[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!V cudzom oku vidí smietku, a vo svojom brvno nevidí.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken im eigenen nimmst du nicht wahr] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Prečo vidíš úlomok v oku tvojho brata a vo vlastnom nevidíš brvno."\\ /%
* Slovinsky: [Iver v očesu svojega bližnjega vidi, bruna pa v svojem ne. |Iver v očesu svojega bližnjega vidi, bruna pa v svojem ne] 
* Česky: [Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš? | Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš]
* Maďarsky: [Más szemében a szálkát, a sajátjában a gerendát sem veszi észre. | Más szemében a szálkát, a sajátjában a gerendát sem veszi észre]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [cudzom|Search:skkomcudzom] Lemma: [cudzí|Search:sklemcudzí]

* [oku|Search:skkomoku] Lemma: [oko|Search:sklemoko]

* [smietku|Search:skkomsmietku] Lemma: [smietka|Search:sklemsmietka]

* [vidí|Search:skkomvidí] Lemma: [vidieť|Search:sklemvidieť]

* [brvno|Search:skkombrvno] Lemma: [bvrvno|Search:sklembvrvno]

* [nevidí|Search:skkomnevidí] Lemma: [vidieť|Search:sklemvidieť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje zásadu, že iných ľudí by sme mali [posudzovať podľa rovnakých kritérií|Search:skbegposudzovať00podľa00rovnakých00kritérií], ako posudzujeme sami seba. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa často používa v rôznych aktualizovaných transformovaných podobách. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) V cudzom oku vidí smeť / smetie / smietku, a / ale vo vlastnom brvno nevidí. [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [smeť|Search:skvkosmeť] Lemma: [smeť|Search:skvlesmeť]

* [nevidí|Search:skvkonevidí] Lemma: [vidieť|Search:skvlevidieť]

