Komu dá pánboh úrad, tomu dá aj rozum.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje predpoklad, že človek, poverený istou mocenskou pozíciou by mal konať zodpovedne a múdro. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často vyskytuje v skrátenej podobe "Niekomu dal Pán Boh úrad". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
V uznesení francúzskej revolučnej dumy čítame ďalej, že „nijaký spolok ani jednotlivec nemôžu mať inú autoritu, než tú, ktorej sú výslovnými nositeľmi“; no skúsenosti generácií potvrdzujú – a skúsenosti mojej to priam spečaťujú –, že komu dal Pán Boh úrad, tomu dal i rozum, že sa totiž autorita prideľuje spolu s postavením v najrôznejších aparátoch, štruktúrach a činovníckych a iných riadiacich postoch. O slobode čítame v zmienenom dokumente, že „spočíva v možnosti robiť všetko, čo neškodí druhému“, kým osobná skúsenosť nás učí, že sloboda vyššieho typu spočívala práve v nepostihnuteľnosti kohokoľvek, kto sa ňou honosil. Či sme neboli dosť často svedkami nevývratnej inaugurácie obmedzenosti a nevzdelanosti pri výkone takejto slobody? Karvaš, Peter: V úvodzovkách. Bratislava: HEVI 1995.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Teraz štát musí ďaleko viac investovať do nudiacej sa a drogujúcej mládeže, ako bola dotácia pre Zväzarm. Od roku 1960, odkedy chovám foxteriérov, som bol v československom klube chovateľov foxteriérov, neskôr i teriérov. Keďže foxteriér nebol nikdy finančne atraktívne plemeno, ale len „predmet“ záľuby, nebola zo strany výboru nikdy snaha o nejaké extrémne požiadavky. Kde - tu sa objavila nezmyselná požiadavka, ale boli to skôr nariadenia od straníckych funkcionárov. Žiaľ, u nich sa nepotvrdilo porekadlo: „Komu pán Boh dal úrad, dal mu i rozum“. Preto sme zažili chovné zvody, riadený chov, plnochruposť, meranie výšky, jednu i dve skúšky i povinnosť byť poľovníkom. Ale na všetko sa po čase došlo, že to ubíja chov, namiesto toho, aby ho zveľaďovalo. Každý nech robí, čo uzná za vhodné a zhodnotí sa to na výstavách či pracovných skúškach. Nikto nemôže dať záruku, že podľa jeho príkazu vychovám špičkového jedinca. Kynologická revue 2001/02


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Ten zoznam by bol asi veľmi dlhý: od A ako Adolf Born, až po Z ako Vlastimil Zábranský . Zo Slovákov mám najradšej Dušana Polakoviča a Ivana Popoviča. Pán karikaturista bol však aj tak Viktor Kubal. Ozaj, ako sa stane z karikaturistu primátor? - Recept neexistuje. Treba chcieť, mať odborné predpoklady, zvládnuť remeslo, predstaviť ľuďom svoju víziu, nadchnúť ich, presvedčiť a najmä ich počúvať a nemyslieť si, že ste génius, lebo vám Pán Boh dal úrad... Ako sa dnes cítite v kresle primátora ? S čím všetkým musíte denne zápasiť? A čo na to hovorí zahriaknutý karikaturista vo vás, ak je, pravda, zahriaknutý? - Viac ako v kresle sa snažím byť medzi ľuďmi. Denne treba zápasiť s minulosťou v nás. So včerajšími zlozvykmi, lenivosťou, nedbanlivosťou, nechuťou zmeniť nielen svet okolo nás, ale predovšetkým zmeniť seba. Ide to síce veľmi pomaly, ale ide to. Nové slovo 2008-05-06


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Nazval ho nahou opicou. Asi aj preto , že experiment s bubnom je našou spoločenskou realitou. Bubon nahej opice sa nazýva moc, peniaze, príslušenstvo k privilegovanej vrstve, partajníctvo. Pamätníci si môžu pospomínať, koľko neosobností nám vládlo. Držali v rukách bubon. Netreba pochybovať o tom, že tá hlúpa opica s bubnom aspoň na chvíľu podľahla sebaklamu, že je naozaj najmocnejšia, hádam aj najmúdrejšia. Veď komu dá Boh úrad, tomu dá aj rozum... Najhoršie na tom je to, že tento sebauvedomovací blud prebieha inštinktívne a obojstranne. I stádo bolo dezorientované. Aj u nahých opíc sa spoločenská determinácia často zvrháva do stádovitosti: Jeden za všetkých, všetci za jedného. Deje sa tak najmä v nových podmienkach fungovania, kde staré vzorce spoločenskej orientácie už neplatia. Masy dezorientovaných sledujú hlas bubna. Nachádzajú sa v štádiu ľahkej zmanipulovateľnosti. Opičím bubnom bubnov sa stávajú masmédiá. Hypnotizujú davy, sú schopné aj z podpriemerných indivíduí vyfabrikovať osobnosti. Nové slovo 2008-05-06

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Keď to počul vicišpán, bolo mu teplo, až sa mu zuby potili, a nevedel, čo odpovedať, hoci býval chýrečný advokát a naučil sa biele robiť z čierneho; teraz ale keď počul, čo mu bolo najmenej po srsti, zarazil sa a len po chvíľke odvetil: „ Nie tak, nie, pán švagor, ešte by bolo pre obidve stránky privčas, a Štefan sa ešte musí mnohému priučiť, pokým — „Hja,“ skočí do reči za Štefana zaujatý Barina, „komu dá boh úrad, tomu dá aj rozum!“ A potom prosebným hlasom pokračuje: „Ale nebuďteže horší ako cudzí, vaša milosť — ešte by si aj ja rád zaskočiť na tej svadbe.“ „No, keď bude vicišpánom, veď som vám povedal,“ odpovie Adam . „Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú, a reči sa vravia a chlieb sa je, myslíte si, pán švagor; ale nech som dobrý, môžete sa aj sklamať, lebo čo komu súdené, to ho neminie ; koho majú obesiť, ten sa neutopí, ... http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=514644928&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="úrad"] []* [lemma="dať"] []* [lemma="rozum"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«