Rovný rovného si hľadá.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Gemeinsamkeiten.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skutočnosť, že ľudia s rovnakými záujmami sa spolčujú, alebo osoby s rovnakými povahovými vlastnosťami zvyčajne inklinujú k sebe. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa najčastejšie vyskytuje vo svojom rozšírenejšom variante Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá a poukazuje buď na spolčovanie sa charakterovo zlých ľudí [Doklad 3], alebo na výber povahovo rovnakých známych, priateľov alebo partnerov. [Doklad 9] [Doklad 10].

Varianty#

Tvarové varianty#

Rovný si hľadá rovného. [Doklad 4]

Rovný si má hľadať rovného. Wörtl.: Gleicher soll den Gleichen suchen.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Das SW hat eine erweiterte Variante, wörtl.: Eine Krähe setzt sich zur (anderen) Krähe, Gleicher sucht Gleichen. :
[Doklad 6]

Vrana k vrane sadá. Das SW funktioniert oft ohne den zweiten Teil als selbstständiges SW.
[Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie vo svojom plnom variante, alebo len jeho prvá časť, má často negatívnu konotáciu o spolčovaní sa ľudí so zlými vlastnosťami alebo s nekalými zámermi. [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Chcem svoju dcéru. Dobre teda. Prečo sa pýtaš? Pokrčila plecami. Neviem. Mňa neobalamutíš, Juliette. Záleží ti na tých úbohých ropuchách, čo sa krčia v tme. Sú tvoja rodina, ako kedysi Nebeské divadlo. Musím povedať, že je to biedna náhrada, ale rovný rovného si hľadá. Môžeš to nazvať hrou, ak chceš, povedal som. Harris, Joanne: Boží ľudia. Bratislava: Ikar 2004. 318 s. Preklad: Alena Redlingerová.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Generácia našich rodičov verila v Boha, a to aj preto, že neverila v tvorivosť chaosu a náhody, a po ňom v kultúru a vzdelanie. A keďže, ako často spomínam, nie len talent, ale aj širšie ľudské a spoločenské osnovy obchádzajú jednu generáciu, navrávam si, že viery našich rodičov zmocnejú v ich vnukoch. Otec navyše veril, že sa i družíme podľa kultúrneho kľúča, a že práve pre naše spolky platí najväčšmi to: ... a rovný rovného si hľadá. Jeho skúsenosť tohto druhu, dodám, pochádzala z čias, keď spolky a spoločenstvá vznikali na základe osobných sympatií a spoločných záujmov, z príčin prirodzených. Ballek, Ladislav: Zlatý stôl. Banská Bystrica: Adade 2000.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Či to bude „on”, to závisí od tvojej výchovy, tvojich skúseností, spomienok, názorov, predsudkov, ale aj od jeho vône, hlasu, pohľadov, celkového výzoru, možno i od oblečenia a „osudnej” chvíle vášho stretnutia. Väčšinou si ľudia hľadajú partnera, ktorý sa im trochu podobá – spriaznenú dušu. Niektorých však priťahujú nevšední partneri, celkom iní, ako sú oni sami. Tu platí dobre známe „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá”, ale aj „Protiklady sa priťahujú”. Veľmi často vychádza prvý impulz od dievčaťa, alebo od ženy. Vzlet. Nový Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2004, č. 2


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Inštitúcia, ktorá núka národu ako vrchol zábavy predstavenia Senzusu a necháva sa neustále počuť, aký je to úspešný program a akú má sledovanosť, nemôže čakať dôveru inteligentnej vrstvy obyvateľstva. Kompenzácia ľudovej zábavy uvádzaním repríz dávnej slávy tiež nie je adekvátna. Rovný si zrejme hľadá rovného na každej úrovni a v každom kontexte Literárny týždenník 1998/31 str. 12-13

