Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy tisztelnünk és becsülnünk kell embertársainkat. A szállóigeszerű kifejezés forrása a bibliai tízparancsolat szövege (Mózes III:19:18).
[Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

Gyakran előfordul, hogy csak a közmondás első fele szerepel a szövegben, de közismertsége folytán ez már felkelti az egész kifejezés képzetét. [Példa 5] [Példa 6]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Szeresd felebarátodat, mint magadat. A különbség csak a kissé régies tenmagad névmási forma helyett a ma szokványosabb magad használatában mutatkozik.
[Példa 7]

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A különbség csak a kissé régies tenmagad névmási forma helyett a ma szokványosabb, de nyomatékos önmagad használatában mutatkozik.
[Példa 8]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Végh Alpárnak nincsenek nemzeti elfogultságai. Egyik legszebb írása példázza ezt egy szlovák családról. Két ismeretlen magyar vándort lát vendégül a vallásos família, gyakorolja a legnagyobb természetességgel a „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” elvét. Magyar Hírlap 1996/04/04

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Mégis: a tízparancsolat, az Ószövetség világa barbár világ volt. Kegyetlen, erőszakos. Dávid király és féltékenységből megöletett hadvezére: Uriás világa. Dávid király és a hadvezér elszeretett feleségének, Bethsabénak a világa. A királyi apja ellen lázadó, s a katonák által lemészárolt Absolon világa. A parancsolatok betartatásáért közösségek küzdöttek tagjaikkal, emberek küzdöttek egymással. És nemritkán az erőnek volt igaza. Mindehhez a krisztusi eszme teszi hozzá a keresztény, a civilizált többletet, a belső mércét: " szeresd felebarátodat, mint tenmagadat ", " amit nem akarsz, hogy neked cselekedjenek, te se cselekedd azt másnak ", vagy a tétel pozitív megfordítása szerint: " amit szeretnél, hogy neked cselekedjenek, tedd, add másnak ". Vagyis: ne a másokkal szembe szegezett agresszió térüljön vissza ezerszeresen az egyes emberhez, hanem a mások iránti tisztelet és szeretet, a másik érdekeinek elfogadása és folyamatos beszámítása a saját cselekedet során. Magyar Nemzet; Cím: A négy arkangyal; Szerző: Tellér Gyula; Dátum: 1998/12/24

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Több ezer évvel ezelőtt fogalmazott úgy a Ótestamentum, hogy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Ebből a szolidaritás elvét is le lehet vezetni, mert egy társadalomnak alapvető feladatai között kell szerepeltetni az ember és ember közötti viszonyt. A társadalom egészének a viszonyát. Ha a társadalom nem kíván gondoskodni az elesettjeiről, ha nem kíván gondoskodni a hátrányos helyzetűekről, ha nem kíván gondoskodni azokról, akik önhibájukon kívül, vagy részben önhibájukból olyan helyzetbe kerültek, hogy számukra a megélhetésük veszélybe kerül, akkor az a társadalom, az én felfogásom szerint, a Magyar Demokrata Fórum felfogása szerint, nem társadalom. Az elkülönült egyéneknek az összessége, akik a saját jövőjükkel foglalkoznak, de nem kívánnak a társadalom egyéb tagjainak a gondjaival foglalkozni. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. SEPSEY TAMÁS ( MDF ) :; Dátum: 1996/06/19

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Érettek vagyunk erre a kitüntető nehézségre? Nem. De hisszük, hogy fölnövünk hozzá. Most már tudjuk, hogy a " szeresd felebarátodat, mint tenmagadat " nemcsak vallási parancs, hanem a jövő történelmének praktikus tanácsa és föltétele is. Egy elérhetetlenül magas isteni követelésből így lett a jövő kikerülhetetlen küszöbe. Az a küszöb, amit idáig csak a legkiválóbbak léptek át, az újvilág prototípusai, s amelyen most valamennyiünknek keresztül kell haladnunk! Vizsgáznunk kell: méltók vagyunk -e a folytatásra? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Publicisztikai írások; Szerző: Pilinszky János; Dátum: 1999

