|| Číslo || Majú sa učiaci naučiť slovinské príslovia, ktoré vyjadrujú nasledujúce aspekty? || Jazyk úloh a cvičení || Úlohy a cvičenia k významovému okruhu
|1b| Zdôraznenie podobnosti na základe príbuznosti, príslušnosti ku skupine alebo unifikácie | Slovinčina | [Podobnost  (Ähnlichkeit)|Ähnlichkeit Übungen_si]
|2b| Sústredenie sa na vlastnú osobu z egoizmu, zmysluplných ambícií, prehnaného pocitu sebahodnoty alebo náhrady | Slovinčina | [Egozentrismus (Egocentrizem)|Egozentrismus Übungen_si]
|4b| Dosiahnutie, udržanie či poškodenie telesného a/alebo duševného zdravia | Slovinčina | [Gesundheit (Zdravje)|Gesundheit Übungen_si]
|10b| Učenie ako celoživotný, náročný proces, ktorý by mal začať skoro, aby bol úspešný | Slovinčina | [Lernen (Učenje)|Lernen Übungen_si]
|12b| Normy správania sa a iné normy a záväzky ako miera a hranica vlastného konania | Slovinčina | [Pflichten-Standards (Obveznosti-standardi)|Pflichten-Standards Übungen_si]