[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Tichá voda brehy myje. 

 
  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Unter der Oberfläche | Unter der Oberfläche Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Stille Wasser sind tief] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Tiché vody sú hlboké."\\ /%
* Slovinsky: [Tiha voda bregove dere dere. | Tiha voda bregove dere] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Stilles Wasser reißt das Ufer."\\ /% 
* Česky: [Tichá voda břehy mele. | Tichá voda břehy mele] 
* Maďarsky: [Alamuszi macska nagyot ugrik. | Alamuszi macska nagyot ugrik] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Potmehúdska mačka vysoko/ďaleko skáče."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [tichá|Search:skkomtichá] Lemma: [tichý|Search:sklemtichý]

* [voda|Search:skkomvoda] Lemma: [voda|Search:sklemvoda]

* [brehy|Search:skkombrehy] Lemma: [breh|Search:sklembreh]

* [myje|Search:skkommyje] Lemma: [myť|Search:sklemmyť]

%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie sa používa na označenie [tichých|Search:skbegtichých], [nenápadných|Search:skbegnenápadných] a [utiahnutých|Search:skbegutiahnutých] ľudí, ktorí prekvapia [neočakávaným správaním|Search:skbegneočakávaným00správaním] alebo [nečakanými vlastnosťami|Search:skbegnečakanými00vlastnosťami], ktoré u nich nikto napredpokadá, pričom môže ísť o [negatívne vlastnosti|Search:skbegnegatívne00vlastnosti], ale aj o [pozitívne vlastnosti|Search:skbegpozitívne00vlastnosti]. [Doklad 1 | 1][Doklad 2 | 2 ] [Doklad 9 | 9 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa výnimočne používa aj v tvare plurálu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tichá voda, ktorá brehy myje. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Tichá voda. %%tip-Kommentár Frekventovaná skrátená podoba / häufige kurze Variante: ''Stilles Wassr.''\\ /% [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Tichá voda brehy berie. %%tip-Komentár Bei der Komopnente ''berie ''(=nimmt) handelt es sich um eine seltene Variante. \\ /% [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\


%%(display:inline;) Tichá voda brehy
%%tip-X 
||zástupný komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| obmýva \\podmýva\\melie\\ | sloveso | Ide o zriedkavé varianty. /% [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [berie|Search:skvkoberie] Lemma: [brať|Search:skvlebrať]

* [podmýva|Search:skvkopodmýva] Lemma: [podmývať|Search:skvlepodmývať]

* [obmýva|Search:skvkoobmýva] Lemma: [obmývať|Search:skvleobmývať]

* [melie|Search:skvkomelie] Lemma: [mlieť|Search:skvlemlieť]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často uvádza s introduktormi, ako: ''hovorí sa, že ..., nenadarmo sa hovorí, že ..., aj tu platí, že ... ''[Doklad 8 | 8 ] [Doklad 9 | 9 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Bol by som dal na to krk, že tvoj román sa nepodarí uverejniť, jednoducho nepodarí. Raz mi nejde do hlavy, ako si spracoval Rudolfiho. Pamätaj na moje slová: ty to ďaleko dotiahneš! A vyzeráš, akoby si nevedel do troch narátať ... __Ale tichá voda brehy myje.__ %%tip-Zdroj 	Bulgakov, Michail: V zákulisí. Bratislava: Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2000. 179 s. Preklad: Magda Takáčová. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Autor opäť potvrdzuje, že __tichá voda brehy myje__, teda že zdanlivo nenápadný básnik naďalej po kvapkách prekvapuje nielen úzke kruhy literárnych odborníkov, ale aj široké kruhy čitateľskej verejnosti svojimi originálnymi tvorivými činmi, mlčanlivými výkrikmi a veľavravnými pomlčkami. %%tip-Zdroj http://www.vydavatel.sk/zlomkyticha-p-4650.html, 21.5.2009 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
To, čo sa medzi mnou a Timom udialo, možno pokojne nazvať filozofickým sporom. Pán Gunther sa naňho uškrnul. __Tiché vody brehy myjú.__ Nikdy som si nemyslel, že si taká horúca hlava. Počul som, že Ellie tým prejavom pichla do osieho hniezda. %%tip-Zdroj Smith, Deborah: Zradná krása. Bratislava: Aktuell 1998. 446 s. Preklad: Dáša Zvončeková. /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 HOSTINSKÁ. Nevídali; na vlastné uši som od princa neviem koľkokrát počula, že ten prsteň je medený. FALSTAFF. Čože? Princ je šašo, __tichá voda, ktorá brehy myje__. Preboha, keby to povedal predo mnou, vyobšívam ho tou svojou maršalskou paličkou ako psa. %%tip-Zdroj Shakespeare, William: Henrich IV. Bratislava: Tatran 1983. 368 s. Preklad: Jozef Kot. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Tá nás ešte prekvapí, __tichá voda__. Zrazu len príde, na spartaku, s dajakým primárom: Aha, milí moji, vydala som sa. Alebo sa k nám neprizná, k obyčajnej chudobe. Draha je beťár. %%tip-Zdroj Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1. /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Pôsobí dojmom, že sa im vysmieva. Dokonca aj na známych. Napríklad na tých, čo tu bývajú. Nepochybujem, že sa všetci k nej správajú veľmi milo, ale ona má strašne ostrý jazyk. Podľa mňa odplaší každého muža, ktorý by chcel na ňu nejako zapôsobiť. Hm, všetko je to len póza. __Tichá voda brehy berie.__ Včera večer sa mi zdalo, že k pánovi Tuptonovi sa správa naozaj priateľsky. %%tip-Zdroj Du Maurier, Daphne: Duch lásky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1997. 263 s. Preklad: Viktor Krupa. /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
V početných prípadoch, kde má Záturecký jednotku s typickou dvojčlennosťou, zisťujeme v novšom vývine vypadávanie jednej zložky, takže dnešné príslovie alebo porekadlo máva už formu jednoduchej vety. Vysvetlenie tohto postupu nachádzame práve v spomínanej tendencii vypúšťať z parémie nadbytočné, resp. nepotrebné prvky. Takýto proces totiž nachádzame najmä pri jednotkách, ktorých dvojčlennosť sa zakladá na paralelizme (aj kontrastnom), ba niekedy až na tautológii. Zo Zátureckého podôb __Tichá voda brehy podmýva__, bystrá preskakuje. %%tip-Zdroj 	Studia Academica Slovaca 26. Prednášky XXXIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 1997. 289 s. /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Tichosť a nenápadnosť, snaha neupozorňovať na seba je ich prirodzenosťou. Ale práve tu platí __tichá voda brehy myje__. Sú mimoriadne nadaní, všetko sa dokážu naučiť veľmi rýchlo a chápu široké súvislosti. %%tip-Zdroj http://korzar.sme.sk/c/4420132/carokruhy.html, 21.5.2009 /% 
 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="tichý"][[lemma="voda"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]