[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!V poznaní je sila.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wissen ist Macht] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Poznanie je moc."\\ /%
* Slovinsky: [Znanje je moč. | Znanje je moč] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Wissen ist Macht."\\ /% 
* Česky: [Vědění je moc. | Vědění je moc]
* Maďarsky: [A tudás hatalom. | A tudás hatalom] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Vedomosť je moc."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [poznaní|Search:skkompoznaní] Lemma: [poznanie|Search:sklempoznanie]

* [sila|Search:skkomsila] Lemma: [sila|Search:sklemsila]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že [dobrá znalosť|Search:skbegdobrá00znalosť] istých vecí alebo istej problematiky dáva človeku výhodu v porovnaní s inými a človek môže lepšie [využiť alebo ovplyvniť vývoj udalostí|Search:skbegvyužiť00alebo00ovplyvniť00vývoj00udalostí]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Poznanie je sila %%tip-Kommentár Dei Kenntnis ist die Kraft. \\ /% [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 4 | 4 ] [Doklad 6 | 6 ][Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe.  [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 5 | 5 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Ak dobre poznáte vlastnosti balíka akcií, ktorého ste majiteľom, vaše poznatky sú tým najlepším obranným štítom, ktorý vás ochráni pred pokušením nasledovať dav. Ak ste dostali odvahu kúpiť si cenné papiere, nerozlúčte sa s nimi dovtedy, pokiaľ sa úplne nepresvedčíte, že prvé predpoklady, ktoré ste urobili, boli nesprávne. POZNAJTE, ČO VLASTNÍTE Ak investujete, máte možnosť dobre preskúmať rôzne spoločnosti a priemyselné odvetvia. Avšak skôr, ako si kúpite akciu, mali by ste vedieť presne, s čím máte dočinenia. __V poznaní je sila__ a vo vzťahu k investíciám znamená aj pohodlie. Základná masa majiteľov cenných papierov predáva cenné papiere pre určitú nepríjemnú správu. Ak budete poznať reálny význam tejto správy, môže sa to stať dobrou príležitosťou na kúpu akcií. Hlboké poznatky o spoločnosti, resp. odvetví priemyslu, ktoré ste si vybrali, vám dovoľujú, aby ste boli krok pred ostatnými investormi. DIVERZIFIKUJTE PORTFÓLIO Existuje celý rad profesionálnych investorov, ktorí nedodržujú toto odporúčanie. Koncentrujú sa na obmedzený počet dobrých akcií a držia ich dlhý čas. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 02/10 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Nová prvoradosť individuálnych schopností sa však bude uznávať iba pomaly. V priebehu celej histórie sa moc spájala s inštitúciami, fyzickou a vojenskou silou. Mocní boli králi, vlády a boh. Nie jednotlivci. Ľudia pociťovali bezmocnosť voči svojej sociálnej situácii. Presadzovať sa mohli jedine tým, že sa búrili proti tradícii, búrali to, čo už im nebolo na osoh, rebelovali. Dnes sa vytvára ďalšia nová možnosť: jednotlivec môže ovplyvniť skutočnosť tým, že identifikuje trendy, ktoré v spoločnosti pôsobia. Často sa vraví, že __poznanie je sila__. Hoci nemusíte súhlasiť so smerovaním jednotlivého trendu, tak ako Jeremy Rifkin namieta voči biotechnológii, jeho poznaním ste silnejší. Môžete proti trendom aj bojovať, ale najprv musíte poznať, kam smerujú. Keď človek identifikuje sily, ktoré usmerňujú budúcnosť, a menej sa venuje silám, ktoré obsahuje minulosť, získava schopnosť vyrovnávať sa aj s vlastnou skutočnosťou. ZÁVER Toto je desať nových najvýznamnejších trendov desaťročia, ktoré nás privádzajú k roku 2000. %%tip-Zdroj Naisbitt, John, Aburden, Patricia: Megatrendy 2000. Desať nových smerov na deväťdesiate roky. Bratislava: Medzinárodná účastinná spoločnosť Bradlo 1992. /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 NOVOVEKÝ EMPIRIZMUS. Zakladateľom bol Francis Bacon, zároveň považovaný za predstaviteľa vrcholnej anglickej renesancie. Pozornosť sústreďoval na otázky ľudského poznania a novej metódy vedy (dielo Nové organony). Ľudské poznanie považuje za moc: __„Poznanie je sila.