Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-12) was last changed on 13-Jan-2011 13:48 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 02:46 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 17 changed 2 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [ | ]
* Slovinsky: [Navada je železna srajca] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Gewohnheit ist ein eisernes Hemd."\\ /%
* Česky: [Zvyk je železná košile. | Zvyk je železná košile]
At line 24 changed one line
* [zvyk] Lemma: [zvyk]
* [zvyk|Search:skkomzvyk] Lemma: [zvyk|Search:sklemzvyk]
At line 26 changed one line
* [je] Lemma: [byť]
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 28 changed one line
* [železná] Lemma: [železný]
* [železná|Search:skkomželezná] Lemma: [železný|Search:sklemželezný]
At line 30 changed one line
* [košeľa] Lemma: [košeľa]
* [košeľa|Search:skkomkošeľa] Lemma: [košeľa|Search:sklemkošeľa]
At line 35 changed one line
Opis významu príslovia s [kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že človek [opakovanou činnosťou|Search:skbegopakovanou00činnosťou] nadobúda [stále návyky|Search:skbegstále00návyky] a niekedy sa nedokáže ľahko vzdať alebo zbaviť týchto návykov a zaužívaných postupov. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 41 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 72 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 78 changed one line
%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ]
%%(display:inline;) Príslovie sa vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
At line 95 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Aj keď vyhlasovali, že ich do politiky nič nie je. Biely dvojalbum treba tráviť samozrejme trochu dlhšie, ako predošlé. Po ťažkých časoch to ináč kapelu zase vynieslo na výslnie. Spomedzi mojich najbližších najlepší partner na diskusie o týchto pesničkách bola moja sestra. Nie je to typická bigbiťáčka, ale jej prehľad jej môže hocikto závidieť. Posledne sme mali debatu o cover verzii Blackbird. Nie je v nej nič nové, myslím, že originál ju suverénne prežije. Okrem toho mi vadí, že potom nenasledujú Piggies. Darmo, __zvyk je železná košeľa__ a znalci mi dajú za pravdu. V roku 1969 dávali trvalé výjazdné doložky a chodilo sa do Viedne. Tam ma čakal darček v podobe kresleného (!) filmu Yellow Submarine. Netušil som, že sa niečo také chystá a o to väčšie a milšie bolo moje prekvapenie. Je to krásna rozprávka s návodom, ako sa láskou dá poraziť zlo. Krásne. Ihneď som sa pustil do zháňania príslušného albumu, ktorý však je viac filmový, ako o Beatles. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=7378; Platne môjho života /%
At line 101 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
V týchto ťahaniciach o pravidelné poplatky zo spravovania aktív a z umiestňovania akcií na trhu sa dvoria individuálnym i inštitucionálnym investorom. Zdá sa, že komerčné banky s rozsiahlymi pobočkovými sieťami na hlavnej triede majú ideálnu polohu na to, aby predávali celú škálu osobných vkladových produktov. Problém je len v tom, že veľké banky môžu byť nepopulárne. Sú považované za príliš škrobené alebo príliš hrabivé a tiež nie príliš priateľské. A keďže __zvyk je železná košeľa__, niektoré banky sa ešte stále zameriavajú na úverovú stránku podnikania. V dnešných dňoch si treba vybudovať značku a to niektorým nováčikom prináša konkurenčné výhody. Niektoré tradične komerčné banky veria, že cesta vpred spočíva v tom, aby sa rovný dával dokopy s rovným s cieľom znižovať náklady, čo by malo podporiť ziskovosť. To je vlastne východisková stratégia fúzie amerických silákov — Chase Manhattan a Chemical a fúzie japonských silákov — Bank of Tokio a Mitsubishi Bank. %%tip-Zdroj Profit 1997/WORD /%
At line 129 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
