Rubáš vrecká nemá.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že cieľom života nemá byť zhromažďovanie bohatstva a materiálnych statkov a netreba ich preceňovať, pretože na konci všetkého je aj tak len smrť. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch vyskytuje zriedkavo.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

Príslovie má zriedkavý výskyt v textoch. V Slovenskom národnom korpuse nenachádza. [Doklad 1] (Odsek Príslovie):
"Ty už máš túto otázku. Ale väčšinou si ľudia myslia, že sú tu na to, aby mali pekný byt, auto... Možno majú nejaký názor. Ak sú pobožní, vložia svoj názor do uctievania. To nie je ani dobré ani zlé. Dôležité je, ako funguje tvoje náboženstvo. Pomáha ti, niekomu inému? Alebo tam chodíš každý týždeň a robíš to, čo ostatní. Otázka prečo sme tu?, je veľmi dôležitá. A to je niečo, čomu musí ľudská bytosť porozumieť. Keď sa pozrieš na kvety, vidíš, že sa zrodia, rozvinú, zaniknú. Ale ľudská bytosť si stále myslí, že je výnimkou. A to sú korene nášho utrpenia. Veríme alebo si myslíme, že sme niečim zvláštnym. Ale keď sa začneš pýtať prečo je tu utrpenie?, dôjdeš na to, že ľudská bytosť nie je niečím zvláštnym v tomto svete. Zaujímavé je, že ak si to uvedomíš, dokážeš pomôcť tomuto svetu. Pretože ľudská bytosť dokáže vnímať túto nestálosť. A dokáže vnímať aj pripútanie k nestálosti. Dokonca vnímať ukončenie. Dokonca môže ísť po ceste vedúcej k ukončeniu týchto pripútaní. Preto má ľudská bytosť veľké možnosti a príležitosť. Ak ju použije, môže žiť správne. Hovorí sa, že rubáš nemá vrecká. V každom ľudskom živote sa raz objaví pohľad späť - čo som urobil, čo mám urobiť? Ak sa toto spýtaš sama seba, pochopíš, že každú radosť, materiálnu hodnotu, vedomosť, duchovnú vec tu musíš nechať. Otázka je ako prejsť cez bránu nechania svojho tela za sebou? Ak to niekto nedokáže spraviť, objavuje sa strach. Pretože nevie, kam smeruje, čo sa stane. Dôležité je - ak máš otázku, buď dostatočne úprimný hľadať odpoveď. Byť úprimný hlavne sám k sebe, ale i ostatným, pretože tá otázka nie je len tvojou. Ak sa pozrieš na korene tej otázky, pomôžeš sebe i ostatným. Je chyba nechcieť klásť si tieto otázky. Kým žiješ a nepochopíš korene týchto problémov, nemôžeš svoj život skutočne žiť. Môžeš mať len svoje názory na pravdu, ale skutočne ju nevidíš. Ak ľudia tieto názory nasledujú, vzniká utrpenie. Zenové centrum vzniká preto, že sú ľudia, ktorí majú otázku, vnímajú ju a dokážu všetko zanechať. Keď zanecháš všetky svoje pripútania, si schopná vidieť správny vzťah, situáciu a tak budeš aj správne konať vo svojom živote." http://www.putnici.sk/news/35

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Pri pohľade do poloprázdnej peňaženky jej smutno nie je – skôr ju zaplavuje vlna šťastia, že toľkým ľuďom urobila radosť. Zora nenakupuje len pre seba, ale aj pre blízkych a priateľov. Tvrdí, že nezarába preto, aby šetrila. Dôsledne sa riadi heslom: Peniaze si do truhly nevezmeš, lebo rubáš vrecká nemá. Začiatkom mesiaca zvyčajne uhradí pravidelné platby a vráti dlhy z predchádzajúceho mesiaca. Je to začarovaný kruh. http://www.topky.sk/cl/5564/53863/Nakupy-bez-rozumu


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Zadnja srajca nima žepovovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="rubáš"] []* [lemma="vrecko"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«