Niveau: Paröm.

Aufgabe: Jedným z hlavných znakov prísloví je ich idiomaticita. Význam jednotlivých slov v rámci idiomatického príslovia nezodpovedá jeho celkovému významu.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«