[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Kto prv príde, ten prv melie. 

----
%%coolborder
!!!Cvčenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Handeln | Handeln Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wer zuerst kommt, mahlt zuerst] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto skôr príde, melie skôr."\\ /% [Der frühe Vogel fängt den Wurm] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Skoré vtáča chytí červa."\\ /%
* Slovinsky: [Kdor prej pride, prej melje | Kdor prej pride, prej melje]
* Česky: [Kdo dřív přijde, ten dřív mele. | Kdo dřív přijde, ten dřív mele] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst."\\ /% 
* Maďarsky: [Szemesnek áll a világ. | Szemesnek áll a világ] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Šikovnému/vybitému (doslovne: okatému ) patrí (doslovne: stojí) svet." \\ /% [Ki korán kel, aranyat lel. | Ki korán kel, aranyat lel] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto sa skoro postaví, nájde zlato."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]

* [prv|Search:skkomprv] Lemma: [prv|Search:sklemprv]

* [príde|Search:skkompríde] Lemma: [prísť|Search:sklemprísť]

* [ten|Search:skkomten] Lemma: [ten|Search:sklemten]

* [melie|Search:skkommelie] Lemma: [mlieť|Search:sklemmlieť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje skúsenosť, že tí, ktorí konajú [včas|Search:skbegvčas] a [rýchlo|Search:skbegrýchlo], získajú najväčšie [výhody|Search:skbegvýhody]. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v skrátenej podobe s introduktormi typu: ''Spôsob / princíp: Kto skôr (príde)'' ... a pod. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Kto prv príde [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov

%%(display:inline;) Kto prvý príde, ten prvý berie. %%tip-Komentár Wörtl.: Wer Erster kommt, der nimmt Erster. \ /% [Doklad 10 | 10 ]  
%% \\  
%%(display:inline;) Kto prv príde, ten skôr berie. %%tip-Komentár Wörtl.: Wer zuerst kommt, der nimmt zuerst. \ /% [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\


%%(display:inline;) Kto skôr príde, ten skôr melie.
%%tip-Komentár Wörtl.: Wer früher kommt, der mahlt früher. \ /%  [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [prvý|Search:skvkoprvý] Lemma: [prvý|Search:skvleprvý]

* [skôr|Search:skvkoskôr] Lemma: [skôr|Search:skvleskôr]

