Každému po zásluhe.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje zásadu, že pri delení zisku zo spoločnej práce, pri určovaní odmeny z spoločne vykonanú prácu má každý má byť ocenený úmerne podľa jeho podielu a prínosu na spoločnej práci. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

V prísloví sa často aktualizuje komponent "zásluha". [Doklad 3] [Doklad 7] [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Aj tak, nájomník, ak nechceš byť bezdomovcom, plať! Čo však je povinnosťou nájomcov? Ak požiadate o nejakú opravu, draho ju zaplatíte, aj v prípade, že ide o vec, ktorá má svoju životnosť dávno za sebou. Ceny sa zvyšujú, i platy, ale iba vyvoleným. Do demokracie, kde by sa malo merať všetko jedným metrom, máme ďaleko. Začnime už konečne používať zdravý sedliacky rozum - každému, čo mu patrí po zásluhe, ako sa usiluje, a nie ako sa vychvaľuje. Všeobecne sa usudzuje, že tzv. reálny socializmus definitívne stroskotal a ocitol sa na smetisku dejín. Avšak nemálo okolností svedčí o tom, že došlo k jeho transformácii na národný socializmus. Proletársky internacionalizmus dočasne odložili do depozitov a stali sa hlásateľmi národných záujmov. V postkomunistických krajinách akosi prirýchlo rozbujnel romantický, niekde až agresívny nacionalizmus. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 24.04.1993

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Závisí od naturelu autora (aktéra), jeho autorského zámeru (temperamentu), možno komerčného zámeru vydavateľa - poskytovateľa - domáhača . . . (túžby po kožuchu, po vydaji, prepytujem - po dieťati . . .) . . . nechajme paralely! Osobne mi sex v literatúre neprekáža, ani ho v nej zvlášť nevyhľadávam, pre kvalitu knižky nie je hlavným kritériom . Spomínate... každému podľa zásluh, každému podľa potreby... čo tu už nafilozofujeme?! B. BODACZ: Viem, že sa práve chystáte za priateľom do jeho chaty, do samoty čo najmenej postihnutej civilizáciou, do Nízkych Tatier, pritom je príroda vo vašich prózach čímsi na okraji. Zámerne? Človečie prírodno - prirodzené miesto je už naozaj iba kaviareň? Mesto plné všetkého, čo sa nedá dýchať? Tak ste sa rozhodli, a pre seba vyberáte zelené, utajené zákutia? Literárny týždenník 1998/42


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Niekedy až doslova. Stačí si spomenúť na pánov dreva - špeciálnu komisiu, ktorá sa každoročne vyberala do okolitých lesov k obrovským hraniciam dreva. Holzherren, ako kontrolórov dreva volali, vedeli, že dôležitosť patrila v tento deň bezvýhradne im. Veľké rozdeľovanie dreva bolo jednoducho dlhoočakávanou udalosťou a od pánov dreva záviselo mnohé. Napríklad aj to, koľko drevených obetí drevorubačov sa komu ujde. Pravidlá boli určené vopred: každému podľa jeho majetku, teda tak, ako aj v dnešných časoch - bohatší dostali viac, chudobnejší menej. Predsa sa však s panstvom stromov a konárov oplatilo vychádzať zadobre, lebo pravidlá sa dali niekedy zmeniť. O drevo mal rozhodne záujem každý. Drevom sa kúrilo, s drevom sa aj obchodovalo. Posledné veľké delenie dreva zažil Prešporok v roku 1614. V tých časoch si mešťania delili aj trávu. Najväčší boj sa zvádzal vždy o najšťavnatejšiu trávu z dunajských ostrovov a pridunajských lúk nasávajúcu vlahu z častých záplav a spodnej vody. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 5.10.1999


