Ruka ruku umýva.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie opisuje skúsenosť, že pri podvodnom a nekalom konaní sa ľudia navzájom kryjú a podporujú a poskytujú si navzájom služby, alebo vyjadruje očakávanie, že si ľudia v núdzovej situácii alebo v ohrození navzájom pomôžu protislužbou. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v rôznych aktializačných transformáciách. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Ruka ruku umýva. [Doklad 5]

Ruka ruku umýva, aby obe boli čisté. Ruka ruku umýva, a obe sú biele. [Doklad 8]


Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe uvádzané intorduktormi typu "Ako sa hovorí..." [Doklad 1] [Doklad 5] [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Navyše je paradoxné, že hoci štát podporuje cirkvi finančnými prostriedkami, nemôže kontrolovať, ako s nimi nakladajú, a musí sa spoliehať iba sa finančné správy od cirkví. Zdá sa, že štát i cirkvi majú dvojitú morálku a spravodlivosť: Čo je pre štát a pre cirkev, to je spravodlivé, čo je však pre občanov, je nespravodlivé. Ako sa ukazuje, štát a ani cirkvi nemajú záujem zmeniť doterajší systém. Ako sa hovorí, ruka ruku myje. No je faktom, že financie, ktoré by sa ušetrili nefinancovaním cirkví zo štátnych prostriedkov, by sa mohli použiť pre všetkých občanov. Zrejme súčasnej vláde a ani cirkvám nejde o občanov, ale predovšetkým o seba. O zmenu sa preto budú musieť postarať samotní občania, pretože pokiaľ budú tancovať, ako štát a cirkev píska, nikdy sa z jarma nespravodlivosti nevymania. Na Slovensku sa prvý raz začalo trestné stíhanie za rasistické prejavy prostredníctvom internetu. Slovo 2002/13; o trendoch

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Keďže vychádza z európskych pravidiel hospodárskej súťaže, pokuta, ktorú dostane firma zneužívajúca postavenie na trhu, môže byť až do výšky 10 % obratu firmy. „Generálny riaditeľ“ vlády na zamedzenie nekalého obchodovania, pán John Bridgeman, získa nové právomoci vniknúť do firemných priestorov a zmocniť sa dokumentácie. Odberatelia a konkurenti, ktorí budú schopní dokázať, že boli poškodení, budú môcť podať žalobu a žiadať náhradu škody. Komisia pre monopoly a koncentráciu podnikov bude vykonávať úlohu odvolacieho senátu. Tieto reformy okliešťujú vplyv dohôd, pri ktorých ruka ruku myje, v rámci celého súkromného sektoru, pričom mnoho verejnoprospešných podnikov príde úplne o doterajšie ochranné mechanizmy. O obnovení monopolného postavenia British Gas nemožno byť ani reči, labouristi budú presadzovať prostredníctvom príslušného regulátora, Clare Spottiswoode ukončenie toryovského projektu, otvorenie trhu s plynom konkurenčným silám. Od apríla 1996, mohla konkurencia v čoraz väčšej miere súťažiť o viac ako 18 miliónov domácich odberateľov plynu. V júni 1998 sa proces otvárania trhu ukončí otvorením sa domáceho trhu v Londýne a Surreye konkurencii. Profit 1997/WORD, 2003-06-20


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Máme zmluvu, sumu Slovan neuhradil do dneška. V obchodnom svete, a futbal so svojimi aktivitami, točením peňazí, investovaním doň nepochybne patrí, sa na sumu 6,5 milióna korún, pochopiteľne, pozerá z dvoch uhlov pohľadu. Peniaze vyrábajú peniaze, stará známa pravda, a aj vo futbalovej polohe sa za toľkými financiami ukrývajú škody, ktoré popri dlžobe vznikali. Ozaj, koľko asi podobných futbalových žalôb obchodného typu by ovenčilo náš futbal, keby často neskĺzal do polôh špekulatívnych, ruka ruku myjúcich? To sa však už pohybujeme v teoretickej rovine dohadov. Klobúk dolu pred priamosťou terajšieho vedenia FK Dukla Banská Bystrica, ktoré počas desiatich mesiacov čakania prejavilo až nadmieru trpezlivosti a tolerancie. Futbalovej Dukle sa s nástupom riaditeľa Vladimíra Webera výrazne pomohlo v ozdravovacom procese. Nové vedenie sa snaží vykladať všetky dôležité karty na stôl. A čo je hlavné, nebojí sa vychádzať aj s konkrétnymi sumami na povrch. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 24.2.1995