* [berie|Search:skvkoberie] Lemma: [brať|Search:skvlebrať]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch najčastejšie vyskytuje vo svojej štandardnej podobe. [Doklad 8 | 8 ] [Doklad 9 | 9 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Budú ich predávať za nižšiu cenu tzv. podnikateľom, ktorí týmito dlhopismi vyplatia svoje dlhy vo FNM. Ponuka dlhopisov na trhu je však trojnásobne vyššia oproti dopytu. Teda reálna cena dlhopisov na trhu bude oproti ich nominálnej cene presne toľkokrát nižšia. Je možné, že ministerstvo financií v panike vydá vyhlášku, aby cena dlhopisu neklesla pod istú hodnotu. Ale potom kde sme? Potom nie všetci budeme môcť realizovať svoje dlhopisy. Bude to podľa hesla - __kto prv príde , ten prv melie__. Prípadne nebude o takéto dlhopisy záujem. Takže dlhopisová privatizácia je oklamaný občan na slepej koľaji. " %%tip-Zdroj SME95/12; s. 12; /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Tento rok ŠFRB rozdelí na dlhodobé úvery 800 miliónov Sk, pričom občan môže získať maximálne 300 tisíc Sk, po tom čo preukáže, že má 20 percent obstarávacích nákladov z vlastných zdrojov. Prakticky môže teda fond uspokojiť okolo 2 - 3 tisíc záujemcov. Peniaze sa budú prideľovať podľa pravidla - __kto prv príde, ten prv melie__ - podľa dátumu prijatia žiadosti. %%tip-Zdroj SME96/07; s. 2; /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Zaskočila nás však odbytová vlna, v rámci ktorej sme odpredali až 650000 lístkov, takže vzhľadom na zvýšený záujem, musíme zmeniť spôsob distribúcie. Spôsob __„kto skôr príde“__ sa neosvedčil, a tak zvažujeme nový spôsob predaja na princípe „computerového žrebovania“. Základným zámerom tejto metódy je vylúčiť pri distribúcii čierny predaj. S ďalším predajom pokračujeme na základe nových pravidiel v júni. %%tip-Zdroj SME 93/05, 1993-05-11 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 V doteraz najväčšom poľskom primárnom predaji akcií vláda ponúkla malým investorom akcie PKO v hodnote 1,1 miliardy zlotých. Ľudia stáli na akcie pred pobočkami celý víkend, navzdory mrazivému počasiu. "Predaj sa skončil. Celá tranža bola vypredaná," oznámil včera pred 14. hodinou, necelých šesť hodín od začiatku predaja, hovorca PKO. Vláda sa pritom v nedeľu pre veľký záujem rozhodla zvýšiť ponuku prvého balíka akcií pre verejnosť o polovicu na viac ako šesť percent základného imania banky. Ľudia akcie nakupovali systémom __"kto prv príde"__, čo vyvolalo aktivity známe predtým len z čias komunizmu, keď bol v Poľsku nedostatok potravín a spotrebného tovaru. %%tip-Zdroj SME04/10, 2005-09-20 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Medzi ďalšie úlovky týchto skupín patril Reštitučný investičný fond, a. s., Bratislava. Pôvodne bol určený na to, aby reštituenti, ktorých majetok im štát nemohol vrátiť, dostali namiesto neho akcie. Na jednu akciu tohto fondu pripadá v súčasnosti majetok v hodnote asi 1400 korún. Fond národného majetku SR na ňom prerobil polovicu. Penta Group mala kontrolu aj nad časťou akcií Slovenskej poisťovne. Pri zvyšovaní podielu v nej si najala členov športového klubu, ktorý mohol smelo dostať názov __Kto prv príde, prv melie__. Podľa tohto hesla totiž predstavenstvo upisovalo v druhom kole akcie Slovenskej poisťovne. Vtedy stáli asi 1000 Sk a dnes ich Allianz kupuje po 2200. Stáť sa oplatilo. %%tip-Zdroj Nové slovo, Kde sa vzal, tu sa vzal J & T, Penta a Istrokapitál, 2008-05-06 /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Tak som sa s priateľmi rozhodla asi pred 2 rokmi, že to vyskúšam, keďže som sa s výdavkami na štúdium musela popasovať sama. Vybrali sme si agentúru, doniesli všetky doklady, ktoré od nás požadovali plus, samozrejme, príslušnú sumu peňazí. Jednalo sa o prácu na farmách v Anglicku. Z asi 180 ľudí mohli prijať okolo 45. Ich systém vyberania uchádzačov bol asi taký, že __kto prv príde, ten skôr berie__. Takže, keď sme sa dozvedeli, že výber sa bude konať v pondelok, nabalili sme si auto dekami (bol totiž apríl), jedlom a pitím a vybrali sme sa čakať pred agentúru o 6.00 v nedeľu, keďže sme počuli od iných ľudí, že rok predtým tam čakali ľudia už v noci v nedeľu. %%tip-Zdroj SME blog, O tom, ako som išla pracovať na farmu v UK časť prvá, 2005-09-21/% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Správca pre výkon nútenej správy v IRB Dušan Krkoška povedal, že akcie by sa mali upísať do 30 dní od súhlasu Národnej banky Slovenska a ministerstva financií. Pôjde o 2 milióny akcií v menovitej hodnote 1 000 Sk pri emisnom kurze 100%. Na otázku, kto navýši základné imanie, D. Krkoška odpovedal, že __"kto skôr príde, ten skôr melie"__. Do úvahy prichádzajú Slovenská poisťovňa a Slovenská sporiteľňa, o ktorých sa hovorilo dlhšie. %%tip-Zdroj SME98/04; s. 1; Spravodajstvo /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
 Úvery poskytované na bližšie nedefinovanú nehnuteľnosť boli zo všetkých stránok geniálnym marketingovým ťahom. Hovorí sa, že __kto skôr príde, ten skôr meli__e. Skúsme si však odpovedať na otázku. Stálo to za to? Kto zarobil, zarobil. Komu sa to nepodarilo, môže alebo zabudnúť na zaplatené poplatky a všetko zrušiť, alebo pristúpiť na nové podmienky. A opäť hľadať, hoci za menej výhodnej štátnej podpory a na trhu s cenami stúpajúcimi nahor. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 03/12,2003-12-10 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Kým v prvej môžu svoje prednostné právo na domény využiť držitelia ochranných známok, verejné inštitúcie a územné celky, v druhej si môže voľnú doménu zaregistrovať každý. Platí pritom pravidlo: __"kto skôr príde, ten skôr berie"__. Od piatka 7. apríla sa začína voľná registrácia internetových adries s koncovkou .eu. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 06/04,Na predregistráciu .eu domény zostáva necelý týždeň, 2006-04-04  /% 
/%
 \\

[Doklad 10 | #10 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Na jednu vec totiž možno zriadiť viacero záložných práv. Pravdaže, len v prípade, ak s tým veriteľ súhlasí. Napríklad banky vec už zaťaženú zálohom neakceptujú. Takže pri registrácii platí v plnom rozsahu princíp prednosti. To znamená, __kto prvý príde, prvý melie__. Zápis má konštitutívny účinok. Čiže záložné právo vznikne až registráciou, a nie už spísaním záložnej zmluvy. %%tip-Zdroj Profit 2003-feb /% 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="príde"][[]{0,4}[[word="melie"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]