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Egy ismerősöm a minap - az hírlik róla, haladó elme -, nos, ő mondta nekem a minap: tudja, barátom, eddig arra tanítottak bennünket, hogy " szeresd felebarátodat ", és azt hitték, akkor rendben lesz a világ. Pedig mit eredményezett ez valójában? Hogy kettéhasítottam a köntösömet, és megosztottam a felebarátommal, s így aztán mindketten félmeztelenek maradtunk. Mint a közmondás tartja: " Aki két nyulat hajt, egyet sem fog. " Bizony, ma már a tudomány is azt hirdeti: szeresd mindenekelőtt önmagadat, mivel az embernek semmi sem fontosabb, mint a saját érdeke. És nemcsak az embernek, a világnak is. Hiszen minél több az elégedett ember, aki meg tudja szerezni magának, ami kell, annál szilárdabb a társadalom, annál több erő szabadul föl a közügyekre. Egyszóval: ha kizárólag és csupán magamnak szerzek, azzal szerzem a legtöbbet mindenki számára - ez ma már tudományos faktum. Ehhez mit szólsz, barátom? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Szerelmem, Elektra; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1984

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
A " Ne ölj " parancsa lehetett -e valaha komolyabban veendő, mint ma? Akkor is fogadd meg, ha történetesen nem vagy keresztyén, vagy a keresztyénség csupán némi hagyománnyal vegyes konvenció az életedben - utóvégre Voltaire sem, tartotta magát annak, s mégis azt tanácsolta a békességet hiába kereső embernek: " Ne gyújtsd meg a szomszédod házfedelét - hogy a tiédet se gyújthassák meg. " Mintha csak azt mondta volna: " szeresd felebarátodat ".Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Bárány Vére; Szerző: Jékely Zoltán; Dátum: 1981


[Példa 7] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Az ótestamentumi parancsban a " felebarát " kizárólag a zsidókra, Ábrahám, Izsák és Jákob fiaira vonatkozott. A szó szerinti idézet: " Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat. " ( Mózes III,19,18 ). Az ótestamentumi idők zsidó ideológiája szerint a nemzsidók bűnösek, kerülendők, illetve, mint az Úr ellenségei, kiirtandók ( Mózes V,7,13.és 20. rész; Mózes II,12,35-36 ). A kivonulni akaró zsidók becsapják segítőkész egyiptomi szomszédaikat, edényeket és ruhákat kérnek kölcsön a visszaadás legcsekélyebb szándéka nélkül. Bírák 14. és 15. részben olvasható, ahogy Sámson garázdálkodik a filiszteusok között; a zsidók rettenetes mészárlásokat hajtottak végre a kánaáni népek körében, az asszonyokat és a kisdedeket sem kímélve. Ez a nem éppen " felebaráti " hozzáállás a más népekhez kölcsönös lehetett: az akkori idők erkölcsét, szellemét ez tükrözte. Régió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Ki az én felebarátom ? !; Szerző: Farkas Henrik; Dátum: 2003/07/06

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Ne engedjük hát, hogy a se Istent, se embert nem ismerő hímpillérek manipulálhassák a közvéleményt - szólított fel. Ne engedjük, hogy a percemberkék uralkodjanak. Hiszen Isten szolgálói nem olyan Magyarországon akarnak élni, ahol csak üdvözült halottaink lehetnek. Az üdvözült élőket akarjuk keresztelni, hangsúlyozta, hiszen a fő kérdés nem más: élet vagy halál? Ezért örökké aktuális az Isten, élet, haza, család szeretete, s önmagunk szeretete, az a fajta önszeretet, amelyet az isteni parancsolat fogalmaz meg: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Magyar Fórum; Szerző: R. M.; Dátum: 2001/22/03

/%

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«