[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
  
%%columns
!!!Poslední budú prví.

  [Doklad 1 | 1] 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Die Letzten werden die Ersten sein] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Zadnji bodo prvi. |Zadnji bodo prvi] 
* Česky: [Poslední budou první. | Poslední budou první]
* Maďarsky: [Az utolsókból lesznek az elsők. |Az utolsókból lesznek az elsők] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Z posledných budú prví."\\ /%
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [poslední|Search:skkomposlední] Lemma: [posledný|Search:sklemposledný]

* [budú|Search:skkombudú] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [prví|Search:skkomprví] Lemma: [prvý|Search:sklemprvý]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje upozornenie, že ľudia, ktoré sú spočiatku [nevýrazní|Search:skbegnevýrazní], [nepriebojní|Search:skbegnepriebojní] alebo [utlačovaní|Search:skbegutlačovaní], sa neskôr dočkajú úspechu a predbehnú tých, ktorí dosiahli [úspech|Search:skbegúspech] [rýchlo|Search:skbegrýchlo] a [ľahko|Search:skbegľahko]. [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch používa takmer výlučne v citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Pokiaľ ide v tejto kategórii o prémie Literárneho fondu udelené v spolupráci so Združením rozhlasových tvorcov, tu si už dovolím len systémom pars pro toto (časť za celok) spomenúť mená Ján Uličiansky - dramatik a dramaturg, Jaro Rihák, Táňa Tadlánková - režiséri, Milan Greguš - asistent zvuku, Peter Zagar - hudobný skladateľ. O opakovanie mena V. Klimáček sa zaslúžilo i jeho víťazstvo v súťaži o Cenu UNICEF s hrou Ak ma nebudete mať radi. Poslucháčsku cenu získal Daniel Hevier za rozprávkovú hru Popoluška. Biblické __poslední budú prví__ sa prejavilo v "prehodení" poradia hodnotených kategórií. Takže až teraz: hlavnú cenu v kategórii hier pre dospelých získala hra Štefana Kasardu Púť. Znamená to, že cenu získali autor textu Š. Kasarda, režisér Róbert Horňák, dramaturg Milan Frolo, zvukový majster Ivan Mihál, asistentka zvuku Miroslava Nagyová, autor scénickej hudby Roman Žiaran a hudobná dramaturgička Katarína Cútová. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 7.6.1999 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Pošliapal som ich v svojom hneve, zgniavil som ich vo svojej prchkosti; ich šťava mi postriekala rúcho a poškvrnil som si oblek. Lebo deň pomsty mal som na mysli, prišiel rok môjho vykúpenia! Rozhliadol som sa, že nebolo pomocníka; zadivil som sa, že nik ma nepodoprel. Ale pomohlo mi moje rameno a moja prchkosť ma podoprela. Vo svojom hneve rozšliapal som národy, opojil som ich v svojej prchkosti a ich krv som vypustil na zem. A __poslední budú prví__, ako je napísané vo Svätom písme. To jeho si Boh povolal. Jeho, malého mloka. A celý svet zachváti veľký strach, keď najmenší a najopovrhovanejší bude držať v rukách liace pomsty. A všetkých ich zasiahne Boží hnev. Keď zlo a roztopašnosť budú vyrezané, vtedy očistí Kráľa. A aj keď zlo kráľovi ublížilo, potom znova bude ako dieťa. Nie je choromyseľný. %%tip-Zdroj Enquist, Per Olov: Návšteva osobného lekára. Bratislava: Ikar 2003. /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Pozitívnejšie sa tvária tí, ktorí považujú za pravdepodobnú svoju účasť v prvej skupine rozšírenia, tí, ktorí majú pochybnosti, hodnotia odklad reformy inštitúcií EÚ negatívne. Podľa predsedu slovenskej vlády Vladimíra Mečiara nemá EÚ jednotný názor, ktoré krajiny prijať prednostne a ktoré neskôr, jednotlivé členské štáty však presadzujú svojich favoritov. Mečiar sa v tejto súvislosti s humorom uchýlil k biblickému __"prví budú poslední a poslední budú prví"__ a podotkol, že "i favoriti môžu mať problémy". Slovensko bude podľa jeho slov jednoznačne presadzovať, aby EÚ začala rozhovory so všetkými kandidátmi zároveň, pretože všetky prechádzajú vývojom, ktorý sa o niekoľko rokov môže zmeniť. