Nemožno naraz slúžiť dvom pánom#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie je radou a varovaním, že nie je možné alebo vhodné venovať sa naraz dvom rozdielnym činnostiam alebo plniť naraz želania rôznych ľudí, pretože môže dôjsť ku konfliktu záujmov. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje s aktualizáciou "Nijaký sluha ...". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5] [Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
V. Oberhauser vyjadril voči voličom KDH neobyčajnú demagógiu, keď vyhlásil, že toto hnutie je na strane nepriateľov kresťanstva. Rozliční duševní maloroľníci si osvojili patenty na pravdu, myslia si, že aj lož možno rafinovane obliecť do rúcha pravdy. Na takéto maskovanie však naletia iba hlupáci. Menší i väčší diktátori by radi pošliapali právo tých druhých na slobodný názor, ak s ich tzv. pravdou nesúhlasia. Chceli by ukrižovať pravdu. Predstavitelia kresťanských cirkví však nikdy nezradia pravdu evanjelia. Nemožno slúžiť dvom pánom - pravde i lži. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.4.1996

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Presne 21 diakonov prijalo v košickom chráme svätej Alžbety svätenie z rúk kardinála Jozefa Tomka. Na slávnostnom akte sa zúčastnili i košický arcibiskup Alojz Tkáč, pomocný biskup košickej arcidiecézy Bernard Bober a ďalších 180 kňazov. Kardinál Tomko počas svätenia zdôraznil, že iba v úplnej vernosti Kristovi je záruka šťastia a pokoja kňazov. "Nemožno slúžiť dvom pánom, ani zahrávať sa s ohňom. Kristus sám dnes opakuje: ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie ostalo," zvestoval svoje posolstvo novým kňazom. Vysviackou a poslaním, ktoré prijali od kardinála, sa kňazi povyšujú do služieb Krista Učiteľa, Kňaza a Kráľa a majú účasť na jeho účinkovaní. Východoslovenské noviny - Korzár 2002/06


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Človek je najdokonalejšie stvorenie na zemi a spája v sebe hmotné telo aj duchovnú dušu. Musí obidvoje dávať do súladu. Preto často počujeme dobrú normu pre náš život : Hodnota človeka nie je v tom, čo má, ale v tom, aký je. O tom rozhoduje, prečo žiješ, po čom túžiš, čomu sa klaniaš. Dnešné evanjelium to vyjadruje slovami: Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo sa bude jedného pridržiavať a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Jasnejšie sa to ani nedá vyjadriť. Základná pravda, ktorú veríme, hovorí, že Boh nás stvoril nato, aby sme sa dostali do neba. Ale cesta do neba je na zemi. Z liturgických čítaní sa ukazuje, že hmota, mamon, peniaze, ktoré sú neodmysliteľné zo spoločenského života, sú prekážkou. Pozrime sa na to dobre. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=421477284&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Gramatika sa vzpiera proti takýmto absurdným väzbám, ale v každodennom živote sú bežné . Je len samozrejmé, že za určitých okolností - napr. po veľkých sklamaniach a vytriezveniach - je odtiaľto už len krôčik k uctievaniu mytologických bohov Orientu alebo i démonov v tej či onej podobe. A denná skúsenosť to dostatočne potvrdzuje. Nový zákon hovorí inou rečou, bližšou ľuďom vyvinutej civilizácie so širokou paletou najrozličnejších kultúrnych a kultúrnotvorných činností: "Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone" (Mt 6, 24). Ježiš predvídal mnohostrannosť záujmov človeka ako tzv. prostriedku sebarealizácie. Preto vyzýva človeka, aby sa rozhodol, komu daruje svoje srdce. Je to úplne v štýle Reči na vrchu: robiť všetko naozaj, v srdci, ako aj navonok. Hlinka, Anton: Ozvena slova 5 - Desatoro. Bratislava: Don Bosco 1994.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Každý sa však má v živote prezentovať jasným postojom. Človek sa musí postaviť na jednu alebo na druhú stranu váh. Iba tak môže rozhodnúť o ďalšom spoločenskom smerovaní. Je falošné stavať sa do pozície dámy justície, ktorá si zaviaže oči, aby sa po všetkom nemusela zodpovedať za výsledok. Kríza v spoločnosti slúži na rozhodnutie. V kríze sa majú vyčistiť vzťahy. Majú sa lámať životné postoje a má sa rozdrúzgať každá pragmatická nestrannosť. Nie je totiž zdravé zlučovať ľavé a pravé dokopy. Nedá sa slúžiť dvom pánom. Nech vyjde najavo zmýšľanie všetkých. Ak sa chce Slovensko zbaviť klamlivých riešení lacných úderníkov, našinec by si mal dávať pozor na všetky smery, ktoré vedú cestou stredu. Foto - archiv. Obzrime sa späť Na začiatku stojí Ústava SR, ktorá sa oficiálne zrodila 1. septembra 1992. Do tohto textu sa prepísalo priveľmi veľa z Ústavy Československej socialistickej republiky. Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2001, číslo 7.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Neobstáli ani obchodníci na nádvorí, ktorí posvätnosťou chrámového priestoru chceli „ posvätiť ” aj svoje korupčné obchody. A rovnako sa na Ježišovi rozdrúzgal falošný postoj Judáša, ktorý chcel sedieť na dvoch stoličkách. Platnosť Simeonovej výpovede sa však neskončila iba tam. Dodnes je Ježiš križovatkou, na ktorej sa človek musí rozhodnúť. Ježiš odmieta falošné kompromisné spôsoby a pragmatickú nestrannosť. Nie je totiž zdravé zlučovať vo svojom živote dobré so zlým. Nedá sa slúžiť dvom pánom. Nech vyjde najavo zmýšľanie mnohých sŕdc, a to bude buď ich pádom, alebo vzpriamením. Vladimír Juhás Slovo života na február 2001 „Dávajte a dajú vám : mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona” (Lk 6, 38). Nikdy sa ti nestalo, že si od priateľa dostal dar a mal si pocit, že sa mu máš nejako odvďačiť? Nie preto, aby si sa zbavil pocitu dlžoby, ale skôr pre uznanlivú, pravú lásku. Katolícke noviny 2001/05

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="slúžiť"] []* [word="dvom"][]* [word="pánom"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«