Miluj bližného svojho ako seba samého.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Liebe.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje zásadu, že človek by sa mal správať voči iným s úctou, slušne, ohľaduplne, priateľsky a s rešpektom. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

V textoch sa veľmi často vyskytuje skrátená časť "Miluj bližného svojho...". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Miluj bližného svojho, tak ako seba samého.

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Je to epocha, v ktorej sa rodia grécki filozofi, indickí askéti, čínski eremiti a židovskí proroci, teda epocha Platóna a Herakleita, Budhu a Upanišád, Kunfucia a Laa Še, Zarathustru, Eliáša, Izaiáša alebo Ezechiela. Prostredníctvom týchto osobností ustupuje v ľudskej mysli "vedomie stáda" a človek si začína uvedomovať sám seba. Ďalším významným zlomom v dejinách ľudského vedomia je príchod Krista. V odvekom konflikte lásky a smrti sa váhy jednoznačne prikláňajú na stranu lásky, starozákonné "oko za oko" sa najskôr mení na miluj blížneho svojho ako seba samého a neskôr na "nikto nepreukáže väčšiu lásku, ako keď položí život za svojho brata." Podobné mutačné skoky prebiehajú aj v materiálnej kultúre. Výrobou prvých poľnohospodárskych nástrojov sa postupne premieňali komunity lovcov na usadenú poľnohospodársku spoločnosť. Vynález kompasu a začiatok moreplavby podnietili rozvoj obchodu a zároveň spoznávanie nových kultúr. Objavenie energetických zdrojov, pary a neskôr ropy a elektriny naštartovali priemyselnú revolúciu a bez jej "detí", auta, telefónu či magnetofónu si dnes život ani nevieme predstaviť. Literárny týždenník 1999/03

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
V jej veku, by sa dala skôr očakávať životná rovnováha a vyrovnanosť, ktorou by nabádala svoje okolie na pozitívne ľudské hodnoty života. Nemenej podivuhodné je, kam až dospela polarizácia spoločnosti, rozdelená na tých, čo sú s nami, a na tých ostatných. Je hrozivé, že ľudia, ktorí nerozumejú ekonomickým ukazovateľom, hospodárskym opatreniam či iným zákonitostiam, nahrádzajú vlastnú nevedomosť nenávisťou. Nenávisťou, ktorá je taká silná, že dokáže poprieť kresťanské presvedčenie a zatlačiť do úzadia po celý život na bohoslužbách omieľané miluj blížneho svojho ako seba samého. Prečo sú ľudia ochotní podriadiť sa nízkym pudom a nechať sa ním viesť? Prečo sa nechajú citovo vydierať jediným človekom, ktorý stavia svoju politickú kariéru na verejnej sebaľútosti, hľadaním triedneho nepriateľa a množstvom avizovaných atentátov na svoju osobu? Ak sa obzrieme o sto rokov dozadu, naozaj nájdeme zo strany Maďarov nemálo krívd v našom vzájomnom súžití ( nesmieme zabúdať na krivdy zo strany Slovákov, ktorí sa z vlastného presvedčenia stali Maďarmi ). Je to však dostatočný dôvod na budovanie súčasnej nenávisti? SME. Denník. Bratislava: Petit Press 29.6.1999


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Túto informáciu nám potvrdil hovorca Okresného riaditeľstva PZ Košice I Maroš Mitro, ktorý nás informoval, "že Obvodné oddelenie Staré Mesto prijalo toto trestné oznámenie a vo veci koná". Fakt, že cirkev použila prostriedky nátlaku, je vysvetliteľný. Arcibiskupstvo totiž nemohlo svoje nároky riešiť exekútorom, pretože ten nemôže siahať na majetok lekární. Okrem toho rozsudok o vyprataní padol už 24. 4. 2001 a v podstate malo Arcibiskupstvo v zmysle tohto rozhodnutia právo na svoj majetok. Akými prostriedkami si ho však domáhalo, nie celkom korešponduje s kresťanským "miluj blížneho svojho". Všetko však vysvetlil výrok kanonika a konateľa AP Andreas A. Fabiána, ktorý povedal " že aj cirkev sa musí správať trhovo ". Na otázku, prečo demontovali zádverie patriace nájomcom, A. Fabián odpovedal: "Dajte mi pokoj, v priestoroch bude nový nájomca. Nepoviem však kto, lebo nie je zatiaľ podpísaná zmluva. Starý nájomca dostal výpoveď, lebo neplatil nájomné.“ Východoslovenské noviny - Korzár 2001/09


