[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Niet nad vlastnú skúsenosť.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Probieren geht über studieren] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Skúsiť je viac ako študovať."\\ /%
* Slovinsky: [- | - ] 
* Česky: [Není nad vlastní zkušenost. | Není nad vlastní zkušenost] 
* Maďarsky: [Többet ér a tapasztalat az elméletnél. | Többet ér a tapasztalat az elméletnél] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Skúsenosť má väčšiu hodnotu ako teória."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [niet|Search:skkomniet] Lemma: [niet|Search:sklemniet]

* [vlastnú|Search:skkomvlastnú] Lemma: [vlastný|Search:sklemvlastný]

* [skúsenosť|Search:skkomskúsenosť] Lemma: [skúsenosť|Search:sklemskúsenosť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie poukazuje na fakt, že [vlastná skúsenosť|Search:skbegvlastná00skúsenosť] je často cennejšia a užitočnejšia pre osvojenie si alebo pre [pochopenie niečoho|Search:skbegpochopenie00niečoho], ako je len [získavanie sprostredkovaných informácií|Search:skbegzískavanie00sprostredkovaných00informácií] o niečom. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Niet nad vlastné skúsenosti. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Toho som sa ako otec najväčšmi bál. To ostatné sa hádam dá ešte vyriešiť, s tým si poradí čas, no moje srdce s odcudzením by už sotva... „Teraz,“ povie so zohnutou hlavou, „keď sa nemôžem len tak jednoducho zaviezť domov, kedykoľvek sadnúť na vlak, je odrazu všetko inakšie. Mama, ty, Viktor mi odrazu chýbate inak ako kedysi. Doteraz som si to neuvedomoval. Ale niet, naozaj __niet nad vlastnú skúsenosť__... Musím ti však povedať, že ani jeden z tých našich európskych polosvetov ma celkom neuspokojuje.“ „Áno,“ prikývnem, „aj piesočné hodiny sú z dvoch častí, aby mohli odmeriavať čas, aby mohol z jednej ubúdať a v druhej pribúdať, pritom celkom neodbudnúť...“ Pokývam hlavou, uvedomujúc si, že hovorím vlastne o niečom inom, a neviem sa zbaviť dojmu, že najmä o vlastnej budúcnosti. Zjaví sa Anabela a Martin naznačí, že mi ide niečo kúpiť do bufetu ... %%tip-Zdroj Ballek, Ladislav: Čudný spáč. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Peugeot, ktorý okrem kvalitných opráv so zárukou ponúka aj službu “Peugeot Rapid Servis“, teda poskytovanie drobných servisných zásahov na počkanie. Preto ak budete v Prešove hľadať Peugeot - či už kvôli kúpe, alebo servisu - vyberte sa do Prešova na Petroviansku ulicu, diaľničný privádzač smerom na Košice. Popisné číslo budovy je 38/A, radšej vám však odporúčame hľadať “ modrú krabičku “ (Blue Box). Je nielen zaujímavá a kvalitná, ale aj viditeľná z veľkej diaľky. Profesionálny tím poradcov vám kompetentne poradí, a keďže __niet nad vlastnú skúsenosť__, k dispozícii sú aj predvádzacie vozidlá na bezplatnú jazdu. Za zmienku stojí ešte financovanie vozidiel - tu je v ponuke značkový Peugeot leasing, no firma PGT nevynecháva ani služby ostatných finančných spoločností podľa priania a potrieb zákazníka, rovnako ako možnosť zákonného aj havarijného poistenia nového vozidla priamo v “Blue boxe“. %%tip-Zdroj Pod Vihorlatom. 2004., roč. 7, č. 50 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 "Vo Francúzsku hradí poisťovňa 65 percent ceny lieku, a to na základe štúdie, ktorá preukázala, že lekár, ktorý predpisuje homeopatické lieky, vyjde poisťovňu dva razy lacnejšie, pretože predpisuje menej liekov. Jeho pacienti sú menej chorí, liečba je trvácnejšia a lieky sú tri razy lacnejšie. Na Slovensku si všetky naše lieky pacient hradí sám." __Niet nad vlastné skúsenosti.__ Katarína Sidorová homeopatiu uznáva na základe vlastných skúseností. Prvé školenie absolvovala ešte na materskej dovolenke, a odvtedy homepatiu a všetko, čo s ňou súvisí, nespustí z očí. "Zaujalo ma najmä to, že homeopat sa venuje pacientovi a jeho problémom vcelku. Nesleduje len jeden vybraný problém, práve akútny, sleduje človeka ako celok, pristupuje celostne k chorému, k chorobe. Lekár predpisuje lieky na základe klinického a patogenetického obrazu, oddeľuje symptómy lokálne a celkové, a až na základe celého súboru príznakov určuje liek.“ %%tip-Zdroj Profit 1999/11 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="nad"] [[lemma="vlastný"] [[]* [[lemma="skúsenosť"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]