Pôvod zaväzuje.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v tematickej oblasti Pflichten-Standards.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje postoj, že osoby s významným postavením, alebo osoby so šľachtickým pôvodom sa musia správať primerane svojmu stavu. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
Urodzenosť
Šľachtický pôvod
(Urodzený) stav
Substantívum Nejednoznačný preklad slova "noblesse"
zaväzuje. [Doklad 7] [Doklad 8]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa najčastejšie používa v citátovej pdobe, často sprevádzané pôvodným francúzskym "noblesse oblige". Slovo "noblesse" sa prekladá nejdnoznačne. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 5] [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Neveriaci alebo poloneveriaci nekritizujú Cirkev či nás podľa toho, akí sme, ale ako sa javíme. A potom je tu ešte čosi. Naše slabosti sa inak posudzujú ako slabosti neveriacich. Na bielych šatách vidno každú škvrnku, kým na zašpinených ani kus blata. Naše chyby sa vážia zavše na zlatých vážkach. „Noblesse oblige – šľachtictvo zaväzuje“. Darmo je – od nás sa čaká viac ako od iných. Ale vo väčšine prípadov nejde o oprávnenú kritiku, ale iba o zámienku zaútočiť; nejde o vyjasnenie niečoho nezrozumiteľného, ale skôr o pokus skompromitovať Cirkev a jej veriacich ; nejde o vzájomné porozumenie medzi dvoma spoločenskými skupinami toho istého národa, ale o úsilie dať Cirkvi knokaut. My, veriaci kresťania, nemôžeme a nesmieme – už z lásky k tomuto národu – ani napriek stálym útokom dovoliť, aby sa takto ničilo to, na čom vlastne stojí naša morálka ... Hlinka, Anton: Ozvena slova 4 - Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti. Bratislava: Don Bosco 1996.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Neupadá sa do nich vždy zo zloby, ale následky ponesú tak jednotlivci, ako i spoločnosť – teda my všetci. Keď kresťanstvo zdôrazňuje význam jednotlivca, jednotlivej osoby, nijako tým nehlása individualistický egoizmus. Robí to jednak na obranu človeka, a jednak preto, aby podčiarklo jeho slobodu a mravnú zodpovednosť, lebo – ako sme už neraz povedali z tohto miesta: noblesse oblige – šľachtictvo zaväzuje. Isteže, sloboda a vedomie vlastnej zodpovednosti predstavujú aj riziko. Ale je to riziko, viazané na dôstojnosť a bytostnú výšku človeka. Tomuto riziku omylu a zla sa však môže vyhnúť, ak vierou v Boha, rozumovým prehlbovaním poznania ako i utvrdzovaním sa v pravde dobrými skutkami prehlbuje schopnosť rozoznávať pravdu od bludu, a zároveň zvyšuje pravdepodobnosť, že sa vždy rozhodne pre dobro a pravdu. Ale čo tí, ktorým matka s materským mliekom, otec s chlebom každodenným nesprostredkúvali to, čo vyživuje dušu ... Hlinka, Anton: Ozvena slova 6 - Krédo. Bratislava: Don Bosco 1996.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Filozofia našej firmy je jednoduchá: dokázať, že to ide inak. Presvedčiť, že devíza našich predchodcov nie je zabudnutá. A vytvoriť tak mobilizujúci model "iného prístupu". Naša filozofia je teda snahou o vkomponovanie dopravy do konštrukcie moderného životného štýlu, ktorý formuje ľudskú kvalitu, vzájomné vzťahy, prevádzkové regulatívy aj prostredie, v ktorom existujeme. Sme si súčasne vedomí aj toho, že toto náročné spoločenské poslanie by sme nemohli realizovať bez priamej väzby na dôsledné a nekompromisné prevádzkovanie každodenne uskutočňovanej praxe. A v nej je naše profesijné vyznanie úplne priamočiare: Chceme, aby ono klasické noblesse oblige - ušľachtilosť zaväzuje, vyslovené Gastonom, vojvodom de Lévis, a pokladané celé nasledujúce dve storočia za nezameniteľné signum každej progresívnej kultúrnej high society, sa našou prácou denne stávalo skutkom. Dokonalou službou človeku na cestách, ktorá mu spríjemní život, sprostredkuje, uľahčí a umocní krásne zážitky, zbaví ho obvyklých cestovných stresov a nedopatrení. Bude úplne v jeho štýle aj v štýle jeho milénia. http://www.noblessline.cz/sk/service1.asp


