[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Nemožno naraz slúžiť dvom pánom

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Man kann nicht gleichzeitig zwei Herren dienen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Ne morete služiti dvema gospodarjema. |Ne morete služiti dvema gospodarjema] 
* Česky: [Nelze sloužit dvěma pánům. | Nelze sloužit dvěma pánům]
* Maďarsky: [Nem lehet egyszerre két urat szolgálni. | Nem lehet egyszerre két urat szolgálni] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nedá sa slúžiť dvom pánom naraz."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [nemožno|Search:skkomnemožno] Lemma: [nemožno|Search:sklemnemožno]

* [naraz|Search:skkomnaraz] Lemma: [naraz

* [slúžiť|Search:sklemnaraz

* [slúžiť] Lemma: [slúžiť|Search:skkomslúžiť]

* [dvom|Search:sklemdvom] Lemma: [dvaja|Search:skkomdvaja]

* [pánom|Search:sklempánom] Lemma: [pán|Search:skkompán]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie je radou a varovaním, že nie je možné alebo vhodné [venovať sa naraz dvom rozdielnym činnostiam|Search:skbegvenovať00sa00naraz00dvom00rozdielnym00činnostiam] alebo [plniť naraz želania rôznych ľudí|Search:skbegplniť00naraz00želania00rôznych00ľudí], pretože môže dôjsť ku konfliktu záujmov. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje s aktualizáciou "Nijaký sluha ...". [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ] [Doklad 7 | 7 ] 
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 V. Oberhauser vyjadril voči voličom KDH neobyčajnú demagógiu, keď vyhlásil, že toto hnutie je na strane nepriateľov kresťanstva. Rozliční duševní maloroľníci si osvojili patenty na pravdu, myslia si, že aj lož možno rafinovane obliecť do rúcha pravdy. Na takéto maskovanie však naletia iba hlupáci. Menší i väčší diktátori by radi pošliapali právo tých druhých na slobodný názor, ak s ich tzv. pravdou nesúhlasia. Chceli by ukrižovať pravdu. Predstavitelia kresťanských cirkví však nikdy nezradia pravdu evanjelia. __Nemožno slúžiť dvom pánom__ - pravde i lži. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.4.1996 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Presne 21 diakonov prijalo v košickom chráme svätej Alžbety svätenie z rúk kardinála Jozefa Tomka. Na slávnostnom akte sa zúčastnili i košický arcibiskup Alojz Tkáč, pomocný biskup košickej arcidiecézy Bernard Bober a ďalších 180 kňazov. Kardinál Tomko počas svätenia zdôraznil, že iba v úplnej vernosti Kristovi je záruka šťastia a pokoja kňazov. "__Nemožno slúžiť dvom pánom__, ani zahrávať sa s ohňom. Kristus sám dnes opakuje: ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie ostalo," zvestoval svoje posolstvo novým kňazom. Vysviackou a poslaním, ktoré prijali od kardinála, sa kňazi povyšujú do služieb Krista Učiteľa, Kňaza a Kráľa a majú účasť na jeho účinkovaní. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2002/06 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Človek je najdokonalejšie stvorenie na zemi a spája v sebe hmotné telo aj duchovnú dušu. Musí obidvoje dávať do súladu. Preto často počujeme dobrú normu pre náš život : Hodnota človeka nie je v tom, čo má, ale v tom, aký je. O tom rozhoduje, prečo žiješ, po čom túžiš, čomu sa klaniaš. Dnešné evanjelium to vyjadruje slovami: __Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom__, pretože bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo sa bude jedného pridržiavať a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Jasnejšie sa to ani nedá vyjadriť. Základná pravda, ktorú veríme, hovorí, že Boh nás stvoril nato, aby sme sa dostali do neba. Ale cesta do neba je na zemi. Z liturgických čítaní sa ukazuje, že hmota, mamon, peniaze, ktoré sú neodmysliteľné zo spoločenského života, sú prekážkou. Pozrime sa na to dobre. %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=421477284&corpname=prim-4.0-public-all /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Gramatika sa vzpiera proti takýmto absurdným väzbám, ale v každodennom živote sú bežné . Je len samozrejmé, že za určitých okolností - napr. po veľkých sklamaniach a vytriezveniach - je odtiaľto už len krôčik k uctievaniu mytologických bohov Orientu alebo i démonov v tej či onej podobe. A denná skúsenosť to dostatočne potvrdzuje. Nový zákon hovorí inou rečou, bližšou ľuďom vyvinutej civilizácie so širokou paletou najrozličnejších kultúrnych a kultúrnotvorných činností: "__Nik nemôže slúžiť dvom pánom__; pretože buď bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone" (Mt 6, 24). Ježiš predvídal mnohostrannosť záujmov človeka ako tzv. prostriedku sebarealizácie. Preto vyzýva človeka, aby sa rozhodol, komu daruje svoje srdce. Je to úplne v štýle Reči na vrchu: robiť všetko naozaj, v srdci, ako aj navonok. %%tip-Zdroj Hlinka, Anton: Ozvena slova 5 - Desatoro. Bratislava: Don Bosco 1994. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Každý sa však má v živote prezentovať jasným postojom. Človek sa musí postaviť na jednu alebo na druhú stranu váh. Iba tak môže rozhodnúť o ďalšom spoločenskom smerovaní. Je falošné stavať sa do pozície dámy justície, ktorá si zaviaže oči, aby sa po všetkom nemusela zodpovedať za výsledok. Kríza v spoločnosti slúži na rozhodnutie. V kríze sa majú vyčistiť vzťahy. Majú sa lámať životné postoje a má sa rozdrúzgať každá pragmatická nestrannosť. Nie je totiž zdravé zlučovať ľavé a pravé dokopy. __Nedá sa slúžiť dvom pánom.__ Nech vyjde najavo zmýšľanie všetkých. Ak sa chce Slovensko zbaviť klamlivých riešení lacných úderníkov, našinec by si mal dávať pozor na všetky smery, ktoré vedú cestou stredu. Foto - archiv. Obzrime sa späť Na začiatku stojí Ústava SR, ktorá sa oficiálne zrodila 1. septembra 1992. Do tohto textu sa prepísalo priveľmi veľa z Ústavy Československej socialistickej republiky. %%tip-Zdroj Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2001, číslo 7. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Neobstáli ani obchodníci na nádvorí, ktorí posvätnosťou chrámového priestoru chceli „ posvätiť ” aj svoje korupčné obchody. A rovnako sa na Ježišovi rozdrúzgal falošný postoj Judáša, ktorý chcel sedieť na dvoch stoličkách. Platnosť Simeonovej výpovede sa však neskončila iba tam. Dodnes je Ježiš križovatkou, na ktorej sa človek musí rozhodnúť. Ježiš odmieta falošné kompromisné spôsoby a pragmatickú nestrannosť. Nie je totiž zdravé zlučovať vo svojom živote dobré so zlým. __Nedá sa slúžiť dvom pánom__. Nech vyjde najavo zmýšľanie mnohých sŕdc, a to bude buď ich pádom, alebo vzpriamením. Vladimír Juhás Slovo života na február 2001 „Dávajte a dajú vám : mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona” (Lk 6, 38). Nikdy sa ti nestalo, že si od priateľa dostal dar a mal si pocit, že sa mu máš nejako odvďačiť? Nie preto, aby si sa zbavil pocitu dlžoby, ale skôr pre uznanlivú, pravú lásku. %%tip-Zdroj Katolícke noviny 2001/05 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="slúžiť"] [[]* [[word="dvom"][[]* [[word="pánom"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]