[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


    
%%columns
!!!Dlh je zlý druh.

  
    
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

    
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Borgen macht Sorgen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Požičiavanie prináša starosti."\\ /%
* Slovinsky: [- | -] 
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [ | ]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
          
* [dlh|Search:skkomdlh] Lemma: [dlh|Search:sklemdlh]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [zlý|Search:skkomzlý] Lemma: [zlý|Search:sklemzlý]

* [druh|Search:skkomdruh] Lemma: [druh|Search:sklemdruh]
%%

         
!!!Význam(y)
       Príslovie vyjadruje fakt, že [požičiavanie si|Search:skbegpožičiavanie00si] peňazí alebo iných vecí môže spôsobovať problémy a môže priviesť človeka do zložitých situácií.  [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]   \\
      \\
      
       
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
      Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.  [Doklad 3 | 3 ]  
      \\
      
%%
       
      
!!!Varianty

      
!!Tvarové varianty
    

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

    
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
    

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /%  [Doklad 5 | 5 ]   
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
       

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
       
* [a]
%%
       
%%collapsebox-closed
!!! Doklady

!Príslovie sa nevyskytuje v korpuse ani v Google.
     
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
-----
  
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
  
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
      
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

  
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
  
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
      
-----
  
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%   
     
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="dlh"] [[]* [[lemma="druh"]__ \\
      
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]