Lenivá ruka, hotová muka.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje negatívny [postoj k pasivite a ničnerobeniu, ktoré vedú k zaháľčivému spôsobu života. [Doklad 1] Doklad 2

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
V hovorenej podobe sa vynechaná časť (spona) zvyčajne naznačí zámlkovou prestávkou (pauzou) a v písanej podobe pomlčkou alebo (zriedkavejšie) bezprostredným pričlenením prísudkovej časti. Príklady: Dobrý začiatok - polovica práce; Malý klas - málo zrna; Hora - bohatá komora; Dobré teľa - pol kravy; Počiatok vody - koniec chleba (o krajných vrchárskych dedinách); Starosť a trápenie - života korenie; Odklady - poklady; Dobrý stroj v ruce - polovica práce; Mladé ruky - skorá robota; Lenivá ruka - hotová muka; Mnoho rúk - málo práce; Mladí ležiaci - starí žobráci; Aká dostiha - taká hostina; Ľahká oračka - ľahká zberačka; Veľa dymu - málo ohňa; Robota nelakota; Kravička mamička; Trpezlivosť najlepšia zelinka; Bez ochoty zlé roboty; Mráz najlepší oráč; Studený máj v stodole raj. 2. Príslovie má podobu krátkej slovesnej vety (slovesný prísudok sa v nej často zamĺča , uplatňuje sa elipsa). Príklady : Hlad učí robiť; Čas všetko zahojí; Noc má svoju moc; Kultúra slova 2000/4

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="lenivá"] []* [lemma="ruka"][]* [lemma="muka"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«