[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen] 
* Česky: [Každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. | Každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek] 
* Maďarsky: [Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb (lánc)szeme. | Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb (lánc)szeme]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [reťaz|Search:skkomreťaz] Lemma: [reťaz

* [je|Search:sklemreťaz

* [je] Lemma: [byť|Search:skkombyť]

* [silná|Search:sklemsilná] Lemma: [silný|Search:skkomsilný]

* [najlabší|Search:sklemnajlabší] Lemma: [najslabší|Search:skkomnajslabší]

* [článok|Search:sklemčlánok] Lemma: [článok|Search:skkomčlánok]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie poukazuje na fakt, že pri spoločnom úsilí alebo spoločnej práci celkový výsledok alebo úspech [závisí od najslabšieho článku|Search:skbegzávisí00od00najslabšieho00článku] v ňom. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Každá reťaz je taká silná, aký pevný je jej najslabší článok %%tip-Komentár Jede Kette ist so stark, wie fest ist das schwächste Glied. \\ /% [Doklad 5 | 5 ] [Doklad 7 | 7 ]

Reťaz je taká silná ako jej najslabšie ohnivko. [Doklad 8 | 8 ]
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [každá|Search:skvkokaždá] Lemma: [každý|Search:skvlekaždý]

* [pevný|Search:skvkopevný] Lemma: [pevný|Search:skvlepevný]

