Na každý hrniec sa pokrievka nájde. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Gemeinsamkeiten.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje presvedčenie, že každý človek môže nájsť niekoho, kto sa k nemu hodí. V negatívnom tvare príslovie vyjadruje fakt, že ľudia si povahovo nemusia vyhovovať, resp. že ku každému sa hodí niekto iný. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Ide o zriedkavé príslovie, v súčasných textoch sa v Slovenskom národnom korpuse toto príslovie prakticky nevyskytuje. / Es handelt sich um ein seltenes SW, in den gegenwärtigen Texten im Slowakischen Nationalkorpus kommt es praktisch nicht vor. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

0

Zámena komponentov#

Na každý hrniec nepristane každá pokrievka. Auf jeden Topf passt nicht jeder Deckel.
[Doklad 1]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie je registrované len v negatívnej podobe. [Doklad 1] [Doklad 2]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Na každý hrniec je iná pokrievka, a keby som si nevedel osedlať ženy ako pani Kishocková, spreneveril by som sa svojmu celoživotnému poslaniu. Mužov z hĺbky duše nenávidí, pokračoval, čo znamená, že sa jej páči, ak jej chlapi ležia vždy pri nohách, a presne to som robil. Keane, John B.: Írska láska. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2000. 149 s. Preklad: Katarína Jusková

[Doklad 2] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Ján Hlaváč Z frazeológie 1. Na každý hrniec nepristane každá pokrievka 2. Trel mu chren popod nos 3. Kde sa najedia dvaja, tam sa naje aj tretí 4. Akú kašu si si navaril, takú budeš jesť Vzlet. Nový Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2004, č. 4
%

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="hrniec"][]{1,4}[word="pokrievka"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«