V noci je každá krava čierna. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Ähnlichkeit und Gemeinsamkeiten.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na fakt, že za určitých okolností detaily nerozhodujú, sú nepodstatné. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie niekdy poukazuje na skutočnosť, že tma môže aj maskovať. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

V noci sú všetky kravy čierne. Wörtl.: In der Nacht sind alle Kühe schwarz.
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Potme je každá krava čierna. V noci (=in der Nacht) je nahradené adverbiálnym variantom potme (=nachts).
[Doklad 5] [Doklad 6]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa väčšinou používa vo svojej citátovej podobe.


/%
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Myslíš, že ti pôjde svedčiť proti nám? – Šak má ... tridsať vnukov a zdravý rozum ... A vie, že celú noc je zakaždým tma. V noci je každá krava čierna! “ Vtom opreli benediktínovi dýky o krk a kopli do Moczarta, zatiaľ čo akýsi hlas zahuhňal: „Chceš tvrdiť, že tento je tvoj spovedník?“ „Pravda!“ vykríkol benediktín okamih predtým, než sa mu začala rinúť krv z hrdla. Johanides, Ján: Marek koniar a uhorský pápež. Levice: LCA 2003

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
„Len okamih, vážený pán Klingman. Takto sa predsa nezahadzujú ojedinelé príležitosti. Uznávam, že mám peknú, trochu plnšiu postavu, ale to s mojím návrhom nesúvisí. Myslite na to, že potme je každá krava čierna. “Klingman nerozumel ani slovo. Čo za exemplár mu to bezočivo zíza do tváre? Svedelid, Olov: Betónové ruže a anonymné listy. Bratislava: Hevi 1996. 118 s. Preklad: Mária Bratová


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Aby som vám pravdu povedal, poprosil ma ... viete, akí sú sedliaci, nevedia ani ústa otvoriť ... potrebujeme istú službičku, takú dôvernú vec, ako sa vraví, potme je každá krava čierna, nik ťa nemusí poznať Tak teda vo vreckách má peniaze a nie je ich málo! Viem, že vy len preto peniaze potrebujete, aby ste chudobným pomáhali, bohatým, ak treba, aj krkom zakrútite. Kušan, Ivan: Čaruga. Bratislava: LITA 1984. 63 s. Preklad: Ján Jankovič.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Nuž, stará, páčia sa ti? sa spýtal gazda ženy. Dobrý chyt! predišiel Ondrej. Tá však vetila: Vieš predsa: v noci všetky kravy čierne. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=514078979&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
V hore skoro prichádza tma, a zotmie sa tak zrazu, najmä na východnej strane kopca sa zvečerí veľmi rýchlo. Viete, nie je to nič príjemné, keď vás v hore prikvačí tma. Potme je každá krava čierna. A tak je to aj s horou. Každá hora je v tme rovnaká, taká strašidelná, nič v nej nepoznáte, nemôžete sa orientovať ako cez deň. Aj miesta, ktoré cez deň bezpečne poznáte, lebo sa orientujete aj podľa niektorých vzdialenejších bodov, sú vám v noci cudzie, lebo tie orientačné body nevidíte. http://urda.blog.sme.sk/clanok-63933.html

[Beleg 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Skvele, — povedal Petitjean a obrátil sa k nemu, — nie som kat. — Pravdaže nie, — súhlasil Athanagoras. — To by ste mali červenú sutanu namiesto čiernej. — Ale potme je každá krava čierna, — namietol Petitjean. — Alebo slepému, — doplnil archeológ. — Vy neprestanete s tými otrepanými pravdami Vian, Boris: Jeseň v Pekingu. In: Vian, Boris: Pena dní. Jeseň v Pekingu. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu (P|p)otme je každ(ý|á)


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«