Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-25) was last changed on 13-Jan-2011 13:47 by Peter Durco  

This page was created on 14-Aug-2010 21:13 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 17 changed one line
* Slovinsky: [Vrč hodi toliko časa po vodo, dokler se ne razbije. |Vsaka medalja ima dve plati|Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije|Duh je voljan, ali meso je slabo]
* Slovinsky: [Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije. |Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije]
At line 24 changed one line
* [chodí] Lemma: [chodiť]
* [chodí|Search:skkomchodí] Lemma: [chodiť|Search:sklemchodiť]
At line 26 changed one line
* [krčahom] Lemma: [krčah]
* [krčahom|Search:skkomkrčahom] Lemma: [krčah|Search:sklemkrčah]
At line 28 changed one line
* [vodu] Lemma: [voda]
* [vodu|Search:skkomvodu] Lemma: [voda|Search:sklemvoda]
At line 30 changed one line
* [nerozbije] Lemma: [rozbiť]
* [nerozbije|Search:skkomnerozbije] Lemma: [rozbiť|Search:sklemrozbiť]
At line 35 changed one line
Príslovie vyjadruje káravé varovanie voči [nezodpovednému alebo nečestnému konaniu], ktorého sa niekto dopúšťa dovtedy, až kým sa mu to ne[vypomstí]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje káravé varovanie voči [nezodpovednému alebo nečestnému konaniu|Search:skbegnezodpovednému00alebo00nečestnému00konaniu], ktorého sa niekto dopúšťa dovtedy, až kým sa mu to ne[vypomstí|Search:skbegvypomstí]. [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 73 changed one line
* [dlho] Lemma: [dlho]
* [dlho|Search:skvkodlho] Lemma: [dlho|Search:skvledlho]
At line 75 changed one line
* [dotiaľ] Lemma: [dotiaľ]
* [dotiaľ|Search:skvkodotiaľ] Lemma: [dotiaľ|Search:skvledotiaľ]
At line 77 changed one line
* [džbánom] Lemma: [džbán]
* [džbánom|Search:skvkodžbánom] Lemma: [džbán|Search:skvledžbán]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
25 13-Jan-2011 13:47 12.167 kB Peter Durco to previous
24 27-Dec-2010 12:37 12.251 kB Brigita Kacjan to previous | to last
23 14-Dec-2010 14:36 12.216 kB Vida Jesenšek to previous | to last
22 08-Nov-2010 14:51 11.953 kB Denis Helic to previous | to last
21 13-Sep-2010 18:50 11.957 kB Dejan Kopold to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati ==> Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije
«