* [ohnivko|Search:skvkoohnivko] Lemma: [ohnivko|Search:skvleohnivko]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 8| 8 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Poplatky poskytovateľovi internetu nie sú podstatné, keď najväčšiu položku predstavujú telefónne poplatky. Ale možno sa zaobídete aj bez telefónnej linky Poskytovateľ internetu (provider) je akákoľvek firma, ktorá vlastní alebo má v prenájme spojenie na svetovú počítačovú sieť a poskytuje ho svojim zákazníkom. Pre kvalitu a rýchlosť spojenia je rozhodujúce spojenie medzi počítačom zákazníka a serverom poskytovateľa. Aj tu platí zásada, že __reťaz je taká silná ako jej najslabší článok__. Pre bežného užívateľa nepripadá do úvahy spojenie pevnou linkou. Linkou, ktorá je určená len na spojenie s poskytovateľom a zabezpečuje vysoké prenosové rýchlosti. Avšak za cenu niekoľkotisícových mesačných poplatkov. Ako jediná alternatíva sa potom javí spojenie cez verejnú telefónnu sieť (dial - up), hoci ani toto nie je pre priemerného Slováka cenovo prijateľné. Dôvodom nízkeho počtu domácností s internetom sú aj relatívne vysoké ceny počítačov. %%tip-Zdroj Profit 1999/06 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Každý člen družstva prispel k peknému výsledku, a to nielen fyzickou prítomnosťou, ale i výkonom a výsledkami. Práve pár Aghová + Bohumel získal v zmiešanej štvorhre pre tím ten rozhodujúci bod, ktorý nás posunul na celkové 4. - 6. miesto. Potvrdila sa stará pravda, že __reťaz je taká silná, ako je silný jej najslabší článok__. Ako vidno, družstvo tvorilo kompaktný celok napriek tomu, že v ňom nastúpili žiaci až 4 rôznych novozámockých škôl. Je to zásluha už v minulom čísle CN spomenutého vedenia ZŠ G. Czuczora, ktoré vychádza v ústrety aj deťom iných novozámockých ZŠ navštevujúcich badminton krúžok tejto školy a čiastočne mesta Nové Zámky, keďže v mestskej ŠH Milénium má tréningovú možnosť (v sobotu poobede, keď v ŠH nie je akcia) mládežnícka kategória. %%tip-Zdroj Castrum Novum. Týždennník mesta Nové Zámky. Nové Zámky: Mestský úrad 2004, roč. 7, č. 26. /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Po rozšírení Európskej únie na východ bude treba odstrániť poslednú plavebnú prekážku na maďarsko - slovenskom úseku Dunaja __Každá reťaz je taká silná, aký pevný je jej najslabší článok__. Veľtok Dunaja možno prirovnať k obrovskej reťazi, ktorá spája národy a štáty veľkej časti Európy. Ešte donedávna mal Dunaj z hľadiska vodnej dopravy dva slabé články. Jedným z nich bola úžina Železné vráta v dolnej časti rieky. Mimoriadne silné prúdenie veľtoku v tejto tiesňave sťažovalo plavbu proti prúdu natoľko, že z priľahlého brehu museli lode ťahať lokomotívy. Obrovskú prekážku Železných vrát a neustále stúpajúce finančné náklady, dokázali dva chudobné štáty Rumunsko a Juhoslávia premeniť na nemalý zisk z obrovského vodného diela. %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Maastrichtské kritériá však Slovensko plní a fakt, že z krajín V4 prijmeme euro ako prví, nám môže iba pomôcť. Mnohých ľudí zaujíma, čo bude po prechode na novú menu s ich úsporami a pôžičkami. Čím sa budete snažiť vyvracať prípadné nejasnosti alebo fámy? – V tomto smere budeme potrebovať aj podporu médií. Budeme musieť veľmi ľudským jazykom vysvetliť, že sa nič nezmení. Najlepšie to bude ilustrovať na konkrétnych príkladoch a opakovať, opakovať, opakovať. Hovorí sa, že __každá reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok__. V čom vidíte najslabší článok na ceste Slovenska za eurom? – Momentálne mám najväčšie obavy z pripravenosti samosprávy. Mám pocit, že tam to ľudia berú na ľahkú váhu. Už nie je čas na diskusiu. Devízové rezervy - ticho pred búrkou Finančný svet čoraz viac znepokojuje súčasný ekonomický rast v USA, ale najmä obrovský deficit ich obchodnej bilancie. Dlhodobé pretrvávajúce... Finančný svet čoraz viac znepokojuje súčasný ekonomický rast v USA, ale najmä obrovský deficit ich obchodnej bilancie. %%tip-Zdroj Profit 2001/02 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Na základe dlhodobých skúseností možno konštatovať , že väčšina porúch v projekte strešných konštrukcií sa vyskytuje v súvislosti s nesprávnym konštrukčným riešením ich detailov, či už ide o detaily na vonkajšom obvode strechy (žľaby, rímsy, atiky...), alebo vnútri strešnej plochy (nadväzností na vpuste, komíny, strešné okná, svetlíky, presahujúce potrubia, dilatácie …). Vplyv detailov strechy na jej spoľahlivosť možno prirovnať k pevnosti reťaze: __každá reťaz je taká pevná, aký pevný je jej najslabší článok__. Ak prirovnáme strechu k reťazi, najslabšími článkami tejto reťaze sú detaily jej vonkajších a vnútorných okrajov. Poruchy spôsobené chybami použitého materiálu Poruchy spôsobené chybami materiálu nemôže predpokladať ani projektant, ani realizačná firma. Vlastnosti materiálu musí vždy garantovať výrobca, ktorý je povinný predložiť technické parametre materiálu a vymedziť rozsah jeho použitia v nadväznosti na okrajové podmienky pôsobenia. Chybou materiálu môžu byť napr. napučiavanie, pľuzgiere, cicváre na strešných keramických škridlách, zabudované nedostatočne vysušené nosné vložky v asfaltových pásoch alebo šindľoch %%tip-Zdroj Kolektív autorov: Stavebnícka ročenka 2004. Bratislava: Jaga group, v.o.s. 2003. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
„Keď ide do tuhého,“ ozval sa Vittorini, „bojuj s takým vojskom, aké máš.“ Tufa sa musel zasmiať. „Ja by som mal niečo také povedať," poznamenal. Pomiešali starých s mladými a silných so slabými, aby mohli vystriedať jeden druhého, keď bude niektorý z nich vyčerpaný. Pristarých alebo chorľavých Tufa poslal z radu preč. __„Reťaz je taká silná ako jej najslabšie ohnivko,“__ privrával sa Bombolini ľuďom, ale oni mu len zahrešili do tváre. Keď sa do radu postavila aj Caterina, Tufa ju pristavil. „Ukáž mi ruky.“ Natiahla k nemu dlane. Boli krásne a úzke. Poslal ju domov po rukavice. Keď už boli všetci rozostavení, Tufa zbehol dolu popri rade na poslednú inšpekciu. Rad teraz viedol od zadnej steny vinárskych sklepov k hradbám a cez ne a dolu vrchom ku vchodu do rímskeho sklepenia. %%tip-Zdroj Crichton, Robert: Tajomstvo Santa Vittorie. Bratislava: Pravda 1972 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="reťaz"] [[]* [[lemma="silný"] [[]* [[lemma="článok"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]