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Za šesť a pol roka NR SR nevydala ani jedno uznesenie o rozpore záujmov štátnych funkcionárov. O korupcii najmä vo verejnom sektore a následných etických, morálnych a ekonomických problémoch vedia občania tohto štátu svoje. Pritom i tu platí, že ryba smrdí od hlavy. Ukázali sa slabiny tohto zákona. Konanie o rozpore záujmov sa malo uskutočňovať na základe nedostatočne dôveryhodných údajov, spôsoby ich overovania sa legislatívne nedotiahli a sú dosiaľ v pôsobnosti orgánu, zloženého z poslancov, ktorí sami podliehajú režimu tejto právnej normy. Ako sa hovorí, ruka ruku umýva ... Nečudo, že podľa výskumu verejnej mienky, ktorú zorganizovala agentúra Focus, 80 percent oslovených si naďalej myslí, že verejní činitelia uprednostňujú osobné záujmy pred verejnými. Čo nové prinesie právna úprava? Podstatne sa rozširuje pôsobnosť zákona o konflikte záujmov - zo súčasných 230 činiteľov na niekoľko tisíc. Zahrňuje aj starostov, primátorov a ostatných funkcionárov územnej samosprávy prvého i druhého stupňa, štátnych zamestnancov, štatutárnych zástupcov organizácií podliehajúcich nedávno prijatému zákonu o verejnej službe, riaditeľov štátnych a iných verejných podnikov. Slovo 2002/16


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Navyše je paradoxné, že hoci štát podporuje cirkvi finančnými prostriedkami, nemôže kontrolovať, ako s nimi nakladajú, a musí sa spoliehať iba sa finančné správy od cirkví. Zdá sa, že štát i cirkvi majú dvojitú morálku a spravodlivosť: Čo je pre štát a pre cirkev, to je spravodlivé, čo je však pre občanov, je nespravodlivé. Ako sa ukazuje, štát a ani cirkvi nemajú záujem zmeniť doterajší systém. Ako sa hovorí, ruka ruku myje. No je faktom, že financie, ktoré by sa ušetrili nefinancovaním cirkví zo štátnych prostriedkov, by sa mohli použiť pre všetkých občanov. Zrejme súčasnej vláde a ani cirkvám nejde o občanov, ale predovšetkým o seba. O zmenu sa preto budú musieť postarať samotní občania, pretože pokiaľ budú tancovať, ako štát a cirkev píska, nikdy sa z jarma nespravodlivosti nevymania. Vytrhnuté z internetu Peter Greguš Na Slovensku sa prvý raz začalo trestné stíhanie za rasistické prejavy prostredníctvom internetu. Nové slovo, 2008-05-06


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Priznanie je poľahčujúca okolnosť. Najmä daňové. Lesy sa vyrubujú a je ich stále menej. Dane sa vyrubujúa je ich stále viac. Časy sa menia. Už sa nenadáva na počasie, ale na meteorológov. Novodobí janičiari sú tí, čo ustavične hovoria : - Ja nič, ja muzikant. Horší ako kult osobnosti jekult priemernosti. Máme už automatické práčky, zišiel by sa námautomatický pranier. Umývanie hláv je potrebné najmä tam, kde ruka ruku umýva. Za zlé sa má odplácať dobrým. Napríklad spraviť siz dotyčného dobrý deň. Zohnať jedného dobrého človeka je často ťažšieako rozohnať sto zlých. Pre mnohých ľudíje víťazným oblúkomich krivý charakter. Demokraciu ubránime, aj keby sme museli v záujme tohto cieľavšetkých občanovposadiť do väzenia. Ľudia by mali " šiť búdy " iba na psov. Mnohí naši občaniaznásilňujú štátcez legislatívne diery. Sopky a autánevybuchujú od smiechu. Neviem, čím je nebezpečný vzduch, keď si štáty vytvárajú protivzdušnú obranu. Pred voľbami by sa namiesto plagátov mali vylepovať zauchá. Bily, Jozef: Drobničky XXL. Aforizmy. Zvolen: Klemo 2003.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Ak teda odhliadneme od lexikálnej premenlivosti, nachádzame tu pozoruhodné posuny práve v zložení. V prvých dvoch variantoch nie je slovesná zložka, pričom v druhom z nich je koordináciou násobená menná zložka, v tretej podobe pribudla slovesná zložka. Rozšírenie zloženia dnešnej jednotky možno teda odvodzovať od niektorých Zátureckého podôb. Naznačený druhý typ zmien súvisiacich s rozširovaním v zložení jednotky uvedieme takýmito prípadmi: Hlava za hlavu, oko za oko, zub za zub - Ruka ruku umýva, aby obe boli čisté (Ruka ruku umýva, a obe sú biele). Dnešný jazyk pozná v týchto prípadoch podoby Oko za oko, (a) zub za zub, Ruka ruku umýva. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tu už ide o opačnú tendenciu, o zužovanie výrazu. Z porovnania dnešnej a Zátureckého podoby vychodí, že je tu naozaj vývin k implicitnejšiemu výrazu. Situácia je tu však zložitejšia. Je známe, že v obidvoch uvedených prípadoch ide o kalky latinských výrazov Oculum pro oculo, et dentem pro dente... Studia Academica Slovaca 26. Prednášky XXXIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 1997.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="ruka"] []* [word="ruku"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«