[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Deti a blázni hovoria pravdu.

  
  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Wahrheit |Wahrheit Übungen_sk].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Kindermund tut Wahrheit kund] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Detské ústa hovoria pravdu."\\ /%
* Slovinsky: [Resnico govorijo norci, otroci in pijanci.|Resnico govorijo norci, otroci in pijanci] 
* Česky: [Blázni a děti mluví pravdu. | Blázni a děti mluví pravdu]
* Maďarsky: [Gyer(m)ekek és bolondok mondják (meg) az igazat. | Gyer(m)ekek és bolondok mondják (meg) az igazat]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [deti|Search:skkomdeti] Lemma: [dieťa|Search:sklemdieťa]

* [blázni|Search:skkomblázni] Lemma: [blázon|Search:sklemblázon]

* [hovoria|Search:skkomhovoria] Lemma: [hovoriť|Search:sklemhovoriť]

* [pravdu|Search:skkompravdu] Lemma: [pravda|Search:sklempravda]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje skúsenosť, že malé deti a nezaťažení ľudia [bez zábran|Search:skbegbez00zábran] ľahšie vyslovia to, [čo si naozaj myslia|Search:skbegčo00si00naozaj00myslia]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   V prísloví sa niekedy komponent deti aktualizuje situačný prvkom. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Blázni hovoria pravdu. %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 “Hurrá, chlapci, chválapánubohu, pán rechtor sú chorý!“ Túto, aspoň pre pána rechtora smutnú novinu prijala chasa so srdce prenikajúcim jasotom. Div, že Karolove dobre vyhnojené a nezúhorené bosé kvaky od radosti nebozkávali. Jedni plieskajú rukami, druhí od radosti knihy o zem hádžu, iní na jednej nohe dookola skáču, item, každý dáva najavo svoju spoluútrpnosť istým — pre pána rechtora nie potešujúcim spôsobom. __Deti i blázni hovoria pravdu.__ Čudujete sa terajšej mánii maďarizovania. Pletky; ľudia ani predtým neboli s tým spokojní, čo mali a čo boli, ale bažili ďalej, a keď i to dosiahli, driapali sa za druhým. Keď kto mal tisíc zlatých, žiadal si päť, a keď si tie nadobudol, ťahal na desaťtisíc atď. Baša keď už mal jeden konský chvost, žiadal si mať dva, a keď sa mu stalo po vôli, usiloval sa na tri. %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=515332326&corpname=prim-4.0-public-all /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Spôsob rytia založil na systéme paralelných línií a kriviek, zjemňujúcich lineárne obrysy tvarov kontrastmi svetla a tieňa. V stvárnení výjavu umelec nepoužil ikonografický atribút ohnivých jazykov nad zhromaždenými apoštolmi a Pannou Máriou, ale vznášajúcu sa holubicu, symbolizujúcu Ducha Svätého. V Schäuffeleinovej signatúre sú k monogramu HS pripojené skrížené lopatky ( z nem. Schaufel — lopata ). GITA KORDOŠOVÁ Recenzia Staré pravdy sviežim tónom Alessandro Pronzato: Hľadanie stratených čností Z taliančiny preložila : Oľga Gavendová SSV, Trnava 2002 Hovorí sa, že len deti, __filozofi a blázni hovoria pravdu__. Preto vraj deti bijeme, filozofov nechápeme a bláznov zatvárame. Kvôli úplnosti treba dodať, že občas sa pravdu podarí povedať aj spisovateľom. Tí majú zas inú smolu — nečítame ich. Alessandro Pronzato najmä vďaka Nepohodlným evanjeliám a Krížovej ceste hriešnika nie je slovenskému čitateľovi neznámy. Patrí k autorom, ktorých charakterizuje ostrovtip, schopnosť a odvaha jasne a priamo pomenovať i nepríjemné veci a nasypať trochu kritického popola aj na vlastnú hlavu. %%tip-Zdroj Katolícke noviny 2003/22 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Pamätám sa na kampaň opozície v roku 1998, aby vládne zoskupenie neprivatizovalo strategické podniky. Teraz si úlohy vymenili a my sa na to pozeráme už ako na obohrané divadlo. O nás bez nás tento majetok nadobudli súčastníci a naši otcovia, dedovia krvopotne pracovali v amerických baniach, skoro holými rukami budovali železnice, cesty, podniky. Keď túto otázku predniesol prezident SR v prejave o stave republiky 25. 5. 2001 verejne ho nazvali bláznom, komunistom a katolíkom zároveň. Možno na tom niečo je, lebo __blázni hovoria pravdu__ a komunisti účelovo si prisvojujú sociálne tézy prebraté od katolíkov. Do rúk sa mi dostal časopis katolíckej mládeže, z ktorého použijem zopár myšlienok. Slovom nacionalizácia rozumieme snahu, aby sa niečo stalo majetkom národa, aby nebolo ovládané cudzím duchom, cudzími peniazmi. Ak je majiteľom Slovák, patrí zisk Slovákom, neuteká do cudziny. Na Slovensku ešte aj dnes je väčšina podnikov ovládaná cudzím neslovenským, nekresťanským kapitálom. Z našej zeme, práce našich robotníkov a úradníkov bohatne cudzina. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/11 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text %%tip-Zdroj xx /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __ [[lemma="blázon"] [[]*[[lemma="blázon"] [[]* [[lemma="hovoriť"]__ \\
   
%%
    
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]