[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Komu dá pánboh úrad, tomu dá aj rozum.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia] 
* Česky: [Komu dal pánbůh úřad, tomu dal i rozum. | Komu dal pánbůh úřad, tomu dal i rozum]
* Maďarsky: [Akinek az isten hivatalt adott, észt is adott hozzá. | Akinek az isten hivatalt adott, észt is adott hozzá] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Komu dal pánboh úrad, tomu dal aj rozum."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [komu|Search:skkomkomu] Lemma: [kto|Search:sklemkto]

* [dá|Search:skkomdá] Lemma: [dať|Search:sklemdať]

* [pánboh|Search:skkompánboh] Lemma: [pánboh|Search:sklempánboh]

* [úrad|Search:skkomúrad] Lemma: [úrad|Search:sklemúrad]

* [tomu|Search:skkomtomu] Lemma: [ten|Search:sklemten]

* [rozum|Search:skkomrozum] Lemma: [rozum|Search:sklemrozum]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje predpoklad, že človek, poverený istou [mocenskou pozíciou|Search:skbegmocenskou00pozíciou] by mal konať [zodpovedne|Search:skbegzodpovedne] a [múdro|Search:skbegmúdro]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa často vyskytuje v skrátenej podobe "Niekomu dal Pán Boh úrad". [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 V uznesení francúzskej revolučnej dumy čítame ďalej, že „nijaký spolok ani jednotlivec nemôžu mať inú autoritu, než tú, ktorej sú výslovnými nositeľmi“; no skúsenosti generácií potvrdzujú – a skúsenosti mojej to priam spečaťujú –, že __komu dal Pán Boh úrad, tomu dal i rozum__, že sa totiž autorita prideľuje spolu s postavením v najrôznejších aparátoch, štruktúrach a činovníckych a iných riadiacich postoch. O slobode čítame v zmienenom dokumente, že „spočíva v možnosti robiť všetko, čo neškodí druhému“, kým osobná skúsenosť nás učí, že sloboda vyššieho typu spočívala práve v nepostihnuteľnosti kohokoľvek, kto sa ňou honosil. Či sme neboli dosť často svedkami nevývratnej inaugurácie obmedzenosti a nevzdelanosti pri výkone takejto slobody? %%tip-Zdroj Karvaš, Peter: V úvodzovkách. Bratislava: HEVI 1995. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Teraz štát musí ďaleko viac investovať do nudiacej sa a drogujúcej mládeže, ako bola dotácia pre Zväzarm. Od roku 1960, odkedy chovám foxteriérov, som bol v československom klube chovateľov foxteriérov, neskôr i teriérov. Keďže foxteriér nebol nikdy finančne atraktívne plemeno, ale len „predmet“ záľuby, nebola zo strany výboru nikdy snaha o nejaké extrémne požiadavky. Kde - tu sa objavila nezmyselná požiadavka, ale boli to skôr nariadenia od straníckych funkcionárov. Žiaľ, u nich sa nepotvrdilo porekadlo: __„Komu pán Boh dal úrad, dal mu i rozum“.__ Preto sme zažili chovné zvody, riadený chov, plnochruposť, meranie výšky, jednu i dve skúšky i povinnosť byť poľovníkom. Ale na všetko sa po čase došlo, že to ubíja chov, namiesto toho, aby ho zveľaďovalo. Každý nech robí, čo uzná za vhodné a zhodnotí sa to na výstavách či pracovných skúškach. Nikto nemôže dať záruku, že podľa jeho príkazu vychovám špičkového jedinca. %%tip-Zdroj Kynologická revue 2001/02 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Ten zoznam by bol asi veľmi dlhý: od A ako Adolf Born, až po Z ako Vlastimil Zábranský . Zo Slovákov mám najradšej Dušana Polakoviča a Ivana Popoviča. Pán karikaturista bol však aj tak Viktor Kubal. Ozaj, ako sa stane z karikaturistu primátor? - Recept neexistuje. Treba chcieť, mať odborné predpoklady, zvládnuť remeslo, predstaviť ľuďom svoju víziu, nadchnúť ich, presvedčiť a najmä ich počúvať a nemyslieť si, že ste génius, lebo __vám Pán Boh dal úrad...__ Ako sa dnes cítite v kresle primátora ? S čím všetkým musíte denne zápasiť? A čo na to hovorí zahriaknutý karikaturista vo vás, ak je, pravda, zahriaknutý? - Viac ako v kresle sa snažím byť medzi ľuďmi. Denne treba zápasiť s minulosťou v nás. So včerajšími zlozvykmi, lenivosťou, nedbanlivosťou, nechuťou zmeniť nielen svet okolo nás, ale predovšetkým zmeniť seba. Ide to síce veľmi pomaly, ale ide to. %%tip-Zdroj Nové slovo 2008-05-06 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Nazval ho nahou opicou. Asi aj preto , že experiment s bubnom je našou spoločenskou realitou. Bubon nahej opice sa nazýva moc, peniaze, príslušenstvo k privilegovanej vrstve, partajníctvo. Pamätníci si môžu pospomínať, koľko neosobností nám vládlo. Držali v rukách bubon. Netreba pochybovať o tom, že tá hlúpa opica s bubnom aspoň na chvíľu podľahla sebaklamu, že je naozaj najmocnejšia, hádam aj najmúdrejšia. Veď __komu dá Boh úrad, tomu dá aj rozum...__ Najhoršie na tom je to, že tento sebauvedomovací blud prebieha inštinktívne a obojstranne. I stádo bolo dezorientované. Aj u nahých opíc sa spoločenská determinácia často zvrháva do stádovitosti: Jeden za všetkých, všetci za jedného. Deje sa tak najmä v nových podmienkach fungovania, kde staré vzorce spoločenskej orientácie už neplatia. Masy dezorientovaných sledujú hlas bubna. Nachádzajú sa v štádiu ľahkej zmanipulovateľnosti. Opičím bubnom bubnov sa stávajú masmédiá. Hypnotizujú davy, sú schopné aj z podpriemerných indivíduí vyfabrikovať osobnosti. %%tip-Zdroj Nové slovo 2008-05-06 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Keď to počul vicišpán, bolo mu teplo, až sa mu zuby potili, a nevedel, čo odpovedať, hoci býval chýrečný advokát a naučil sa biele robiť z čierneho; teraz ale keď počul, čo mu bolo najmenej po srsti, zarazil sa a len po chvíľke odvetil: „ Nie tak, nie, pán švagor, ešte by bolo pre obidve stránky privčas, a Štefan sa ešte musí mnohému priučiť, pokým — „Hja,“ skočí do reči za Štefana zaujatý Barina, __„komu dá boh úrad, tomu dá aj rozum!“__ A potom prosebným hlasom pokračuje: „Ale nebuďteže horší ako cudzí, vaša milosť — ešte by si aj ja rád zaskočiť na tej svadbe.“ „No, keď bude vicišpánom, veď som vám povedal,“ odpovie Adam . „Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú, a reči sa vravia a chlieb sa je, myslíte si, pán švagor; ale nech som dobrý, môžete sa aj sklamať, lebo čo komu súdené, to ho neminie ; koho majú obesiť, ten sa neutopí, ... %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=514644928&corpname=prim-4.0-public-all /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="úrad"] [[]* [[lemma="dať"] [[]* [[lemma="rozum"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]