Čo sa Janko nenaučí, to sa Jano nedoučí. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Lernen (Učenie).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, že vedomosti a zručnosti treba nadobúdať v mladom veku, pretože neskôr sa vedomosti získavajú ťažko. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie je málo frekventované, v SNK je doložené len niekoľkými dokladmi. [Doklad 3]
Frekventovanejšie je synonymné príslovie Starého psa novým kúskom nenaučíš.
Veľmi frekventované je významovo príbuzné Čo sa za malada naučíš, to akoby si na starosť našiel.

Varianty#

Tvarové varianty#

Čo sa Janko nenaučí, to Jano vedieť nebude. [Doklad 4]

Tvarový variant 2 Potenciálny komentár
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Varianty s jednoduchou zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 6]

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
[Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Ide o zriedkavé, čiastočne zastarané príslovie.

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Samozrejme -základom poklesu morálky a neraz aj nepochopenia významu vzdelania náboženského i všeobecného treba vidieť a hľadať v samotných rodinách a v rodičoch, v kríze manželstva a rodiny... (aký otec, taký syn, aké drevo, taký klin, aká matka, taká Katka...) Opakovanie niektorých vecí mi pripomína povestné hádzanie hrachu na stenu. Pritom náprava musí začať práve v rodine...(čo sa Janko nenaučí, to sa Jano nedoučí, Ohýbaj ma mamko, dokiaľ som ja Janko...) Ďakujem všetkým otcom a matkám ktorým záleží nielen na prospechu ich detí, ale aj na spáse ich duší! http://www.evanjelik.sk/node/5114

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Čo sa Janko nenaučí, to sa Jano nedoučí. Poznávame slovné druhy  učiť sa, zbierať skúsenosti treba od detstva; mnohé z toho, čo sa ako deti nenaučíme, ako dospelí nemusíme zvládnuť. www.unipo.sk/.../Frazeologický%20slovník%20pre%201.%20st.%20ZŠ%20-%20Príloha%20K.doc


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Hráte ping‐pong, tenis, golf, rugby, poker? Boxujete a v akej váhe, keď áno, prečo nie? Šermujete, strieľate do terča, mimo terča? Skáčete do vody, do výšky, do diaľky, do hĺbky? Hltáte oheň, viete dýchať cez uši, vypúšťať dym očami, strihať ušami, škúliť, zjesť naraz päťdesiat knedlí? A vôbec, čo ešte viete? Podrobne opíšte svoje zvláštne schopnosti. Podrobne opíše, že okrem horeuvedených zvláštne schopnosti, žiaľ, nemá. Lebo čomu sa Janko zamladi nenaučil, to asi Jano nikdy nebude potrebovať. uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Čo sa Janko nenaučí, — poznamenal som ešte, — to Jano vedieť nebude. [http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/do_query?query=(%C4%8C%7C%C4%8D)o%20sa%20Janko&corpname=prim-4.0-public-all&start=0&cnt=10]

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
TVrátil som sa k synovi. — Čo sa za mladi naučíš, — povedal som mu trochu neisto, ale zasvätene a dôstojne, — v starobe akoby si našiel. — Vstal v očakávaní a oddane na mňa hľadel. — Čo sa Janko nenaučí, — poznamenal som ešte, — to Jano vedieť nebude. — Syn zrejme zhruba súhlasil a stále ešte čakal. Z dvora sa ozývalo: — Prihraj ... centruj ... na bránu ... Aut! Pristúpil ku mne po chvíli, rukou sa mi dotkol ramena a ticho sa teda opýtal: — A ty ... vieš písať .. ? — Pravdaže viem! — prisvedčil som rýchlo, s veľkým úsilím osvedčujúc jasné čelo, bezstarostnú náladu a dôveryplný optimizmus . [http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/do_query?query=Janko%20nenau%C4%8D%C3%AD&corpname=prim-4.0-public-all&start=0&cnt=10]

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Stále aktuálne slovenské príslovia a porekadlá Čo sa za mladi nenaučíš, to na starosť nepochopíš. Proti veku nieto lieku. Chlap nech je len trochu krajší od čerta, už je dosť pekný. Dobrý gazda pracuje, múdra žena gazduje. Castrum Novum. Týždennník mesta Nové Zámky. Nové Zámky: Mestský úrad 2004, roč. 7, č. dec.


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Dokážu byť prísni vládcovia a niekedy sú takí aj otcovia a matky k svojim deťom. Vyznačujú sa vysokou realistickosťou života. Zákony a pravidlá života dôsledne rešpektujú. Vyznačujú sa dobrým zdravím a vždy myslia na budúcnosť, ale ešte viac sa orientujú na prítomnosť. Platí pre nich porekadlo: "Čo sa naučíš v mladosti, v starobe ako by si našiel," alebo "Čo si sa naučil v mladosti, to sa už v starobe nenaučíš". Východoslovenské noviny - Korzár 2002/10


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
— Strýco Taubert, nemôžem ísť s vami? — So mnou? Čo by si tam robil? — Trúbil by som, — odpoviem. — Trúbil? Takých by bolo! Kúp si trúbu, môžeš trúbiť , koľko chceš. — Strýco Taubert, ale ja sa už učím ... — To je dobre, že sa učíš. Kým si mladý, len sa uč!Keď budeš mať toľko rokov, koľko ja, potom sa už nič nenaučíš. Vincent Šikula - Prázdniny so strýcom Rafaelom. Bratislava: Mladé letá 1966.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="Janko"] []* [word="nenaučí"][]* [word="Jano"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«