Predslov#

Úvod k didaktickej časti#

Interaktívne úlohy a cvičenia resp. cvičenia, testy a sebaevaluácia k prísloviam?

Nie sú vôbec samozrejmé a to i napriek enormnej všeobecnej ponuke, ktorú poskytuje internet. Len zriedkavo možno totiž nájsť zbierky prísloví alebo, pokiaľ sa trochu viac vyznáte v oblasti frazeológie a paremiológie, vedecky fundované, sčasti interaktívne ponuky cvičení k frazeologickým temám a nie to ešte k prísloviam. Na platforme SprichWort sa nachádza taká rozsiahla ponuka materiálov k prísloviam, ktorá podľa našich informácií nebola doteraz ešte nikdy vytvorená a verejne sprístupnená.

Zamyslite sa nad nuansami, ktoré spoznáte pri riešení úloh a cvičení, ale aj pri rešeršovaní v banke dát alebo pri testovaní Vášej osobnej úrovne poznatkov a vedomostí v ponúkaných testoch a sebaevaluačných hárkoch.

Na záver by sme Vás chceli upozorniť, že aj Vy máte tú možnosť byť akívny/a na platforme. Môžete si napr. sami stiahnuť učebné materiály (je potrebné dodržať autorské práva) alebo podieľať sa na diskusii, položiť otázky či niečo vysvetliť v komunite SprichWort, na Myspace alebo facebooku.

Ak sme teraz vo Vás vzbudili záujem, potom platia nasledujúce príslovia:
Od mladi sa tŕnik ostrí, aby bol na starosť bystrý.
Človek sa učí celý život.

Váš tím SprichWort!

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«