Tichá voda brehy myje. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Unter der Oberfläche.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie sa používa na označenie tichých, nenápadných a utiahnutých ľudí, ktorí prekvapia neočakávaným správaním alebo nečakanými vlastnosťami, ktoré u nich nikto napredpokadá, pričom môže ísť o negatívne vlastnosti, ale aj o pozitívne vlastnosti. [Doklad 1][Doklad 2] [Doklad 9]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa výnimočne používa aj v tvare plurálu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tichá voda, ktorá brehy myje. [Doklad 4]

Tichá voda. Frekventovaná skrátená podoba / häufige kurze Variante: Stilles Wassr.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Tichá voda brehy berie. Bei der Komopnente berie (=nimmt) handelt es sich um eine seltene Variante.
[Doklad 6]

Tichá voda brehy

zástupný komponent Slovný druh Komentár
obmýva
podmýva
melie
sloveso Ide o zriedkavé varianty.
[Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch často uvádza s introduktormi, ako: hovorí sa, že ..., nenadarmo sa hovorí, že ..., aj tu platí, že ... [Doklad 8] [Doklad 9]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Bol by som dal na to krk, že tvoj román sa nepodarí uverejniť, jednoducho nepodarí. Raz mi nejde do hlavy, ako si spracoval Rudolfiho. Pamätaj na moje slová: ty to ďaleko dotiahneš! A vyzeráš, akoby si nevedel do troch narátať ... Ale tichá voda brehy myje. Bulgakov, Michail: V zákulisí. Bratislava: Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2000. 179 s. Preklad: Magda Takáčová.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Autor opäť potvrdzuje, že tichá voda brehy myje, teda že zdanlivo nenápadný básnik naďalej po kvapkách prekvapuje nielen úzke kruhy literárnych odborníkov, ale aj široké kruhy čitateľskej verejnosti svojimi originálnymi tvorivými činmi, mlčanlivými výkrikmi a veľavravnými pomlčkami. http://www.vydavatel.sk/zlomkyticha-p-4650.html, 21.5.2009


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
To, čo sa medzi mnou a Timom udialo, možno pokojne nazvať filozofickým sporom. Pán Gunther sa naňho uškrnul. Tiché vody brehy myjú. Nikdy som si nemyslel, že si taká horúca hlava. Počul som, že Ellie tým prejavom pichla do osieho hniezda. Smith, Deborah: Zradná krása. Bratislava: Aktuell 1998. 446 s. Preklad: Dáša Zvončeková.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
HOSTINSKÁ. Nevídali; na vlastné uši som od princa neviem koľkokrát počula, že ten prsteň je medený. FALSTAFF. Čože? Princ je šašo, tichá voda, ktorá brehy myje. Preboha, keby to povedal predo mnou, vyobšívam ho tou svojou maršalskou paličkou ako psa. Shakespeare, William: Henrich IV. Bratislava: Tatran 1983. 368 s. Preklad: Jozef Kot.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Tá nás ešte prekvapí, tichá voda. Zrazu len príde, na spartaku, s dajakým primárom: Aha, milí moji, vydala som sa. Alebo sa k nám neprizná, k obyčajnej chudobe. Draha je beťár. Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1.

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Pôsobí dojmom, že sa im vysmieva. Dokonca aj na známych. Napríklad na tých, čo tu bývajú. Nepochybujem, že sa všetci k nej správajú veľmi milo, ale ona má strašne ostrý jazyk. Podľa mňa odplaší každého muža, ktorý by chcel na ňu nejako zapôsobiť. Hm, všetko je to len póza. Tichá voda brehy berie. Včera večer sa mi zdalo, že k pánovi Tuptonovi sa správa naozaj priateľsky. Du Maurier, Daphne: Duch lásky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1997. 263 s. Preklad: Viktor Krupa.

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

V početných prípadoch, kde má Záturecký jednotku s typickou dvojčlennosťou, zisťujeme v novšom vývine vypadávanie jednej zložky, takže dnešné príslovie alebo porekadlo máva už formu jednoduchej vety. Vysvetlenie tohto postupu nachádzame práve v spomínanej tendencii vypúšťať z parémie nadbytočné, resp. nepotrebné prvky. Takýto proces totiž nachádzame najmä pri jednotkách, ktorých dvojčlennosť sa zakladá na paralelizme (aj kontrastnom), ba niekedy až na tautológii. Zo Zátureckého podôb Tichá voda brehy podmýva, bystrá preskakuje. Studia Academica Slovaca 26. Prednášky XXXIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 1997. 289 s.


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Tichosť a nenápadnosť, snaha neupozorňovať na seba je ich prirodzenosťou. Ale práve tu platí tichá voda brehy myje. Sú mimoriadne nadaní, všetko sa dokážu naučiť veľmi rýchlo a chápu široké súvislosti. http://korzar.sme.sk/c/4420132/carokruhy.html, 21.5.2009

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="tichý"][lemma="voda"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«