[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Všetko chce svoj čas.

 
  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Zeit |Zeit Übungen_sk].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Gut Ding braucht Weile. | Gut Ding braucht Weile] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Dobrá vec potrebuje čas."\\ /%
* Slovinsky: [Vse potrebuje svoj čas.|Vse potrebuje svoj čas] 
* Česky: [Všechno chce (svůj) čas. | Všechno chce svůj čas]
* Maďarsky: [A jó munkához idő kell. | A jó munkához idő kell] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "K dobrej práci treba čas."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [všetko|Search:skkomvšetko] Lemma: [všetko|Search:sklemvšetko]

* [chce|Search:skkomchce] Lemma: [chcieť|Search:sklemchcieť]

* [čas|Search:skkomčas] Lemma: [čas|Search:sklemčas]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie poukazuje na skutočnosť, že treba byť [trpezlivý|Search:skbegtrpezlivý], netreba [konať unáhlene|Search:skbegkonať00unáhlene], ak sa má podariť nejaká vec. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]
    \\
    Príslovie tiež poukazuje na fakt, že pokiaľ sa niečo má stať, resp. pokiaľ má človek niečo vykonať, tak sa to má udiať [v správnom čase|Search:skbegv00správnom00čase]. [Doklad 9 | 9 ]  \\
   
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Typické textové introduktory pri tomto prísloví sú napr. ''pravda, iste, istotne, samozrejme ...'', a pod. [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 4 | 4 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Všetko chce čas. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Všetko chcelo svoj čas. %%tip-Kommentár Wörtl.: Alles wollte seine Zeit.\\ /% [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Všetko má svoj čas. %%tip-Komentár Wörtl.: Alles hat seine Zeit. \\ /% [Doklad 2 | 2 ]  
%% \\


%%(display:inline;) 
%%tip-X 
||zástupný komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| Každá vec \\Každé úsilie\\| substantívum s atribútom | Zámeno je nahradené substantívnymi frázami. /% má svoj čas. [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\

%%(display:inline;) Všetko
%%tip-X 
||zástupný komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| potrebuje \\si vyžaduje\\si žiada | substantívum s atribútom | Slovesá vyjadrujúce nutnosť. /% svoj čas. [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\

/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [má|Search:skvkomá] Lemma: [mať|Search:skvlemať]

* [potrebuje|Search:skvkopotrebuje] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [vyžaduje|Search:skvkovyžaduje] Lemma: [vyžadovať|Search:skvlevyžadovať]