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Pod jeho hlavičkou otláčali materiál šíriaci protiľudovú habsburskú ideológiu. Redakcia Mácsaiho Priateľa ľudu sa o tom dozvedela a varovala pred týmto podvodom svojich čitateľov. Priateľ ľudu bol poznačený kompromisníckou politikou maďarskej liberálnej šľachty, ktorá sa síce stavala proti habsburskému absolutizmu, ale neprejavovala ochotu plniť sociálne požiadavky ľudových vrstiev a spravodlivé národnostné požiadavky Nemaďarov v Uhorsku. Redakcia týchto novín vyzývala aj po zrušení poddanstva roľníkov, aby naďalej obrábali šľachtickú pôdu, tvrdiac, že sedliaci majú pamätať “ na príkaz Boha, kterí to vraví: miluj blížneho tvojho, tak ako seba samého. Aj z tohto, ako aj z iných príkladov môžeme dedukovať, že slovenský Priateľ ľudu bol v skutočnosti priateľom uhorských zemanov a nie pospolitých ľudových más. Pravda, aj v týchto novinách nájdeme výnimku z pravidla. Napr. dopisovateľ novín Móric Tomčáni z turčianskej stolice odsudzoval miestnych zemanov pre ich nechuť zúčastniť sa revolučných bojov so zbraňou v ruke v radoch maďarských honvédskych plukov. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=204589439&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Priznávam, veľmi ma mrzí ako ľudia vnímajú trebárs aj silnejšiu konfrontáciu názorov, kritiku, nesúhlas. Vo mne to vzbudzuje dojem, že ľudia milujú seba a svoje názory až priveľmi a radi sa nenápadne utiekajú takmer k narcismu. Mňa tiež musia občas slovne prefackať blízky ľudia, aby som nekĺzal podobným smerom. Chápem, máme danosť mať radi seba samémo, áno nezabúdam aj na múdre slová "miluj blížneho svojho ako seba samého", ale človek sa skôr zvykne prikláňať k láske k sebe a k chorobnému rastu svojho ega. Toto sa týka tak mňa ako aj - dovolím si napísať - vás. Najjednoduchším a naujúčinnejším nástrojom - z môjho pohľadu - ako eliminovať tieto hlúpe ľudské sklony, je kritika a konfrontácia názorov a nie slepá, naivná radosť zo vzájomného slovného "hladkania sa" a nereaktívneho súhlasu. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=257485089&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Takmer celý scenár pozostáva len z autentických článkov a verejných prejavov J. Tisa. Hlavnou líniou , pomocou ktorej nám Ballek Tisa predstavil, boli podoby jeho lásky k blížnym od začiatku jeho politickej kariéry až po jej koniec. Na začiatku je nám teda Tiso predstavený ako človek, ktorý kresťanské princípy presadzuje všade : nesmierne miluje obyčajných ľudí, je proti alkoholizmu, rozkrádaniu štátneho majetku, varuje pred kultom osobnosti atď. Postupne sa však prikázanie "miluj blížneho svojho ako seba samého" sústreďuje na jeho druhú časť: Židom je možné zobrať majetky, lebo aj tak boli pôvodne naše, genocídu presadzuje tvrdením: "... láska k sebe je príkazom Božím..." a považuje sa za rameno kliatby za Piláta. Na konci života nemá výčitky svedomia, o ničom nevie a chcela to tak Božia prozreteľnosť. Tvorcovia inscenácie o Tisovi môžu byť na seba len hrdí. www.tkkbs.sk 05/04

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

K tomu treba prizvať na spoluprácu všetkých rómskych aktivistov, ktorým ide o skutočné zlepšenie životnej situácie chudobných ľudí, teda aj Rómov. Najmä verejní činitelia by však mali zabrániť podobným výrokom, ktorých autori zamieňajú chudobu za etnicitu. Autor je predstaviteľ Novej rómskej generácie, združenia intelektuálov, pracovníkov verejnej správy a ďalších verejne činných Ľudí, ktorí sa profesionálne venujú problematike postavenia Rómov na Slovensku. Privatizácia staroby Štefan Lomčík „Človek sa stáva človekom cez iných ľudí,“ hovorí africké príslovie. Na Slovensku nám podobne kresťanská etika odkázala posolstvo „miluj blížneho svojho ako seba samého“. Každá spoločnosť má určitý súbor hodnôt, sprítomnenú tradíciu, ktoré predstavujú jednu zo základných zložiek kultúry a sociálnej identity. Tie najvýznamnejšie z nich sa menia na vyžadované vzorce správania. Práve z hodnotového základu vychádzajú alebo by mali vychádzať ťažiskové predstavy politických opatrení, ktoré sa potom realizujú v nejakom systéme. Medzi týmito spoločnými hodnotami a donedávna napĺňanými sociálno - politickými predstavami vznikol u nás hlboký rozpor. Nové slovo 2008-05-06

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="miluj"] []* [word="bližného"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«