[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!V noci je každá krava čierna. 

 
  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Ähnlichkeit | Ähnlichkeit Übungen] und [Gemeinsamkeiten | Gemeinsamkeiten Übungen].
%%
%%
  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Nachts sind alle Katzen grau] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "V noci sú všetky mačky sivé."\\ /%
* Slovinsky: [Ponoči so vse krave črne. | Ponoči so vse krave črne] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Bei Nacht sind alle Kühe schwarz."\\ /% 
* Česky: [Potmě je každá kráva černá. | Potmě je každá kráva černá.] 
* Maďarsky: [Sötétben minden tehén fekete. | Sötétben minden tehén fekete] 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [v noci|Search:skkomv noci] Lemma: [noc|Search:sklemnoc]

* [každá|Search:skkomkaždá] Lemma: [každý|Search:sklemkaždý]

* [krava|Search:skkomkrava] Lemma: [krava|Search:sklemkrava]

* [čierna|Search:skkomčierna] Lemma: [čierny|Search:sklemčierny]

%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie poukazuje na fakt, že za určitých okolností [detaily nerozhodujú|Search:skbegdetaily00nerozhodujú], sú nepodstatné. [Doklad 1 | 1][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie niekdy poukazuje na skutočnosť, že tma môže aj maskovať.  [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) V noci sú všetky kravy čierne. %%tip-Kommentár Wörtl.: In der Nacht sind alle Kühe schwarz.\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Potme je každá krava čierna. %%tip-Komentár V noci (=in der Nacht) je nahradené adverbiálnym variantom potme (=nachts). \\ /% [Doklad 5 | 5 ] [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [potme|Search:skvkopotme] Lemma: [potme|Search:skvlepotme]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

Príslovie sa väčšinou používa vo svojej citátovej podobe. 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Myslíš, že ti pôjde svedčiť proti nám? – Šak má ... tridsať vnukov a zdravý rozum ... A vie, že celú noc je zakaždým tma. __V noci je každá krava čierna!__ “ Vtom opreli benediktínovi dýky o krk a kopli do Moczarta, zatiaľ čo akýsi hlas zahuhňal: „Chceš tvrdiť, že tento je tvoj spovedník?“ „Pravda!“ vykríkol benediktín okamih predtým, než sa mu začala rinúť krv z hrdla. %%tip-Zdroj Johanides, Ján: Marek koniar a uhorský pápež. Levice: LCA 2003 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
„Len okamih, vážený pán Klingman. Takto sa predsa nezahadzujú ojedinelé príležitosti. Uznávam, že mám peknú, trochu plnšiu postavu, ale to s mojím návrhom nesúvisí. Myslite na to, že __potme je každá krava čierna__. “Klingman nerozumel ani slovo. Čo za exemplár mu to bezočivo zíza do tváre? %%tip-Zdroj Svedelid, Olov: Betónové ruže a anonymné listy. Bratislava: Hevi 1996. 118 s. Preklad: Mária Bratová /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Aby som vám pravdu povedal, poprosil ma ... viete, akí sú sedliaci, nevedia ani ústa otvoriť ... potrebujeme istú službičku, takú dôvernú vec, ako sa vraví, __potme je každá krava čierna__, nik ťa nemusí poznať Tak teda vo vreckách má peniaze a nie je ich málo! Viem, že vy len preto peniaze potrebujete, aby ste chudobným pomáhali, bohatým, ak treba, aj krkom zakrútite. %%tip-Zdroj Kušan, Ivan: Čaruga. Bratislava: LITA 1984. 63 s. Preklad: Ján Jankovič. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Nuž, stará, páčia sa ti? sa spýtal gazda ženy. Dobrý chyt! predišiel Ondrej. Tá však vetila: Vieš predsa: __v noci všetky kravy čierne__. %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=514078979&corpname=prim-4.0-public-all /% 
/%
 \\
   
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
V hore skoro prichádza tma, a zotmie sa tak zrazu, najmä na východnej strane kopca sa zvečerí veľmi rýchlo. Viete, nie je to nič príjemné, keď vás v hore prikvačí tma. __Potme je každá krava čierna.__ A tak je to aj s horou. Každá hora je v tme rovnaká, taká strašidelná, nič v nej nepoznáte, nemôžete sa orientovať ako cez deň. Aj miesta, ktoré cez deň bezpečne poznáte, lebo sa
orientujete aj podľa niektorých vzdialenejších bodov, sú vám v noci cudzie, lebo tie orientačné body nevidíte. %%tip-Zdroj http://urda.blog.sme.sk/clanok-63933.html /% 
/%
 \\

[Beleg 6 | 6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Skvele, — povedal Petitjean a obrátil sa k nemu, — nie som kat. — Pravdaže nie, — súhlasil Athanagoras. — To by ste mali červenú sutanu namiesto čiernej. — Ale __potme je každá krava čierna__, — namietol Petitjean. — Alebo slepému, — doplnil archeológ. — Vy neprestanete s tými otrepanými pravdami %%tip-Zdroj Vian, Boris: Jeseň v Pekingu. In: Vian, Boris: Pena dní. Jeseň v Pekingu. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990. /%   
%% \\

/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __(P|p)otme je každ(ý|á)__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví| Sprichwort_sk]