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.6.1997 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Šanoval ich ako oko v hlave, panoval v nich systém. Utorky mal Ivan najradšej. To chodili s Natašou na hlavnú železničnú stanicu a boli tam až do večera. Ivan si odtiaľ vždy priniesol veľa nových poznámok, len ho veľmi rozrušovalo, keď vlaky meškali. Ivan dobehol domov, mrkol do záznamov, do kalendára, na hodiny a napojil sa presne tam, kam bolo treba. Nataša sa modlila: Bože, __prví budú poslední a poslední budú prví__, musím ja byť stále v tej strednej tlačenici? Večer Bruno zúril. Rozdával rany. Hana sa nestačila uhýbať. „Ako ťa nemám biť, keď máš také vyplašené oči!? Však si o to sama koleduješ!“ Bázeň maľovala. V noci Hana utiekla k mame. Triasla sa aj od zimy, Nataša jej okolo hrdla uviazala modrú šatku s červenými kvetmi. Nadránom si po Hanu prišiel otec. Nataša si sprvu fandila, že vydrží. Ale nevydržala. Začala sa vyhrážať, že bude Bruna vydierať ... %%tip-Zdroj Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Ježiš sa ho dotkol , uzdravil ho a teraz ho vedie ďalej cez rozumné a úprimné uvažovanie až k viere. Pravda je bolestivá. Zraňuje farizejov, uráža ich, preto končia toto vypočúvanie a vyhadzujú uzdraveného. Vylučujú ho zo svojho spoločenstva, ktoré farizeji premenili na neživú múmiu. Uzdravený však nachádza nové spoločenstvo, ktoré prekypuje životom - spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom. Záver: Príchod Pána Ježiša Krista na našu zem bol v istom slova zmysle revolúciou. Pán Ježiš prevrátil ustálené veci, zmenil zaužívané poriadky. __Prví budú poslední, poslední budú prví__. Slepí sa majú stať vidiacimi. A slepí, to sú tí, ktorí vedia, že im chýba svetlo. Preto hľadajú, počúvajú, neuzatvárajú sa, vidia svoje hranice, svoje potreby, cítia, že sú nedokonalí. Sedia v hriechoch, ale prosia o oslobodenie z nich. Týchto môže Ježiš uzdraviť, keď prechádza popri nich. Tí druhí vidia. Myslia si, že vidia príliš mnoho. Vedia toho tak veľa, majú prevahu nad inými. Ale nepoznajú a nevidia nič väčšie než seba. %%tip-Zdroj Služba slova. Kežmarok: Vivit 2002, číslo 3. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Prvý román obsahoval príliš veľa informácií, nepodstatných pre čitateľa aj pre koncepciu, informácií zavadzajúcich a zavádzajúcich príliš veľa osobných pocitov a epizód, ktoré mi bolo ľúto vyhodiť... Tým pádom sa vlastne prvý román stane druhým, a druhý prvým ; za predpokladu, že tento dokončím skôr. A ak je tento román posledným, potom sa splní proroctvo, že __prví budú poslední a poslední budú prví__. Dajme tomu, že román nebude iba o mne, ale hlavne o mŕtvom mužovi. A tiež o autorovi mýtu o mŕtvom mužovi. Pokúsim sa zistiť pozadie a príčiny vzniku tohto geniálneho podvodu ; od škandálu s piltdownským mužom, ( od Sira A. C. Doyle - a ), asi najväčším podvrhom na svete. 2. Druhý román mal mať názov Román môjho umierania. Prvý bol dlho bezmenný. Táto verzia románu obsahuje časti oboch textov ; názov je už zrejmý, a tak ho nebudem dopredu prezrádzať. %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=257467877&corpname=prim-4.0-public-all /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="prví"] [[]* [[lemma="byť"][[]* [[word="poslední"]__ \\
   
%%

----
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]