Peniaze nie sú všetko #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia vo významovom okruhu Glück (Šťastie).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na fakt, že dostatok fanancií alebo bohatstvo nie sú zárukou spokojného a šťastného života a že v živote hrajú dôležitú úlohu aj iné hodnoty, ako je rodina, zdravie, láska. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často používa s rôznymi časticami modifikujúcimi platnosť významu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Ani peniaze nie sú všetko. [Doklad 4]

Zámena komponentov#

Peniaze aj tak nie sú všetko. potenciálny komentár
[Doklad 6]

Peniaze

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
naozaj
skutočne
totiž
častice zdôrazňujú platnosť príslovie
nie sú všetko [Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 8]
Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent zdôrezňovacie častice Komentár
napr.
veď
veru
skutočne
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
potenciálny komentár
[Doklad 9]

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Vedu na prvé miesto. Kľúčom k tomu, aby sme mali tridsaťročných docentov je kvalita vedeckej práce na vysokoškolských pracoviskách. Modernou vstupnou bránou k vedeckej habilitácii je doktorandské štúdium, najmä vo forme vedeckej prípravy. Ak naďalej neriešime problémy okolo doktorandského štúdia, nebudeme mať ani mladých docentov a po odchode staršej generácie vznikne v niektorých odboroch ruptúra s dôsledkom poklesu úrovne vzdelanosti. Je to v rozpore s deklarovaným cieľom vlády vytvoriť každému, kto spĺňa predpoklady, podmienky na vysokoškolské štúdium do roku 2006. Aj keď peniaze nie sú všetko, práve mladí doktorandi by mali byť sociálne zabezpečení s cieľom, aby sa mohli dôsledne venovať kvalitnej vedeckej príprave. Tento cieľ je v zhode aj so snahami mnohých štátov EÚ. Netreba zabúdať, že doktorandi majú byť získavaní z najtalentovanejších poslucháčov, no ich príprava nemôže byť len trojročným sociálnym zabezpečením mladého študenta a úväzku pre vysokoškolského pedagóga. Úspech ich štúdia nemôže byť len ich súkromnou záležitosťou, ale záujmom celej spoločnosti nášho mladého štátu. Vedecká akríbia, rozvoj talentu a tvorivosť má nepredstaviteľnú hodnotu pre našu spoločnosť. Slovo 2003/7

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Jedným z argumentov, ktorý pomáha výrobcom pri presadzovaní výrobku na trhu, je napríklad hodnota prínosu pre zdravie. Peniaze a znova peniaze... Zarábanie peňazí je až na siedmom mieste v hodnotovej orientácii obyvateľov Slovenska, ale z percentuálneho hľadiska je to hodnota číslo tri. Pre mnohých z nás sú peniaze veľmi dôležité, pre iných znamenajú nezmenený život. Dobré zarábanie peňazí patrí k cieľom, o ktorých skutočne často a veľa premýšľame. Ak však máme peňazí málo, radi sa oprieme o tradičné slovenské - "peniaze nie sú všetko, najväčším bohatstvom je to, čo má človek vnútri". Ako uvádza projekt agentúry Publicis Knut, pri týchto slovách dúfame, že vyzeráme aspoň trocha úprimne. Čoraz častejšie si uvedomujeme, že si môžeme pomôcť len sami, a preto si aktívnejšie pripravujeme životné stratégie. Jednoduchý život, keď sa o nás niekto stále staral, je preč. Začíname si uvedomovať, že k cieľom prídeme len svojou prácou a aktivitou a vtedy, ak budeme aktívnejší, priebojnejší, šikovnejší, či dokonca oveľa lepší. Profit 1999/10


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Ryby v roku 1996 Pre väčšinu ľudí z tohto znamenia bude rok 1996 krásnym obdobím, ktorý dá zabudnúť na príkoria predchádzajúcich období. Dá sa čakať, že váš život sa začne meniť k lepšiemu, zmeny však môžu byť až príliš radikálne, preto šance posudzujte s rozvahou a rozumom. Tak môžete čakať, že Urán vás obdarí aj morálnymi a materiálnymi výhodami. Opatrní musia byť marcoví zrodenci znamenia rýb, aby sa vyhli bezduchým radovánkam a hľadali vo svojom novom šťastí aj duchovnú dimenziu, peniaze veru nie sú všetko. "Či odstúpi prezident?... poviem to inak," veští Slovensku na budúci rok 37 - ročná astrologička Helena Žňavová zo Žiaru nad Hronom a pokračuje: "Hlava štátu miluje svojho syna a urobí všetko v mene tejto lásky. Marec, jún a júl budú pre M. Kováča mesiacmi veľkých úvah. Potom nastane rozhodnutie." Podľa pani Žňavovej sa prezidentov syn na Slovensko vráti o dva alebo tri roky a mená jeho únoscov sa tento rok určite verejnosť nedozvie. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 2.1.1996


