[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Na každý hrniec sa pokrievka nájde. 

----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Gemeinsamkeiten | Gemeinsamkeiten Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Jeder Topf findet seinen Deckel] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Každý hrniec nájde svoju pokrievku."\\ /%
* Slovinsky: [Vsak lonec najde svoj pokrov. | Vsak lonec najde svoj pokrov] 
* Česky: [Na každý hrnec se najde poklička. | Na každý hrnec se najde poklička]
* Maďarsky: [A zsák megtalálja a foltját. | (A) zsák megtalálja a foltját|A zsák megtalálja a foltját] %%tip-Komentár1 Doslovný preklad: "Vrece si nájde svoju záplatu." 
 
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [každý|Search:skkomkaždý] Lemma: [každý|Search:sklemkaždý]

* [hrniec|Search:skkomhrniec] Lemma: [hrniec|Search:sklemhrniec]

* [pokrievku|Search:skkompokrievku] Lemma: [pokrievka|Search:sklempokrievka]

* [nájde|Search:skkomnájde] Lemma: [nájsť|Search:sklemnájsť]

%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje presvedčenie, že každý človek môže [nájsť niekoho|Search:skbegnájsť00niekoho], kto sa k nemu hodí. V negatívnom tvare príslovie vyjadruje fakt, že [ľudia si povahovo nemusia vyhovovať|Search:skbegľudia00si00povahovo00nemusia00vyhovovať], resp. že [ku každému sa hodí niekto iný|Search:skbegku00každému00sa00hodí00niekto00iný]. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Ide o zriedkavé príslovie, v súčasných textoch sa v Slovenskom národnom korpuse toto príslovie prakticky nevyskytuje. / Es handelt sich um ein seltenes SW, in den gegenwärtigen Texten im Slowakischen Nationalkorpus kommt es praktisch nicht vor. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

0

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Na každý hrniec nepristane každá pokrievka. %%tip-Komentár Auf jeden Topf passt nicht jeder Deckel.\\ /% [Doklad 1 | 1 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [nepristane|Search:skvkonepristane] Lemma: [pristať|Search:skvlepristať]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie je registrované len v negatívnej podobe. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   

[Doklad 1 | #51] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 __Na každý hrniec je iná pokrievka__, a keby som si nevedel osedlať ženy ako pani Kishocková, spreneveril by som sa svojmu celoživotnému poslaniu. Mužov z hĺbky duše nenávidí, pokračoval, čo znamená, že sa jej páči, ak jej chlapi ležia vždy pri nohách, a presne to som robil. %%tip-Zdroj Keane, John B.: Írska láska. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2000. 149 s. Preklad: Katarína Jusková /% 
/%
 \\
   
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Ján Hlaváč Z frazeológie 1. __Na každý hrniec nepristane každá pokrievka__ 2. Trel mu chren popod nos 3. Kde sa najedia dvaja, tam sa naje aj tretí 4. Akú kašu si si navaril, takú budeš jesť %%tip-Zdroj Vzlet. Nový Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2004, č. 4 /% 
/%
 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="hrniec"][[]{1,4}[[word="pokrievka"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]