“__ „Ľudské poznanie a ľudská moc sú to isté“ a dodáva, že „prírodu možno premôcť len poslušnosťou, tj. rešpektovaním jej zákonov. Pri charakteristike ľudského poznania kladie dôraz na experiment a skúsenosť, ktorú však vyžaduje systematicky vyhodnocovať. V poznaní je dôležité odstrániť prekážky a predsudky – idoly, ktoré ho deformujú. %%tip-Zdroj http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/filozofia/9568/?print=1 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Z pohľadu ateistickej vedy zostávajú veci len absurdnými definíciami. Túžba po poznaní a honba za " vedou pre vedu " predstavuje pre Augustína jedno z pokušení, kedy sa človek pyšne prirovnáva k múdrosti Boha. Snaží sa túto múdrosť zmerať, zatiaľ čo je nemerateľná (4). Už v prvej polovici 20. storočia sa objavujú prvé osobnosti, ktoré sa neboja vystúpiť proti logocentrizmu a racionalite moderny (5). Táto racionalita je v spoločnosti hlboko zakorenená, siaha až do starovekého Grécka a vrcholí v období osvietenstva, kedy __"poznanie je sila"__. Od osvietenstva prežívala veda obrovský rozkvet vo vedecko - technických revolúciách. Veda sa stala novou dogmou, vytláčajúc nedokázateľné náboženstvo. Ponúka novú alternatívnu istotu - kult dôkazov a argumentov, založených na newtonovsko - karteziánskej paradigme, ako spomína F. Kapra v knihe Tao fyziky. Už na začiatku nášho storočia si začíname uvedomovať, že tento vedecký svet je vlastne absolútnym krachom skutočnosti. %%tip-Zdroj Rozmanitosť kultúry. Acta culturologica, zv. č. 4. Ed. A. Fischerová. Bratislava: P. Mačura 1999. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
„Závisí to od uhla pohľadu.“ Bryson si sadol. „Musím sa napiť kávy, až potom sa nad tým zamyslím.“ Elena ukázala na papierový pohár pri posteli. „Pred hodinou som si odskočila von. Bohužiaľ, káva zrejme už vychladla.“ „Ďakujem. Aj studená káva mi poslúži. Spala si vôbec?“ Zavrtela hlavou. „Vstala som približne po polhodine. Ustavične premýšľam.“ „ Povedz mi, čo si zistila?“ Obrátila sa k nemu. „Vraví sa, že __poznanie je sila__. V tom prípade je Systematix najmocnejšia inštitúcia na zemskom povrchu. ‚Najlepší obchodný artikel sú poznatky‘ je heslom tohto združenia. Zrejme je to jeho jediný organizačný princíp – jediný prvok, ktorý tento obrovský holding zjednocuje. “ Bryson si chlipol kávy. „Domnieval som sa, že Systematix je softvérová spoločnosť – jeden z najväčších konkurentov Microsoftu.“ „Softvér a počítače tvoria iba zlomok jeho podnikateľského programu. No sústreďuje sa na obrovské množstvo ďalších činností.“ %%tip-Zdroj Ludlum, Robert: Projekt Prometeus. Bratislava: Ikar 2003. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
V tomto diele sa snaží nájsť novú vedeckú metódu poznania pravdy. Podľa neho, je poznanie nástroj na to, aby mohol človek úspešne pretvárať prírodu a vytvárať veci, ktoré v nej neexistujú. V jeho dobe je to dosť revolučný pohľad na človeka ako takého a jeho schopnosti. Predsa doba inkvizície ešte nebola tak ďaleko a nie všetci boli natoľko presvedčení o schopnostiach človeka ako Bacon. Bol presvedčený, že je treba obnoviť všetky antické vedy na čele s filozofiou, založenou na skúsenosti. Vytýčil projekt veľkej obnovy týchto vied. Riadil sa mottami ako: __Poznanie je sila__ a Ľudské poznanie a ľudská moc sú to isté. Prírodu možno premôcť len jej dokonalým poznaním a poslušnosťou t. j. rešpektovanie jej zákonov. Špeciálne v tejto poslednej vete vidieť, že mal oveľa vačší nadhľad ako sa zdá. V tomto nielenže predstihol vnímanie mnohých svojich súčasníkov ale aj mnohých ľudí žijúcich v dnešnej dobe. Ako správny empirik kritizuje scholastiku, dogmatizovaný aristotelizmus, platónsky idealizmus a skepticizmus. Na to aby sme mohli rešpektovať zákony prírody, potrebujeme novú mtódu. Tá sa skladá z dvoch základných krokov. %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=269711307&corpname=prim-4.0-public-all /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="poznanie"] [[]* [[lemma="sila"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]