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Podľa ministra hospodárstva Ľubomíra Haracha existujú až štyri cesty riešenia. Prvou je integrácia a kooperácia, druhou spájanie so zahraničným kapitálom. Ďalšími sú prispôsobenie marketingových stratégií a (na počudovanie) prienik na zahraničné trhy. Nuž, od ministerského stola sa to ľahko hovorí. Ťažšie sa to uskutočňuje. Najmä vtedy, keď chýba potrebný kapitál, a čo aj len strednodobá štátna koncepcia rozvoja obchodu a služieb. Ale ani peniaze nie sú všetko. Jednou z možností ako prežiť je vytváranie kooperácií medzi doteraz nezávislými obchodníkmi. Nákupné aliancie, ktoré v SR nateraz fungujú, možno považovať skôr za prvé lastovičky ako za pravidlo voľby prežitia. Napriek tomu, že si obchodníci začali uvedomovať, že rozhodujúci z hľadiska spotrebiteľskej ceny je objem nakupovaného a predávaného tovaru, spájať sa im akosi nechce. Česť spotrebným družstvám a niektorým bývalým Zdrojom. Potravinárom by mohli byť v tomto príkladom skôr predajcovia drogériového tovaru. Profit 2001/04

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Samozrejme, že výnimky existujú. Mne však napadá iba Tarzan a ten bol, ako všetci vieme, postavou čisto fiktívnou. Všetci ostatní, ak priam nepociťujú úprimnú lásku, majú k nim aspoň kladný vzťah. A ten treba cieľavedome prehlbovať. Najlepšie je si na to vyhradiť celý jeden deň v roku. V ten deň môžeme otvorene prejaviť svoju lásku ku komukoľvek a zároveň tým aj produkovať peniaze. Síce ich produkujeme pre niekoho iného a nám ich skôr ubúda, ale kto by sa tým trápil. Veď peniaze aj tak nie sú všetko (predsa existujú cenné papiere, nehnuteľnosti a podobne...) a nám ide v prvom rade o lásku. Tá sa v tento jediný deň roka stáva lepším reklamným prvkom ako obrázky hladujúcich detí a dokonca prekonáva aj neuveriteľnú marketingovú údernosť podnapito vyzerajúceho čokla civiaceho z billboardov Slobody zvierat. A keďže ľudstvo si potrpí na pikošky, tak sa do toho primieša aj bájka o nejakom nešťastnom mníchovi Valentínovi, aby to nevyzeralo tak, že 14. február je len veľmi šikovne zvoleným dátumom pomáhajúcim obchodníkom prekonať útlm obratu. http://www.inzine.sk/article.asp?art=2983; Práčovňa

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Hercom pomáha aj reklama. Tri, štyri roky nič, potom príde nejaká lepšia firma, kde sa dá za týždeň - dva zarobiť dvesto tristotisíc korún. " Ani tieto prostriedky J. Fila nerozhadzuje. "Všetko investujem do svojej firmy, do cenných papierov... Jedine tak môžem byť nezávislý v tom, čo tu na východe robím. Po západe netúži, hoci v mladosti rozmýšľal aj nad Hollywoodom" Ten si ale treba urobiť tu. Tam je tak isto bolesť, strach, ničota. Peniaze naozaj nie sú všetko. Jozef Fila je zatiaľ slobodný," Možno aj z toho dôvodu, že vzťahy, ktoré som mal, môj život a všetko, čo obnáša, nezvládli. Život umelca na voľnej nohe bol pre mojich partnerov dosť silný. Možno som nemohol spĺňať ich očakávania." Negatívne odpovedal aj na otázku, či sa mu podarilo nejaký vzťah nadviazať na divadelných doskách. Vzápätí si spomenul, že v začiatkoch DJZ sme si boli sympatickí s Martinou Znancovou, ktorá je momentálne kdesi vo Francúzsku. Východoslovenské noviny - Korzár 2002/01