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Česi nemeckým, my maďarským. A odraz na futbal? Nemci sú vo futbale stále hore a Maďari dlhé roky na dne. Úplne najväčší vplyv na to, aby išiel futbal správnym smerom, mala mať verejná kontrola. V českom futbale pri neúspechoch nasleduje kritika, vecná, konštruktívna, ale aj ubližujúca, zosmiešňujúca. Tak, ako všade na svete. A dotknutý sa môže volať Uhrin, Brückner, Nedvěd, Poborský, Chvalovský.... Aj po neúspechu na MS 2006 médiá vytvorili obrovský tlak. Ušlo sa každému podľa zásluhy. U nás je to inak. Aj neúspech otáčame do obhajoby úspechu a zakryjeme to nesprávne pochopeným heslom Spojme sa pre futbal. Za dlhú dobu sa slovenský futbal prepracoval k takej lojalite, že neexistuje názorová a funkčná opozícia. Každý, kto má trochu iný názor, je nepriateľ slovenského futbalu. Pritom je verejným tajomstvom aká je hierarchia v slovenskom futbale. Všobecne sa vie, kto ho neviditeľne riadi a kto je na futbalovej šachovnici len pešiakom v kráľovskom oblečení. Denník Šport. Bratislava: Šport press s.r.o. 6.9.2006.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Rád by som dokončil práce na vydaní druhého zväzku Listov Jána Kollára (pokračovanie Ambrušovej edície), ale či budú financie na jeho vydanie, to je stále vo hviezdach. Augustín Maťovčík 1. Pokiaľ sa spisovatelia, či už vedome alebo mimovoľne, vyslovovali k problémom svojich spoluobčanov, ctili si ich a vážili. Alebo ich aspoň rešpektovali. Svojho času spisovatelia prst na tepe doby skutočne držali, aby sa mu neskôr vysmiali. Na svoju škodu. Lebo nikde neplatí tak ako v literatúre: každému podľa zásluh. Tým chcem kvetnato naznačiť, že postavenie spisovateľa je biedne. Proti prúdu splaškov, ktoré vytekajú z televíznych a iných kanálov, sa napokon nemôže postaviť ani Franz Kafka s Jaroslavom Haškom, aj keby sa chytili za ruky. 2. Kedysi každý panský dvor mal šaša, ktorý si sem - tam mohol dovoliť podpichnúť aj samotného veľmoža. Dnes sa od štátnych klaunov očakáva len pritakávanie. Literárny týždenník 2001/37


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Každý dostane nie ako ostatní, ani podľa „objektívnych zásluh“, ale podľa toho, ako sa subjektívne usiloval. Jestvuje ešte aj pozícia : každému s ohľadom na „rovnosť vo výsledku“ s prihliadnutím na individuálne potreby. V prvej i druhej pozícii možno vidieť isté analógie medzi podobenstvom na vinici a rovnosti vo výsledku (nezávisle od toho, aký dlhý čas robotníci pracovali, dostanú všetci rovnako) a medzi podobenstvom o hrivnách a princípe každému podľa úsilia. V druhej a tretej pozícii je celkom zjavné, že nosným konceptom je princíp každému podľa jeho úsilia, pretože v tomto prípade robotníci zjednaní na prácu neskôr, nemôžu za to, že prišli do vinice až poobede — pričom možno predpokladať, že sa o prácu uchádzali už od rána, rovnako ako ostatní. V konečnom dôsledku nie je totiž podstatný výsledok (teleologický prístup), ale sám zámer (deontologický prístup). V náboženskom výklade týchto podobenstiev možno pracovať s ideálnymi prípadmi. Vidno, že problém spravodlivosti je hlbšie založený v ľudskom chápaní vzťahu k sebe, k iným ľuďom a k svetu. Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy. Ed. E. Farkašová, M. Szapuová. Bratislava: Maxima Press 2003.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Jeho stúpenci uvidia nebo otvorené. Hoc už teraz tak ako Natanael máme možnosť poznať niečo z Jeho božskosti, On pre svojich verných pripravuje oveľa viac. Raz Ho uvidíme tvárou v tvár, poznáme Ho v plnej Jeho moci a sláve tak, ako to zasľúbil : "... a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou" (Mt 24, 30). "Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov" (Mt 16, 27). Zostaňme preto i my verní povolaniu, ktorým sme boli povolaní v Krste svätom k nasledovaniu Krista, buďme Jeho vernými učeníkmi, Mesiáša v Ňom spoznávajme, iných za Ním privádzajme a príchod svojho Pána očakávajme. Mgr. Viera Mosná 3. nedeľa po Zjavení J 4, 5 - 15 Cestou do Galiley prechádza Ježiš cez Samáriu. Židia sa tejto krajine vyhýbali, pretože pohŕdali Samaritánmi. Ale Pán Ježiš urobil výnimku zo všeobecného pravidla. Služba slova 2002/1

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Teda nie rovnakú mzdu za rovnaký výkon, ale rovnakú mzdu bez ohľadu na výkon, a pre všetkých rovnakú možnosť zastávať štátny úrad bez ohľadu na kvalifikáciu. Každému je jasné, že by to bolo nespravodlivé. Nikto by nechcel bývať v štáte, kde si lekári nezískali kvalifikáciu lekárskym štúdiom, ktoré je veľmi namáhavé, ale vyhrali pri nejakom žrebovaní, na ktorom sa mohol zúčastniť ktokoľvek. Opačnou zásadou je úmerná rovnosť. Marx to vyjadruje týmto vzorcom: Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho výkonu. Tento princíp „každému svoje“ namiesto „každému rovnako“ je určitým spôsobom bližší spravodlivosti než aritmetický princíp, ale sám osebe tiež neuspokojuje. Lebo, po prvé, zostáva otvorená otázka, ako sa má výkon zhodnotiť : či podľa vynaloženej námahy, alebo podľa jeho nepríjemnosti, podľa potrebnej kvalifikácie, či ako ináč? Spaemann, Robert: Hovoríme o etike. Bratislava: Don Bosco 1994.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="každému"] []* [word="zásluh"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«