladný dojem|Search:skbegkladný00dojem], pod povrchom sa však skrývajú [negatívne vlastnosti|Search:skbegnegatívne00vlastnosti]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarový variant 1 [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Tvarový variant 2 %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty s jednoduchou zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\


%%(display:inline;) Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi
%%tip-X 
||zástupný komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| napr. \\zástupný komponent1\\zástupný komponent2\\zástupný komponent3 | Slovný druh zástupného komponentu | Komentár k zástupným komponentom /% [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 8 | 8 ] 
%% \\ 
 
%%(display:inline;) Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi 
%%tip-X 
||Zástupny komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| napr.\\Zástupný komponent1\\Zástupný komponent2\\Zástupný komponent3 | Slovný druh zástupného komponentu | Komentár k zástupným komponentom /% %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 9 | 9 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
!Bez výskytu v korpuse a v Google.

[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "] \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]