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Tri týždne spoznávala Latinskú Ameriku na vlastnú päsť "Teraz už nemám toľko času ako za študentských čias, ale tri týždne raz do roka sa dajú zorganizovať. Stačí mať trochu disciplíny. Mnohí manažéri sa vyhovárajú, že majú veľa práce a že nemajú čas ísť ani na dovolenku. To sú výhovorky. Ak si dokážete prácu efektívne zadeliť, nemusíte pracovať dvanásť hodín denne." Hľadanie "nehmotných hodnôt Pobyty medzi jednoduchými, civilizáciou neskazenými obyvateľmi Južnej Ameriky a Ázie jej pomohli uvedomiť si, že peniaze nie sú všetko. Ako sama tvrdí, tieto výlety ju naučili väčšej pokore. "Vôbec nie som proti peniazom ani proti komercii. Naopak, rada využívam výhody komerčného sveta," hovorí. "Ale keď ľudia žijú len pre peniaze, naháňajú sa a pracujú aj cez soboty a nedele, nie je to podľa mňa normálne. Keď sa pozeráte okolo seba, máte občas pocit, že aj mnohí Češi a Slováci uvažujú podobne. Po páde komunizmu sa tu mnohí ľudia vrhli na zarábanie peňazí a pre nič iné nežili.“ Profit 2001/08


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Vraj kradnúť je u nás trestné. Priznám sa, to je pre mňa novinka. Až taký prehľad v paragrafoch nemám, ale podľa toho, čo okolo seba vidím, som predpokladal, že zlodejina už u nás nie je trestne stíhaná... Ale dám sa poučiť, som celoživotne za konsenzus. Budúnosť Bankovej Bystrice je v rukách bankárov. Ak budú ochotní sponzorovať lupičskú fakultu, predídu mnohým bankovým lúpežiam storočia. V mládeži, ale aj v starších ľuďoch treba prebudiť opovržlivý vzťah k peniazom! Peniaze nie sú všetko! Hlavná vec je zdravie. Pešia zóna v Bankovej Bystrici bude vysypaná namiesto jemného štrku kovovými desaťkorunáčkami. Viete si predstaviť ten príjemný štrngot na prechádzke po pešej zóne? Že by sa ešte mnohí zohýbali a plnili si kešene Nový človek nemôže vzniknúť od zajtra rána... Niekoľko rôčkov to potrvá, kým občan prestane mať definitívne záujem o peniaze. Banková Bystrica ukáže svetu, čoho sú banky schopné. Rozličnými rýdzo slovenskými transakciami, ktoré vykonajú absolventi bankobystrickej Karvašovej univerzity, sa dostaneme tak ďaleko, že si kúpime more... SME. Denník. Bratislava: Petit Press 23.9.1995


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
"A ide vôbec, bohužiaľ, o peniaze?" A napokon zahniezdili do ľudskej duše velekacírsku volovinu: "Chvalabohu, že nejde o peniaze." Šľak ma ide trafiť z toho, že elegantní mladí ľudia majú v dušiach zahniezdený vzdych "bohužiaľ, že ide o peniaz. "Oni ich majú, podnikajú, robia od rána do večera, pretože - bohužiaľ - ide o peniaze. Ľudia boží, kde sa podela radosť z bohatnutia? Je tu, žije? Žije, len sa ju nepatrí ukazovať. Peniaze vraj nie sú všetko. Keď sú - tak je to obraz nemohúcnosti ušľachtilej ľudskej spoločnosti. Primitivizmu a špekulantstva ... Sociálna demokracia zjednocuje šíky, nech žije sociálne cítenie! Možno, keď pôjdete dnes vo výťahu nahor, pozriete na seba do zrkadla (pokiaľ ho z výťahu niekto nepotiahol) - a položíte si otázku: "Chvalabohu, že ide o peniaze?, alebo: Bohužiaľ, že ide o peniaze?" Týmto jednoduchým testom sa zaradíte buď do pravice alebo do ľavice. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 8.6.1996

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="peniaz"] []* [lemma="všetko"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«