* [žiada|Search:skvkožiada] Lemma: [žiadať|Search:skvležiadať]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často dopĺňa zdôrazňovacími časticami, napr. ''lebo, však, avšak'' a pod. [Doklad 8 | 8 ] [Doklad 10 | 10 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
Z hodnotiacich správ Európskej komisie o stave pripravenosti SR na vstup do EÚ opakovane vyplýva, že sa potrebné normy prijali len vo formálnej rovine. Príkladom môže byť korupcia. Schválil sa síce Národný program boja proti korupcii a iné úpravy, no reálna situácia ukazuje, že dobré zámery ostali len na papieri. Neschopnosť vlády vysporiadať sa s jedným z najpálčivejších slovenských problémov zaregistrovala i Európska komisia. Samozrejme, __všetko chce svoj čas__. No deklarovanie rozhodnutia vykoreniť korupciu vyznieva popri kauzách siahajúcich až do špičky politickej moci prinajmenšom rozpačito. V oblasti dodržiavania ľudských práv vnímalo zahraničie terajšiu koalíciu v oveľa priaznivejšom svetle než predchádzajúcu. Parlament odobril celý rad úprav, ktoré mali garantovať rešpektovanie ľudských práv, či riešiť citlivú otázku národnostných menšín. Napriek tomu, a to konštatujú i mnohé medzinárodné organizácie, je pre Slovensko charakteristická intolerancia a rasizmus v skrytej i otvorenej forme. Nedá sa vyhovárať na spoločenskú klímu, či hlboko zakorenené predsudky. %%tip-Zdroj Slovo 2002-08 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
„Myslím si, že peniaze by nemali prísť naraz. __Všetko má svoj čas__ a všetko má prísť postupne. Treba si vybudovať pozíciu a meno. A to je veľmi ťažká vec, pretože človek oň môže veľmi ľahko prísť,“ uvažuje. Veľmi kvituje postupné uvedomovanie si Slovákov, že nielen cena robí kvalitu. Tvrdí, „ak niekto povie, sme najkvalitnejší a zároveň najlacnejší, tak to nie je pravda. %%tip-Zdroj Profit 2003/12 (#18693) /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Workshop stačil iba ukázať, aké zázemie na vidiecku a vysokohorskú turistiku máme. Ale komu to ukázal? Opäť iba domácim, teda ľuďom, ktorí podmienky a možnosti regiónu dobre poznajú. Organizátori hovoria - buďte trpezliví, hľadáme smerovanie, urobíme analýzy, poučíme sa ... __Iste, všetko chce svoj čas__, ale každá premárnená príležitosť je stratou zákazníka. A o to by na veľtrhu predovšetkým malo ísť. %%tip-Zdroj SME97/10 Nie je veľtrh bez možnosti predaja a kúpy zbytočným prepychom? 2003-09-26 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Sústredíme sa najmä na to, aby príprava prebehla bez nejakých rušivých elementov. Gro tímu sa zmenilo, pribudli nové líderky Škvareková, či Ivana Jalčová, prvoradou úlohou bude zladiť družstvo tak, aby súhra fungovala na ihrisku bez problémov. Samozrejme, __všetko chce čas__, preto kladieme dôraz na to, aby sme sa čo najskôr pripravovali v kompletnom zložení. Vedenie klubu robí všetko preto, aby sa katastrofálna minulá sezóna, v ktorej mala Delta starosti so záchranou, viac neopakovala. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2002/08, 2003-09-26 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Už pred nami bolo niekoľko priekopníkov, ktorí to dotiahli pomerne ďaleko, mám však dojem, že už čoskoro sa od nás presadí oveľa viac kapiel. Nám sa to podarilo, lebo sme asi boli v správny čas na správnom mieste. Naozaj, __chcelo to len svoj čas__ a už teraz sa rysuje niekoľko ďalších, ktoré vzišli z domácej tanečnej undergroundovej scény a určite o nich budeme ešte počuť. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=3842; Rozhovory, 	2003-04-15 /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Chcem vždy zostať človekom. Nepáči sa mu, že mnohí našinci chcú rýchlo a bezprácne zbohatnúť, že musia mať všetko hneď. __Každá vec má svoj čas.__ Keď sa chcete dostať na vrchol, musíte hore vyšliapať, nedá sa tam vyskočiť. %%tip-Zdroj Profit 2000/09, 2003-06-20 /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
V druhom prípade — v spojení s názvom pracieho prášku — ide o chybnú konštrukciu so slovesom chcieť, ktorú pravdaže, môžeme počuť aj v iných spojeniach. Napríklad chce to čas, chce to pokoj, chce to vydržať. V týchto prípadoch sa sloveso chcieť používa vo význame, ktorý v slovenčine vyjadrujeme slovesami žiadať si, vyžadovať, potrebovať. O koľko prirodzenejšie v našom jazyku vyznievajú vyjadrenia typu to si žiada __to si vyžaduje alebo to potrebuje svoj čas__, prípadne vec si žiada, vec si vyžaduje alebo potrebuje pokoj. Konštrukcia so slovesom chcieť typu chce to pokoj citlivému uchu vyznieva neslovensky , umelo a nepresvedčivo. V slovenčine vystačíme s overenými a výstižnými vyjadreniami so slovesami žiadať si, vyžadovať , potrebovať, t. j. to si žiada rozvahu, __to si vyžaduje čas__, vec potrebuje pokoj. dokladu %%tip-Zdroj 	Kultúra slova 1997/5 /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
 Druhú ligu by som veľmi privítal, hoci najväčšiu radosť by som mal z marssuperligového dresu. __Všetko však chce svoj čas__, o pokračovaní v tvrdej príprave ani nehovoriac. A keďže mám jasný cieľ, v úsilí ma nemôže odradiť ani to , keby sme sa momentálne z III. ligy nedostali vyššie. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/06, 2001-06-15 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Priatelia mu vyčítajú, že už nie je taký rigorózny ako kedysi, keď najmä v profesionálnej diskusii neprijímal kompromisy. __Všetko má svoj čas__, a v živote človeka príde raz čas aj na kompromisy. "Samozrejme, že ma život naučil. Obchod je vždy kompromis, hľadanie výhodnosti, nielen pre mňa, ale aj pre partnera," hovorí človek, čo sa rád pozerá ľuďom priamodo očí. %%tip-Zdroj Profit 2002/26 (#17970) /% 
/%
 \\
   
 
[Doklad 10 | #10 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Pred rokmi som nástojil na tom, že potrebujeme čas na to, aby sme prerazili. To som hovoril po Viedni. __Lebo všetko chcelo svoj čas__, aby sme sa v elitnej kategórii adaptovali a hráči herne postúpili tam, kde je to žiadúce. Žiadal som trpezlivosť a vedel som, že počet hráčov v zámorí bude narastať a toto všetko sa zúročí. Opakoval som, že medaila, aj zlatá, raz príde. A stalo sa. Bol to tiež môj sen, túžba a som strašne rád, že to vyšlo %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2002/05, 2002-05-17 /% 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="chcieť"][[]{0,2}[[word="svoj"][[]{0,3}[[word="čas"]__ \\
   
%%
   
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]