This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]


Príslovie#

Ešte nie je všetkým dňom koniec. [Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje presvedčenie, že niečo ešte nie rozhodnuté, ešte stále je šanca alebo možnosť niečo zmeniť, problém vyriešiť, niečo ešte nie je stratené. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často uvádza s odporovacími časticami lenže, avšak, no alebo so zdôrazňovacími časticami určite, predsa, však a pod. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarový variant 1 [Doklad 4]

Tvarový variant 2 Potenciálny komentár
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Varianty s jednoduchou zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 6]

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
[Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Substantívny komponent deň je v textoch často aktualizovaný rôznymi atribútmi, napr. pekným, ťažkým, [Doklad 8]
Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
Zástupný komponent1
Zástupný komponent2
Zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
potenciálny komentár
[Doklad 9]

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Nemožno sa čudovať, veď slovenská Jojka aj tak ponúka len programy, ktoré bežia, či už dávnejšie bežali i na českej Nove. Ak by na slovenskom území vysielali obe naraz, stratila by predsa jedna z nich svoju opodstatnenosť. A tak vlastne, aj keď sme sa tešili na novú televíziu, naše očakávania sa minuli účinku. Na Slovensku máme teda televíznu stanicu s novým názvom, ale so starým obsahom. No veď ešte nie je všetkým dňom koniec ... Paradoxne, verejnoprávna Česká televízia v týchto dňoch rokuje s UPC o uzavretí zmluvy, aby naďalej mohla na Slovensku šíriť svoj signál. TV Nova takúto iniciatívu neprejavila Slovo 2002/10 2003-04-11

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Naše vedenie prijíma s pocitom sklamania komuniké o rokovaní našich predstaviteľov v Moskve. Zdieľame tieto pocity a plne prežívame vážnosť týchto chvíľ. Ustupujeme presile, ale nikdy sa nevzdáme požiadavky suverenity a slobody. Chápeme ťažkú situáciu, v ktorej súdruh Dubček a ostatní súdruhovia v Moskve pracovali, dlhší čas oddelení od nás. Súdruhovia, bratia, priatelia, nezúfajte, nie je všetkým dňom koniec! Socializmus s ľudskou tvárou zostáva stále poslaním našich národov. SMENA. Denník. Bratislava: Smena 28.08.1968


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Stopäťdesiatjeden ostrovov majú Baleáry , niektoré sú len skaliskami , vytŕčajúcimi z mora , akýmisi medzistanicami sťahovavých vtákov , iba štyri z nich objavili turisti . Lenže nie je ešte všetkým dňom koniec . Títo bobríci sú neúnavní . Začnú si stavať nové paláce slnka a ničnerobenia aj v kamennej ríši krabov . Keď bude treba , dovezú piesok zo Sahary , ako ho vozili na Kanáry u Nové slovo. 2008-05-06


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma=" "] []* [lemma=" "]

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«