Od mladi sa tŕnik ostrí, aby bol na starosť bystrý.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Lernen.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na zásadu, že na úspešné uplatnenie sa v živote sú veľmi dôležité roky mladosti, keď treba získavať vedomosti, návyky a zručnosti. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie má v textoch malý výskyt. Ide o zastarané príslovie. Das Sprichwort ist veraltet.
[Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Od mladosti sa tŕnik ostrí, aby na starosť bol bystrý. [Doklad 5]

Od mala sa tŕnik ostrí, aby bol na starosť bystrý. [Doklad 6]


Typické použitie v texte#

Príslovie má v textoch malý výskyt. Používa sa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2] [Doklad 5][Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Tvrdili, že sedliak, čím má viac detí, tým je bohatší a vraj detí a fliaš je v dome nikdy nie nazvyš. Azda práve tí mnohodetní rodičia vymysleli, že bohatí ľudia sa pýšia peniazmi a chudobní deťmi, lebo vraj dobré deti najväčšia radosť rodičov. Vzťah rodičov k deťom bol sprevádzaný aj povinnosťou vychovávať ich. Ľud prijal do svojho frazeologického fondu biblický výrok: Kto syna miluje, ten ho i tresce a voľne rozvíjal túto myšlienku v iných prísloviach: Od mladi sa tŕnik ostrí, aby na starosť bol bystrý; Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko, neohneš ma, mamo, keď ja budem Jano. Veľký dôraz sa kládol aj na dobrý, príkladný život rodičov, lebo vraj lepší dobrý príklad ako Písma výklad. Rodičia mali by byť deťom vzorom a aj ich prvými učiteľmi. Tak sa hovorievalo: mladý vrabec sa učí čvirikať od starého; ako chodí starý rak, i mladý sa učí tak; od starého vola sa učí mladý vôl. Habovštiak, Anton: Dni sviatočné i všedné. Trnava: Spolok sv. Vojtecha 1995.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Žena a matka mala v domácnosti a v gazdovstve vážne poslanie. Vravelo sa - a platí to i dnes -, že "dobrý gazda pracuje, múdra žena gazduje". Dobrá žena mala byť aj dobrou matkou aj gazdinou. Výsledky jej práce sa hodnotili príslovím "Aká matka, taká Katka, taká celá je čeliadka". Osobitne sa vyzdvihovala úloha matky pri výchove detí, a to už od ich útleho detstva, lebo "od mladosti sa tŕnik ostrí, aby na starosť bol bystrý". Radilo sa: "Pokiaľ prútik malý, ohýbaj ho," alebo aj: "Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko; neohneš ma mamo, keď ja budem Jano." Prikazovalo sa: "Nedávaj dieťaťu všetko po vôli." "V jednej ruke prút, v druhej chlieb", no zároveň sa usudzovalo, že "materinská bitka je polovičatá". http://dennik.sme.sk/c/2121925/podoby-zeny-a-matky-v-ludovej-mudrosti.html


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Súdilo sa, že "dobrá žena nepotrebuje vena". Žena a matka mala v domácnosti a v gazdovstve vážne poslanie. Vravelo sa - a platí to i dnes -, že "dobrý gazda pracuje, múdra žena gazduje". Dobrá žena mala byť aj dobrou matkou aj gazdinou. Výsledky jej práce sa hodnotili príslovím "Aká matka, taká Katka, taká celá je čeliadka". Osobitne sa vyzdvihovala úloha matky pri výchove detí, a to už od ich útleho detstva, lebo "od mladosti sa tŕnik ostrí, aby na starosť bol bystrý". Radilo sa: "Pokiaľ prútik malý, ohýbaj ho," alebo aj: "Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko, neohneš ma mamo, keď ja budem Jano." Prikazovalo sa: "Nedávaj dieťaťu všetko po vôli." "V jednej ruke prút, v druhej chlieb", no zároveň sa usudzovalo, že " materinská bitka je polovičatá". Medzi matkou a dieťaťom bola vždy silná citová väzba. Ľud to obrazne vyjadril prirovnaním motivovaným domácim roľníckym prostredím. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.5.1995


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
V niektorých prípadoch však aj bez takejto explicitnej opozície deminutívneho a základného pomenovania celkom zreteľne vystupuje vo frazéme práve deminutívny význam istej zložky, napr.: Od mladi (od mala) sa tŕnik ostrí. http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1992/2/sr1992-2-lq.pdf


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="tŕnik"] []* [word="ostrí"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«