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Ľud – dnes už treba povedať masa – je navyše pasívna a ovplyvniteľná, neschopná vznietiť sa sama od seba: zápalná iskra musí prísť zvonku: od iniciátora, hýbateľa, ovplyvňovateľa, od kohosi, kto vidí, vie a vedie. Ale kto vedie, už nepatrí k ľudu – nech pochádza z akejkoľvek spoločenskej vrstvy, triedy alebo rasy: patrí už k aristokracii. Duchovný aristokrat nemusí pochádzať len zo šľachtického rodu! Nikto ho nepovolal, nevolil, ani nevybral. Sám vie, že ním je: že k činu, riziku, námahe, obeti a tvorbe povoláva ho a núti jeho vnútorný hlas. S tým by súhlasil aj Carl Gustav Jung: takto sa formuje ľudská osobnosť. K vnútornému hlasu pridal by len akéhosi neodolateľného, poslušnosť, vernosť a vytrvalosť vynucujúceho osobného démona. Takže aj: noblesse oblige. Šľachtictvo zaväzuje žiť nie podľa vlastnej chuti, nálad a svojvôle, ale pod imperatívom, ktorý núti poslúchať a nasledovať to, čo počul v sebe samom, aj to, čo v sebe odpočúval z výsostného odkazu predkov ... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:biJ1bsoPWsMJ:www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/Revai/9.pdf+%22%C5%A1%C4%BEachtictvo+zav%C3%A4zuje%22&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk&client=firefox-a


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Keď začnete listovať v knižke, okamžite vás zaujme jedna vec: v slovenskej historiografii sa priezviská príslušníkov uhorských rodov zväčša uvádzajú v maďarskej podobe, navyše veľmi nejednotné, a to bez ohľadu na to, či ide o rod slovenského alebo iného pôvodu. Je to najmä dôsledok vplyvu maďarskej genealogickej literatúry na slovenskú historickú tvorbu. A v tejto publikácii sa dôsledne uplatňuje slovenská ortografia, ktorá ešte stále pôsobí nezvyklo a odvážne, aj keď je oprávnená. Posúďte sami: Andrášiovci, Čákiovci, Rutkaiovci, Pálfiovci, Ňáriovci a ďalší. Zavádzanie slovenskej ortografie do priezvisk všetkých uhorských rodov nepovažujme za niečo násilné alebo vykonštruované, či za snahu poslovenčiť aj to, čo slovenské nikdy nebolo. Vychádza zo skutočnosti, že máme svoj vlastný jazyk s diakritickým pravopisom a tento pravopis je pre náš písomný prejav záväzný. Na úvodnej strane publikácie nás autor zoznamuje s „krédom správania každého šľachtica, zásadou ,šľachetnosť zaväzuje´“. K tomu jedna poznámka: francúzska frazéma „noblesse oblige“ znamená „noblesa“, t.j. urodzenosť (stav, šľachtický pôvod) zaväzuje. http://www.litcentrum.sk/42246

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Zavádzanie slovenskej ortografie do priezvisk ezvisk všetkých uhorských rodov nepovažujme za niečo násilné alebo vykonštruované, či za snahu poslovenčiť aj to, čo slovenské nikdy nebolo. Vychádza zo skutočnosti, že máme svoj vlastný jazyk s diakritickým pravopisom a tento pravopis je pre náš písomný prejav záväzný. Na úvodnej strane publikácie nás autor zoznamuje s „krédom správania každého šľachtica, zásadou ,šľachetnosť zaväzuje´“. K tomu jedna poznámka: francúzska frazéma „noblesse oblige“ znamená „noblesa“, t.j. urodzenosť (stav, šľachtický pôvod) zaväzuje. http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000180483/KR_05_2008.pdf

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="šľachtictvo"] []* [word="zaväzuje"]

Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«