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Kým sa milovali, vôbec si neuvedomoval farbu jej pleti. Zrejme na tom nezáleží. Všetky teórie o odlišnosti rás sa mu zrazu zdali smiešne. Takisto ako jeho černošské uvedomenie. Celé roky sa držal zásady, že rovný si má hľadať rovného a s nerovným neradno žartovať, ak si človek nechce narobiť problémy. Lenže tentoraz mu nijaké nehrozia. Rose, Marcia: Priznávanie. Bratislava: Remedium 1998. 300 s. Preklad: Jozef Kot

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Toto úslovie je vyjadrením tretieho Zákona - Zákona rovnorodosti. Rovnaké priťahuje rovnaké. Tvorca zlého cítenia, zlých myšlienok, slov a činov k sebe priťahuje, alebo on sám je priťahovaný k ľuďom podobného druhu. Za všetky trápenia, bolesti a strasti, ktoré potom v ich blízkosti prežíva, by teda nemal obviňovať iných, ale predovšetkým sám seba. Mal by radšej vecne a kriticky zhodnotiť reálny stav svojho vnútorného života, na základe ktorého bol on k nim, alebo oni k nemu, pritiahnutí. http://supa.blogy.novinky.cz/0903/o-zakonoch-zivota

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Rozhodne sa však zoznámili za tých najhorších okolností. Alebo to bolo jednoducho len preto, že vrana k vrane sadá. Nech už to bolo, ako chcelo, Stephanie a Barbie sa dali bez problémov dokopy. Nemálo tomu napomohla aj skutočnosť, že hovorili rovnakým jazykom, no bolo v tom aj čosi viac: obe sa ocitli v cudzom svete a navyše boli ženy. Keď odchádzali z nemocnice, rapotali ako straky. Eduardo si vzal do kancelárie taxík a limuzínu so šoférom nechal Stephanie, aby bezpečne odprevadila Barbie do lacného hotela v Santa Teresa, kde bývala. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/207735698


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Ako sa však hovorí, vrana k vrane sadá... Gauneri sú dnes v každom politickom zoskupení a s plechovou tvárou budú občanom tlačiť do hlavy kaleráby, ako sa máme zle, prečo tu máme takú veľkú nezamestnanosť a kto za to môže. Potom pokojne nasadnú do služobného bavoráka, bez ohľadu na to, či je piatok alebo sviatok. Profit 2000/04


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Ľudia si vyberajú priateľov, ktorí sa im podobajú. Hovorí sa, že protiklady sa priťahujú, ale tiež, že vrana k vrane sadá a rovný rovného si hľadá. Tak ako to je naozaj? Podľa najnovšej štúdie majú ľudia tendenciu vyberať si priateľov, ktorí sa im podobajú, a - naopak - partnerov, ktorí sú ich opakom. Psychologička Lisa DeBruinová zistila, že kým pri výbere partnera fyzická podobnosť nehrá žiadnu úlohu, priateľov si hľadáme na základe "mechanizmu podobnosti" . Medicus.sk. www.medicus.sk 2004-09-07

[Doklad 10] (Ďalšie doklady):
A tak sa pri stretnutí na schodoch župan a jeho žena vzájomne zveria a rozhodnú vrátiť k sebe. Možno i preto, že župan, unudený vlastným manželstvom hľadal dobrodružstvo, ozvláštnenie života, ale každé dobrodružstvo sa zunuje a výsledok? Ak by sme ho chceli zhrnúť do príslovia: Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Paradoxné je, že županov vzťah s Karolkou, ktorá od neho žiada rozsobášenie, pri prvom probléme stroskotal a svojej žene hovorí: “Láska je potrebná pre človeka ako povetrie. Mne je nemožno žiť bez lásky. Gianitsová, Lucia: Porovnanie dvoch románov E. Maróthy-Šoltésovej. Seminárna práca. Prešov: FF PU 1998

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="rovný"][]{0,3}[word="rovného"]


Liste aller Sprichwörter

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«