„Asi máme v systéme vírus. Údaje, ktoré sme dostali, nedávajú žiaden zmysel. Kolega sa to pokúša dať do poriadku.“ „Dajte mi vedieť, keď niečo zistíte.“ Jim sa zachichotal. „Doktor McGrath je zvedavý na jej pohnútky, však?“ „Nechápem, prečo sa nad tým tak vzrušuješ, Jim,“ povedal John na ceste k dverám. „__Zvyk je železná košeľa__, to je všetko.“ „Hocikedy sa môžeš vrátiť na svoje miesto. Bol by som veľmi rád, keby si znova nastúpil do môjho oddelenia.“ Pepperdyne to myslel vážne a John bol vďačný bývalému kolegovi za prejavenú dôveru, no jeho odpoveď bola naďalej záporná. „U vás je priveľa stresu. Moje terajšie zamestnanie je pokojnejšie. “ Vzápätí mu oči padli na automapu s vyznačenou trasou vedúcou z Texasu do Južnej Karolíny a namosúrene dodal: „Aspoň doteraz bolo.“ %%tip-Zdroj Brown, Sandra: Svedkyňa. Bratislava: Remedium 1997. /%
At line 137 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Sťahovaniu šľachty zo studených hradov do pohodlnejších sídiel sa prispôsobovala aj architektúra: dôraz bol kladený predovšetkým na symetriu, pohodlie a vonkajší dojem. Aj napriek všetkým spomenutým prenosným vymoženostiam tu zostáva jeden závažný problém: kam s výkalmi? Zvykom bolo vylievať ich z okna rovno na ulicu alebo do vody. Zabrániť tomu malo množstvo vyhlášok, dobových zákazov, ako aj zavedenie spoplatneného odvozu splaškov. Obľúbeným športom tejto doby bolo tiež „kladenie“ exkrementov pred brány svojich nepriateľov, ktorým pri nájdení tohto corpus delicti hrozila pokuta. __Zvyk je železná košeľa__ a niet divu, že deti a služobníctvo boli stále odkázaní na úľavu priamo na ulici. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=4459; Záchodník /%
At line 143 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
V prípade prvého výskytu zajakávania by sa rodičia nemali zbytočne znervózňovať a mali by venovať dieťaťu ešte viac pozornosti, lásky a podpory. Mali by sa vyzbrojiť trpezlivosťou, neupozorňovať na to dieťa a hľadať možný zdroj napätia alebo úzkosti, ktorý by mohol byť príčinou. A iba v prípade pretrvávania zajakávania dieťaťa vyhľadať pomoc odborníka z radov detských psychológov a logopédov. Aj v tomto prípade však treba hľadať takých, ktorí majú skúsenosti v tejto oblasti, a konfrontovať získaný názor s ešte aspoň jedným ďalším odborníkom. Nezabúdajte, že __zvyk je železná košeľa__ a niektorí, najmä starší psychológovia, sa opierajú o výsledky výskumov do 60. rokov 20. storočia, ktoré videli bilingvizmus výlučne v negatívnom svetle. Aj keď pravdepodobne platí pravidlo, že každého výborného tlmočníka a prekladateľa možno podľa niektorej z definícií pokladať za bilingvistu, neznamená to ešte, že aj každý bilingvista je výborný tlmočník a prekladateľ.
Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. %%tip-Zdroj Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 2001. /%
At line 151 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="zvyk"] [[]* [[word="železná"][[]* [[lemma="košeľa"]__ \\
At line 155 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 161 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
12 13-Jan-2011 13:48 9.092 kB Peter Durco to previous
11 27-Dec-2010 17:12 9.175 kB Brigita Kacjan to previous | to last
10 14-Dec-2010 14:36 9.141 kB Vida Jesenšek to previous | to last
9 08-Nov-2010 15:29 8.679 kB Denis Helic to previous | to last
8 09-Sep-2010 12:53 8.683 kB Peter Durco to previous | to last
7 23-Aug-2010 15:44 8.689 kB Peter Durco to previous | to last
6 19-Aug-2010 12:08 8.549 kB Peter Durco to previous | to last
5 19-Aug-2010 12:08 8.548 kB Peter Durco to previous | to last
4 19-Aug-2010 12:07 8.518 kB Peter Durco to previous | to last
3 19-Aug-2010 12:06 8.432 kB Peter Durco to previous | to last
2 29-Jul-2010 10:02 3.971 kB Peter Durco to previous | to last
1 28-Jul-2010 02:46 3.895 kB Peter Durco to last
«