* [smetie|Search:skvkosmetie] Lemma: [smetie|Search:skvlesmetie]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Obeť sa v ich prítomnosti cíti, akoby ju pristihli pri čine. Vystatujú sa ušľachtilými morálnymi zásadami, ktoré údajne vyznávajú, a premyslene si budujú povesť. Tvária sa, že pohŕdajú ľudskou zlomyseľnosťou. Nevedia síce prejaviť záujem o problémy okolia a vcítiť sa do kože svojich blížnych, zato musia byť stredobodom pozornosti a striktne vyžadujú, aby sa všetci o nich zaujímali. Môžu si predsa čokoľvek dovoliť: každého kritizovať a zároveň si vyprosiť aj nepatrnú výčitku na vlastnú adresu; poukazovať na cudzie nedostatky a súčasne sa tváriť ako stelesnená dokonalosť; __v cudzom oku vidieť smietku a vo svojom brvno nie__, čo je koniec koncov typický spôsob ochrany proti psychotickej úzkosti. Perverzníci musia silou-mocou oslniť okolie. Ľudia ich často opisujú ako očarujúce a skvelé bytosti, no len čo sa ryba chytí na udicu, držia ju zavesenú na háčiku, dokedy im to vyhovuje. Pre nich totiž nejestvuje ako bytosť z mäsa a kostí, ktorú treba vidieť, počuť a hlavne rešpektovať, lebo perverzná logika nič podobné nepripúšťa. %%tip-Zdroj Hirigoyen, Marie-France: Psychické týranie: môj šéf (manžel) je tyran! Čo s ním? Bratislava: Sofa 2001. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Pri tých slovách, kde je nevyhnutné ozrejmiť motiváciu, robíme tak v lomených zátvorkách, ktoré nasledujú po výklade významu jednotky, alebo na záver celého hesla, ak sa týkajú súboru frazém. Výklad motivácie je doplnený o odkazy na konkrétne časti, či dokonca vety z prameňa motivácie, teda z Biblie. Robíme tak zaužívaným spôsobom. Najprv je uvedená skratka alebo celý názov knihy, potom nasleduje čislo kapitoly - hlavy, a za čiarkou číslo príslušného verša. Napr. (Mt 7, 1-5) - pri frazéme __v cudzom oku vidí smietku, a vo vlastnom brvno nevidí__. Posledným, tretím problémom sa zaoberáme v nasledujúcej kapitole. %%tip-Zdroj Gianitsová. Lucia: Náčrt problematiky frazeologizmov z biblických prameňov s výberovým slovníkom. Seminárna práca. Prešov: FF PU 2000. /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Slovenská politika bola aj v čase predveľkonočnom presne taká istá ako v hociktorom inom. Strany a hnutia, ktoré __postrehnú každú smietku v cudzom oku, prehliadajú brvná vo svojom vlastnom__. Členovia KDH a poslanci SDK páni Slaný a Muránsky napísali pozdravný list delegátom krajského snemu HZDS a tvárili sa, že nerozumejú ohlasu, aký vyvolal jeho obsah. Obaja autori najskôr vyzvali delegátov hnutia na spoluprácu a potom ešte spresnili, že sa prihovárajú "za spoluprácu kresťanských a národných síl, ktorá už toľkokrát v minulosti pomohla slovenskému národu prekonať tie najťažšie chvíle". Z čoho vyplýva, že pre pánov Slaného a Muránskeho je aj HZDS silou kresťanskou a národnou, takou ako KDH. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 6.4.1999 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Ak to neurobia, potom "Tí, ktorých ponecháte, budú tŕním vo vašich očiach a ostňami vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať. A čo som si zaumienil urobiť im, urobím vám." (Numeri 33, 55- 56). Spojenie byť niekomu tŕňom v oku / v očiach značí 'byť niekomu nepríjemný alebo protivný a značne mu prekážať; nemôcť niekoho vystáť / ani cítiť, ležať niekomu v žalúdku'. Tak príslovie __V cudzom oku vidí smeť / smetie / smietku, a / ale vo vlastnom brvno nevidí__, ako aj ustálené spojenie byť niekomu tŕňom v oku / v očiach sú v súčasnej slovenčine mimoriadne frekventované. Znovu podotýkame, že v Biblii sa tieto spojenia nevyskytovali vo svojich priamych významoch, ako napr. spojenia byť v jame levovej ( o Danielovi ), niesť svoj kríž ( o Ježišovi ), jesť zakázané ovocie ( o Eve a Adamovi ), lámať chlieb ( o Ježišovi ) a pod., ale hneď v prenesenom význame. %%tip-Zdroj Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Často nejde ani tak o politikov ako o odbúranie stresu z bežného dňa. Donedávna som to bral ako samozrejmosť a vôbec ma nezaujímalo, či tým niekomu neubližujem. Zamyslieť sa nad tým ma prinútila bezvýznamná príhoda na prechode cez chodcov. Predo mnou kráčali dvaja páni a nadávali na ministra Ruska, čo si to už dovoľuje, keď v Rakúsku bez mihnutia oka porušoval šialenou jazdou predpisy. Vášnivo nadávajúc prešli cez prechod. Na červenú. Vedome. Nevdojak som si spomenul na príslovie: __v cudzom oku smietku vidí a vo vlastnom brvno prehliada__. Nechcem sa vzdať tejto zvrátenej záľuby – nadávať na politikov. Ale už chcem nadávať s čistým svedomím. Bez brvna v oku. Tak sa snažím dodržiavať aj najbanálnejšie príkazy a zákazy. A funguje to. Teraz nadávam s väčšou noblesou. Ľudia sú rozdelený na dva antagonistické tábory. Jedni to pokladajú za skvelú zábavu a druhí za plytký program nehodný Slovenskej televízie. Skúsme sa však na to pozrieť z iného pohľadu. %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=254885341&corpname=prim-4.0-public-all /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Kde nič nie je , ani smrť neberie. — Už je prázdna , dieťatko moje, vraví. — Hore hlavu, vraví Joe. Nebyť tej beštie, Vladárka by bola vyhrala. A J. J. sa s občanom háda o zákonoch a o dejinách a občas sa medzi nich zmierlivo zamieša Bloom. — __Niektorí vidia smietku v cudzom oku__, vraví Bloom, __lenže vo vlastnom oku ani brvno nevidia__. — Raimeis, vraví občan. Najslepejší je však človek, ktorý sám nechce vidieť, ak mi rozumiete. Kam sa podelo dvadsať miliónov Írov, z ktorých tu ostali iba štyri milióny, kde sú naše stratené kmene ? A naše hrnčiarstvo a tkáčstvo, ktoré boli najlepšie na svete ? A naša vlna, ktorá sa v časoch Juvenalových predávala v Ríme, náš ľan a damask z antrimských stavov, naše garbiarstvo, naše krištáľové sklo z Ballybougha %%tip-Zdroj Joyce, James: Ulysses. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1993. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Aj mňa vtedy strhla búrka emócií, rýchle som si však uvedomila, aká nebezpečná je davová psychóza a ako mizne cit pre fakty. A pretože viem, že „ človek sa hnevá na zrkadlo za to, že má krivú hubu “, svoj postoj zakódujem do porekadiel a prísloví. Kto seje vietor, žne búrku, takže nechtiac môže dať dobrú príležitosť zlodejovi kričať, aby chytil zlodeja. Najmä keď ten __v cudzom oku aj smietku zbadá, vo vlastnom ani brvno nie__. Isteže, kto chce psa biť, palicu si nájde, pozor však: akú zbraň tasíš, takou aj zahynieš! Nevypláca sa, aby zabudol vôl, že teľaťom bol, pretože žiadny strom nerastie do neba... %%tip-Zdroj Sestra. Odborný mesačník pre ošetrovateľstvo. Bratislava: Sanoma Magazines Slovakia, 2005, roč. 6, č. 7-8. /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="cudzí"] [[]* [[lemma="oko"][[]* [[lemma="smeť"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]