[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Dobré svedomie je mäkká poduška.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Čista vest je najboljše vzglavje. | Čista vest je najboljše vzglavje] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Ein reines Gewissen ist das beste Kissen."\\ /% 
* Česky: [Čisté svědomí je nejměkčí polštář. | Čisté svědomí je nejměkčí polštář] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Ein reines Gewissen ist das beste Kopfkissen."\\ /% 
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [dobré|Search:skkomdobré] Lemma: [dobrý|Search:sklemdobrý]

* [svedomie|Search:skkomsvedomie] Lemma: [svedomie|Search:sklemsvedomie]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [mäkká|Search:skkommäkká] Lemma: [mäkký|Search:sklemmäkký]

* [poduška|Search:skkompoduška] Lemma: [poduška|Search:sklempoduška]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že človek [s čistým štítom|Search:skbegs00čistým00štítom] žije spokojnejšie a uvoľnenejšie, [bez výčitiek svedomia|Search:skbegbez00výčitiek00svedomia]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v súčasných textoch prakticky nevyskytuje. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Čisté svedomie je mäkká poduška. %%tip-Komentár Reines Gewissen ist ein weiches Kissen \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [čisté|Search:skvkočisté] Lemma: [čistý|Search:skvlečistý]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady


__Príslovie má v korpuse jediný výskyt v prekloženom texte z angličtiny, na internete je registrované len v glosároch prísloví a výrokov.__
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Včasné rozpoznanie ochorenia obličiek umožňuje účinné liečenie, ktoré predĺži psovi život . Hluchota V rámci systematického chovu bielych bulteriérov v minulých rokoch patrila hluchota medzi vážne ochorenia. Rád by som však zdôraznil, že biele bulteriéry nie sú albíni. Gény hluchoty nesú vo svojom rodokmeni aj čisto biele plemená spomeňte si na argentínsku dogu, Obr. 55: __Čisté svedomie je ako mäkká poduška.__ Kresba: Michael Walker Starostlivosť o zdravie Obr. 56: Moji najlepší priatelia! dalmatínskeho psa, harlekýnskej odrody nemeckej dofy, atď. Problém hluchoty sa do značnej miery podarilo odstrániť tým, že sa zaviedol chov farebných bulteriérov a začali sa krížiť farebné plemenné línie s bielymi. Výskyt hluchých zvierat v chove bulteriérov dnes zaručene neprekračuje jedno percento. Tak sa stal bulteriér ukážkovým príkladom, ako možno pomocou správnej plemenitby účinne riešiť zdravotné problémy. %%tip-Zdroj Fleig, Dieter: Bulteriér. Bratislava: Timy 1999 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="svedomie"] [[]* [[lemma="poduška"]__ \\
   
%%
  
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]