[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Od mladi sa tŕnik ostrí, aby bol na starosť bystrý.
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Lernen | Lernen Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Früh übt sich, wer ein Meister werden will] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Zavčasu cvičí, kto sa chce stať majstrom."\\ /%
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia] 
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Aki mester akar lenni, mesterségét korán kezdi. |Hülyéknek van szerencséjük|Az ellentétek vonzzák egymást.|Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto sa chce stať majstrom, so svojim remeslom začína skoro."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [mladi|Search:skkommladi] Lemma: [mlaď|Search:sklemmlaď]

* [tŕnik|Search:skkomtŕnik] Lemma: tŕnik]

* [ostrí|Search:sklemostrí] Lemma: [ostriť|Search:skkomostriť]

* [bol|Search:sklembol] Lemma: [byť|Search:skkombyť]

* [starosť|Search:sklemstarosť] Lemma: [starosť|Search:skkomstarosť]

* [bystrý|Search:sklembystrý] Lemma: [bystrý|Search:skkombystrý]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie poukazuje na zásadu, že na úspešné [uplatnenie sa v živote|Search:skbeguplatnenie00sa00v00živote] sú veľmi dôležité [roky mladosti|Search:skbegroky00mladosti], keď treba [získavať vedomosti, návyky a zručnosti|Search:skbegzískavať00vedomosti,00návyky00a00zručnosti]. [Doklad 1 | 1][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie má v textoch malý výskyt. Ide o zastarané príslovie. %%tip-Komentár Das Sprichwort ist veraltet. \\ /%  [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Od mladosti sa tŕnik ostrí, aby na starosť bol bystrý. [Doklad 5 | 5 ] 

Od mala sa tŕnik ostrí, aby bol na starosť bystrý. [Doklad 6 | 6 ]
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [mladosti|Search:skvkomladosti] Lemma: [mladosť|Search:skvlemladosť]

* [mala|Search:skvkomala] Lemma: [malo|Search:skvlemalo]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie má v textoch malý výskyt. Používa sa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ] [Doklad 5 | 5 ][Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
Tvrdili, že sedliak, čím má viac detí, tým je bohatší a vraj detí a fliaš je v dome nikdy nie nazvyš. Azda práve tí mnohodetní rodičia vymysleli, že bohatí ľudia sa pýšia peniazmi a chudobní deťmi, lebo vraj dobré deti najväčšia radosť rodičov. Vzťah rodičov k deťom bol sprevádzaný aj povinnosťou vychovávať ich. Ľud prijal do svojho frazeologického fondu biblický výrok: Kto syna miluje, ten ho i tresce a voľne rozvíjal túto myšlienku v iných prísloviach: __Od mladi sa tŕnik ostrí, aby na starosť bol bystrý__; Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko, neohneš ma, mamo, keď ja budem Jano. Veľký dôraz sa kládol aj na dobrý, príkladný život rodičov, lebo vraj lepší dobrý príklad ako Písma výklad. Rodičia mali by byť deťom vzorom a aj ich prvými učiteľmi. Tak sa hovorievalo: mladý vrabec sa učí čvirikať od starého; ako chodí starý rak, i mladý sa učí tak; od starého vola sa učí mladý vôl. %%tip-Zdroj Habovštiak, Anton: Dni sviatočné i všedné. Trnava: Spolok sv. Vojtecha 1995. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
 Žena a matka mala v domácnosti a v gazdovstve vážne poslanie. Vravelo sa - a platí to i dnes -, že "dobrý gazda pracuje, múdra žena gazduje". Dobrá žena mala byť aj dobrou matkou aj gazdinou. Výsledky jej práce sa hodnotili príslovím "Aká matka, taká Katka, taká celá je čeliadka". Osobitne sa vyzdvihovala úloha matky pri výchove detí, a to už od ich útleho detstva, lebo __"od mladosti sa tŕnik ostrí, aby na starosť bol bystrý"__. Radilo sa: "Pokiaľ prútik malý, ohýbaj ho," alebo aj: "Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko; neohneš ma mamo, keď ja budem Jano." Prikazovalo sa: "Nedávaj dieťaťu všetko po vôli." "V jednej ruke prút, v druhej chlieb", no zároveň sa usudzovalo, že "materinská bitka je polovičatá". %%tip-Zdroj http://dennik.sme.sk/c/2121925/podoby-zeny-a-matky-v-ludovej-mudrosti.html /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Súdilo sa, že "dobrá žena nepotrebuje vena". Žena a matka mala v domácnosti a v gazdovstve vážne poslanie. Vravelo sa - a platí to i dnes -, že "dobrý gazda pracuje, múdra žena gazduje". Dobrá žena mala byť aj dobrou matkou aj gazdinou. Výsledky jej práce sa hodnotili príslovím "Aká matka, taká Katka, taká celá je čeliadka". Osobitne sa vyzdvihovala úloha matky pri výchove detí, a to už od ich útleho detstva, lebo __"od mladosti sa tŕnik ostrí, aby na starosť bol bystrý"__. Radilo sa: "Pokiaľ prútik malý, ohýbaj ho," alebo aj: "Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko, neohneš ma mamo, keď ja budem Jano." Prikazovalo sa: "Nedávaj dieťaťu všetko po vôli." "V jednej ruke prút, v druhej chlieb", no zároveň sa usudzovalo, že " materinská bitka je polovičatá". Medzi matkou a dieťaťom bola vždy silná citová väzba. Ľud to obrazne vyjadril prirovnaním motivovaným domácim roľníckym prostredím. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.5.1995 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
V niektorých prípadoch však aj bez takejto explicitnej opozície deminutívneho a základného pomenovania celkom zreteľne vystupuje vo frazéme práve deminutívny význam istej zložky, napr.: __Od mladi (od mala) sa tŕnik ostrí.__ %%tip-Zdroj http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1992/2/sr1992-2-lq.pdf /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="tŕnik"] [[]* [[word="ostrí"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]