[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Dočkaj času jak hus klasu.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Kommt Zeit, kommt Rat] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Príde čas, príde rada."\\ /%
* Slovinsky: [Pustimo času čas. | Pustimo času čas] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Lassen wir der Zeit Zeit."\\ /% 
* Česky: [Dočkej času jako husa klasu. | Dočkej času jako husa klasu]
* Maďarsky: [Az idő mindent megold. | Az idő mindent megold] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Čas všetko vyrieši."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [vyčkaj|Search:skkomvyčkaj] Lemma: [vyčkať|Search:sklemvyčkať]

* [času|Search:skkomčasu] Lemma: [čas|Search:sklemčas]

* [hus|Search:skkomhus] Lemma: [hus|Search:sklemhus]

* [klasu|Search:skkomklasu] Lemma: [klas|Search:sklemklas]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje odporúčanie, že riešenie niektorých problémov [chce svoj čas|Search:skbegchce00svoj00čas] a nie je možné [predbiehať udalosti|Search:skbegpredbiehať00udalosti]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch niekedy používa len v skrátenej podobe. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Nedopusťme , aby nás ovládol pocit bezmocnosti, pretože ten nastupuje tam, kde sa demokracia stáva bezmocná. V rubrike To je môj názor, uverejňujeme aj texty, ktoré v celom rozsahu nemusia korešpondovať so stanoviskom redakcie. Napriek uisteniam premiéra SR, že vláda sa zatiaľ meniť nebude, zdroje blízke SDĽ tvrdia niečo iné. Údajne ministerstvo obrany a ministerstvo zdravotníctva SR potrebuje skutočných odborníkov a tých má práve vo svojich radoch SDĽ. Zdá sa, že scenár o veľkej koalícii so sociálnodemokratickou nálepkou nie je len fantazmagóriou. Ako vraví premiér SP, “__dočkaj času ako hus klasu__....” Bol som užasnutý, keď som sa dozvedel o výroku ministra Slobodníka, podľa ktorého Dr. Bútora „vystúpil s ostrými útokmi proti Slovensku, naozaj nedôstojnými“ počas konferencie o východoeurópskej literatúre, ktorú som spoluorganizoval a ktorej som predsedal. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 22.02.1993 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Ešte stále neprikazuje limitované úrody. Nedávno v Burgundskú strihali vinohrady, vypýtal som si nožnice, ostrihal dva kĺče. A vinohradník mi hovorí: „Nie! Všetky slepé očká dolu, staré drevá na holo a na celom viniči môže byť 5-6 očiek. Nechal si 10.“ On nesmie mať z hektára viac ako 60 hektolitrov vína. Je to dôležitý predpoklad kvality. My máme vinohradnícky zákon, podľa ktorého robíme aj prívlastkové vína, ktoré nemožno sladiť cukrom, ale tých je žalostne málo. Ako sa hovorí, __dočkaj času ako hus klasu__, o desať rokov — ak dá Boh — vám možno odpoviem inak. Najviac chutí to, ktoré si vinár dorobí sám? V. Š.: Vzťah k vlastnému vínu je ako porovnávať svoje a cudzie deti. Je v tom aj vlastná skúsenosť, aj spolužitie. Nemám ani kĺč, ale žijem medzi vinohradmi a niekedy si kúpim fľašku vavrinca od jedného, od druhého, porovnávam ich a mám z toho radosť. Keď má človek vlastnú vinicu, radosť je väčšia. %%tip-Zdroj Malík, Fedor: Tisícročné víno. Bratislava: Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2001. /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Jeho rady v týchto funkciách boli isto hlboko premyslené. Podobne ako premyslené bolo rozhodnutie zmeniť spôsob zberu skôr, než o tom bola verejnosť primerane informovaná. A odvodový hókus - pókus? Vraví sa: __dočkaj času...__ %%tip-Zdroj Nové slovo, 2008-05-06 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Aj vták vznešenosti a nesmrteľnosti - hus - dostal rôzne potupné pomenovania a stal sa synonymom hlúposti a dobrého jedla. To sa vo vedomí a zvykoch ľudí zachovalo a pretrváva dodnes: "Hlúpy a neskúsený ako hus; __Dočkaj času, ako hus klasu__; Trafená hus zagága; Rozumieš sa do toho, ako hus do piva; Ja som s tebou husi nepásol; Bodaj ťa pečená hus kopla; Nerozumieš tomu, ty hus; Idú ako husi. %%tip-Zdroj http://korzar.sme.sk/c/4675471/co-znamenala-hus-v-dejinach.html /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Buď trpezlivý. Všetko, potrebuje svoj času. (__Dočkaj času ako hus klasu__). Zatiaľ čo čakáš na výnosy, premýšľaj, ako svoje bohatstvo užiješ (Snívaj, vizualizuj si a naplň –uskutočni svoje sny a sny svojich blízkych. Nezabudni na charitu!!!!). Na začiatku každého úspechu je silná motivácia. Bez zámeru nepostavíš ani dom. Ako sa peniaze zhodnotia, máš dosť času premýšľať, čo ďalej. Menia sa hodnoty. Práca sa náhle stáva radosťou. %%tip-Zdroj http://hojnostvsetkym.webnode.sk/ /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Niektoré želania a priania môžu mať horizont aj stoviek rokov. Napríklad želanie, aby raz všetci ľudia lietali do kozmu, aby ľudia nezomierali a žili stovky rokov. Teraz nesplniteľné priania, ale za nejakých 100 rokov už viac splniteľné. Na tieto priania naväzujú priania absolútne nerealistické a splniteľné iba nejakým zázrakom. Teda hovoríme o nerealistických želaniach a skorej hovoríme o bujnej fantázii. Je každému jasné, že na to, aby sa niektoré naše želania splnili, je potrebné naplniť určité podmienky. Ako sa ľudovo hovorí: __Dočkaj času ako hus klasu.__ %%tip-Zdroj http://www.meditacia.sk/1297-Meditacia/1493-Splnene-prianie/ /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="dočkaj"] [[]* [[word="času"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]