Nielen chlebom je človek živý#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že pre osobné šťastie a spokojnosť v živote sú okrem práce nutné aj odpočinok, rozptýlenie a zábava. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa v svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Naša váha má však dve misky, takže nasleduje prikladanie na druhú stranu. Ak hovoríme o krste knihy, cédečka, lode a iných vecí, hovoríme o uvádzaní na trh, do prevádzky... skrátka, do života. V analógii so spomínanými kresťanskými dokumentmi môžem napísať napríklad o knihách: - akt krstu má človek na to, aby naznačoval spojenie knihy s človekom a jeho dušou a aby kniha obohacovala ľudské duchovno, - krst je aktom (znovu) zrodenia, ktorý robí knihu našou duchovnou potravou (lebo nielen chlebom je človek živý), - krstí špeciálne vybraný človek, - krstí sa tak, že sa leje voda, víno, či iná vhodná tekutina na knihu a vyslovujú sa želania prajúce úspech. Účinky krstu sú: - kniha sa dáva ľuďom do pozornosti, - vzbudzuje v ľuďoch záujem, - robí knihu členom našich knižníc, - zotiera minulosť od prvého napísaného písmena až po vydanie, - pri krste dostáva kniha duchovného ochrancu - krstného otca, matku, - krst knihy je vstupnou bránou do života ľudí, do ich mysle http://www.inzine.sk/article.asp?art=2861; Práčovňa

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
V súčasnom jazyku (aj v slovníkoch) sa vyskytujú spojenia byť, stať sa každodenným chlebom niekomu (napr. o knihe) vo význame 'byť, stať sa každodennou potrebou'. Popri prídavnom mene každodenný sa častejšie vyskytuje výraz denný v tom istom význame, napr. Náročná kniha nie je denným chlebom (Kultúrny život 1966). O tom, že toto spojenie je stále živé aj v súčasnosti, svedčia mnohé jeho aktualizácie, napríklad v názve úvodníka o zásobovaní potravinami Stôl náš každodenný. Významový posun nastal aj vo výroku Nielen chlebom je človek živý. Pôvodný význam vyjadroval nielen telesné potreby, ale aj potreby duchovné v zmysle náboženskom, teda vieru, slovo božie. Postupne sa tento náboženský význam zovšeobecnil a neskôr už išlo o dôležitosť duchovných hodnôt vôbec - popri telesných potrebách - napríklad aj o vzdelanie, kultúru a podobne. V súčasnom jazyku sa výrok Nielen chlebom je človek živý používa v prevažnej miere v posunutom, nenáboženskom zmysle. Ak si teda porovnáme obidve spojenia, vidíme, že pri oboch nastal významový posun. Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Doterajší prístup vlády k plneniu záverov spoločného stretnutia je pre vysoké školy zatiaľ sklamaním. Avšak, ako sa hovorí, nielen chlebom je človek živý. Ktoré zo záverov spoločného stretnutia považujete za osobitne významné a prečo? J. Stern : Každé z prijatých opatrení na splnenie záverov má svoju neopakovateľnú hodnotu. Predsa však pre nás za najvýznamenjšie považujem to, že sa budeme podieľať na vytváraní koncepcie vysokých škôl, že budeme pracovať v pracovných komisiách, ktoré budú problémy s tým spojené riešiť. Ministerstvo školstva SR sa totiž pokúsilo o koncepciu, ale výsledok bol veľmi slabý. Aj to ukazuje, že robiť koncepciu vysokého školstva bez účasti vysokých škôl je neproduktívne a neúspešné. Profit 1998/02


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
"Niekedy ukážeme aj nejakú prvotinu z pôvodnej tvorby, spojenú s imidžom autora, ako je Rúfus či Zelinová." Za jediné pozitívum tejto mizérie pokladá riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ skutočnosť, že jednotlivé články, zúčastňujúce sa na vydávaní a obehu knihy, teda autor, vydavateľstvo, tlačiareň, distribútor, kníhkupec, sa prestali navzájom obviňovať zo zarábania ostatných na svoj úkor. Všetci sú na tom zle. Východisko - štát? Skutočnosť, že nielen chlebom je človek živý, si každý uvedomí až vtedy, keď uspokojí svoje základné životné potreby, teda zabezpečí si stravu, strechu nad hlavou a prácu. Budúcnosť našej knižnej kultúry a kultúry na Slovensku vôbec teda závisí od úspechu ekonomiky štátu. Zázraky sa nekonali, ani nebudú konať. Knižný trh na Slovensku prežíva vďaka masívnej podpore čitateliek "zaľúbených" románov, tzv. literatúry Harlequine. Trochu svetla do všeobecného šera prináša sobotná relácia v rádiu Twist Literárne popoludnie s Dadom Nagyom. Profit 1998/12

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Prečo si takýto tovar neobjednáva u nás doma? "Pochodila som po Slovensku, ale u nás sa ľudia nedokážu zmestiť do ceny, aby bol tovar predajný. Už som sa aj dohodla s jednou slovenskou firmou, že budem záväzne mesačne odoberať sto kusov keramických misiek, bola by to istota pre nich, že majú zákazku, ale žiaľ, tá firma skrachovala." Vedieť sa vynájsť Vari najlepšie sa vodí podnikateľom, ktorí obchodujú s vecami dennej spotreby. Lenže, ako sa hovorí, nielen chlebom je človek živý, a preto si vždy rád urobí radosť peknou vecou. "Keď som sa rozhodla pre nezvyčajný tovar, tak v tom budem pokračovať," s úsmevom tvrdí energická podnikateľka. V záujme poskytovať komplexnejšie služby objednala prútené koše na aranžovanie kvetov, vázy, drevorezby. Tak aby sa dal sortiment zladiť. O čo je najväčší záujem?" O vianočné ozdoby a vianočné stromčeky z Hongkongu. Každý rok si myslím, že s tým skončíme, ale ľudia ich ešte vždy kupujú. Profit 1999/09

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="chlieb"] []* [lemma="človek"] []* [lemma="živý"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«