[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!V tvrdej škrupine mäkké jadro býva.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Harte Schale, weicher Kern] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Tvrdý obal, mäkké jadro."\\ /%
* Slovinsky: [Trda lupina, mehko srce. | Trda lupina, mehko srce] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Harte Schale, weiches Herz."\\ /% 
* Česky: [Tvrdá slupka, měkké jádro. | Tvrdá slupka, měkké jádro]
* Maďarsky: [A zord külső érző szívet takar. | A zord külső érző szívet takar] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Chmúrny vonkajšok tklivé srdce zakrýva."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [tvrdej|Search:skkomtvrdej] Lemma: [tvrdý|Search:sklemtvrdý]

* [škrupine|Search:skkomškrupine] Lemma: [škrupina|Search:sklemškrupina]

* [mäkké|Search:skkommäkké] Lemma: [mäkký|Search:sklemmäkký]

* [jadro|Search:skkomjadro] Lemma: [jadro|Search:sklemjadro]

* [býva|Search:skkombýva] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie opisuje skúsenosť, že ľudia, ktorí [sa prejavujú navonok nevľúdnym a drsným správaním|Search:skbegsa00prejavujú00navonok00nevľúdnym00a00drsným00správaním], vo vnútri [bývajú často citliví a dobrácki|Search:skbegbývajú00často00citliví00a00dobrácki]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje. 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady

__Príslovie sa nevyskytujew v Slovenskom národnom korpuse ani v Google.__
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="tvrdý"] [[]* [[lemma="jadro"][[]* [[lemma="mäkký"][[]* [[lemma="škrupina"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]