Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-27) was last changed on 15-Jan-2011 00:02 by Peter Durco  

This page was created on 26-Jul-2010 09:13 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 10 added 8 lines
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Revanche (Odplata)|Revanche Übungen_sk].
%%
%%
At line 13 removed one line
At line 24 changed one line
* [ako] Lemma: [ako]
* [ako|Search:skkomako] Lemma: [ako|Search:sklemako]
At line 26 changed one line
* [ty] Lemma: [ty]
* [ty|Search:skkomty] Lemma: [ty|Search:sklemty]
At line 28 changed one line
* [mne] Lemma: [ja]
* [mne|Search:skkommne] Lemma: [ja|Search:sklemja]
At line 30 changed one line
* [tak] Lemma: [tak]
* [tak|Search:skkomtak] Lemma: [tak|Search:sklemtak]
At line 32 changed one line
* [ja] Lemma: [ja]
* [ja|Search:skkomja] Lemma: [ja|Search:sklemja]
At line 34 changed one line
* [tebe] Lemma: [ty]
* [tebe|Search:skkomtebe] Lemma: [ty|Search:sklemty]
At line 39 changed one line
Príslovie je protireakciou na negatívne, [provokatívne, bezohľadné správanie] voči osobe, ktorá sa to snaží [odplatiť druhému] rovnakým spôsobom. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie je protireakciou na negatívne, [provokatívne, bezohľadné správanie|Search:skbegprovokatívne,00bezohľadné00správanie] voči osobe, ktorá sa to snaží [odplatiť druhému|Search:skbegodplatiť00druhému] rovnakým spôsobom. [Doklad 1 | 1]
[Doklad 2 | 2 ] \\
At line 72 changed one line
* [aj] Lemma: [aj]
* [aj|Search:skvkoaj] Lemma: [aj|Search:skvleaj]
At line 74 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 76 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 159 removed 2 lines
!!!Cvičenia
At line 162 removed one line
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 165 changed one line
[Liste aller Sprichwörter | Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví | Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
27 15-Jan-2011 00:02 9.724 kB Peter Durco to previous
26 15-Jan-2011 00:02 9.797 kB Peter Durco to previous | to last
25 27-Dec-2010 10:35 9.802 kB Brigita Kacjan to previous | to last
24 27-Dec-2010 10:33 9.799 kB Brigita Kacjan to previous | to last
23 27-Dec-2010 10:31 9.801 kB Brigita Kacjan to previous | to last
22 14-Dec-2010 14:36 9.739 kB Denis Helic to previous | to last
21 14-Sep-2010 22:26 9.285 kB Vida Jesenšek to previous | to last
«